Arealbruk og arealressurser

Oppdatert: 21. juni 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av Norge som er bebygd
Andel av Norge som er bebygd
2021
1,7
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Fordeling av landets bebygde areal. Kvadratkilometer. Prosent.
Fordeling av landets bebygde areal. Kvadratkilometer. Prosent.
2021
Km²Prosent
Bebygde områder i alt5 611100,0
Boligbebyggelse1 26922,6
Fritidsbebyggelse4528,1
Bebygd område for landbruk og fiske5229,3
Næring, offentlig og privat tjenesteyting5069,0
Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur2 24139,9
Andre bebygde områder62111,1
Standardtegn i tabeller
Arealressurser etter hovedklasser. Fylker. Prosent.
Arealressurser etter hovedklasser. Fylker. Prosent.
2021
Prosent av fylkets totale areal
Bebygd områdeJordbruksarealSkogÅpen fastmarkVåtmarkBart fjell, grus- og blokkmarkVarig snø, is og breFerskvann
Viken4,48,857,016,04,02,20,07,5
Oslo27,52,161,51,70,90,10,06,2
Innlandet1,84,249,726,66,55,40,65,3
Vestfold og Telemark2,84,154,425,22,91,70,09,1
Agder2,22,352,029,04,01,40,09,2
Rogaland3,811,226,244,72,13,30,08,7
Vestland1,73,026,345,01,812,93,55,8
Møre og Romsdal2,24,230,941,03,813,50,63,8
Trøndelag - Trööndelage1,44,239,335,710,81,80,06,6
Nordland1,02,028,343,93,812,32,36,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku0,50,726,350,35,910,70,35,2
Svalbard0,00,00,024,32,07,161,75,0
Standardtegn i tabeller
Fordeling av fylkenes bebygde areal. Prosent
Fordeling av fylkenes bebygde areal. Prosent
2021
Prosent av fylkets bebygde areal
BoligbebyggelseFritidsbebyggelseBebygd område for landbruk og fiskeNæring, offentlig og privat tjenesteytingTransport, telekommunikasjon og teknisk infrastrukturAnnet bebygd areal
Viken28,08,48,910,534,49,8
Oslo41,30,90,512,829,515,0
Innlandet15,810,012,07,446,97,9
Vestfold og Telemark24,49,08,511,536,410,1
Agder23,010,86,99,641,18,7
Rogaland25,55,210,814,833,710,0
Vestland24,87,38,610,838,99,6
Møre og Romsdal23,45,611,212,736,810,4
Trøndelag - Trööndelage17,98,111,710,243,68,4
Nordland19,58,17,512,244,28,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku18,56,66,513,746,08,6
Svalbard8,64,70,211,870,64,1
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i Norge. Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.

Arealbruk: Arealbruk beskriver bebygde områder etter formål, og kan for eksempel omfatte områder som brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselsformål.

Arealressurs: Fellesbetegnelse på de ubebygde områdene klassifisert etter markslagstyper. Dette sier noe om hvordan overflaten på arealene ser ut (grunnforhold og vegetasjon), og hvor egnet de er for dyrking og naturlig plantevekst.

Bebygd areal/område: Alle typer bebyggelse, konstruksjoner og permanent opparbeidet overflate samt tilhørende arealer.

Ubebygd areal/område: Arealer/områder uten permanent opparbeidet overflate, samt jordbruksareal (dyrka mark og beite).

Navn: Arealbruk og arealressurser

Emne: Natur og miljø

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommuner, fylker, landet

Årlig

Ingen

Det ferdig tilrettelagte grunnlaget lagres som geodatasett og kan benyttes til andre analyser ved behov.

Statistikk over arealer, både bruken og ressursene som arealene omfatter, er etterspurt. I flere sammenhenger har sentrale myndigheter uttrykt behovet for god heldekkende arealstatistikk, og myndighetene er flittige brukere av tilgjengelig arealstatistikk. Kapittelet "Presset på arealene" i Miljøstatus 2009 er et godt eksempel på dette.

Riksrevisjonen (dokument nr 3:11 - 2006/2007) påpekte at arealstatusen og arealutviklingen i Norge på flere områder ikke ivaretar verdier og prinsipper som Stortinget har vektlagt for å sikre en bærekraftig arealdisponering. Norges arealer skal forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare på i hele landet. I tillegg skal by- og tettstedsutviklingen være basert på planleggingsprinsipper som er areal- og energibesparende. Statistikker som viser omfanget av arealbruk og tilgjengelige arealressurser er svært viktige beslutningsgrunnlag.

I det første helhetlige arealregnskapet (SSB 1981) ble areal tolket med grunnlag i flyfoto. Kartleggingen var svært ressurskrevende. Metoden ble derfor oppgitt etter forsøksperioden, og over en 10-års-periode ble det ikke gjort anstrengelser for å utvikle tettstedsstatistikken videre.

Opprettelsen av det landsdekkende, oppdaterte Grunneiendom- adresse- og bygningsregisteret (GAB), åpnet for nye muligheter i arbeidet med arealbruksstatistikk. Utvikling av metoder og produksjon av statistikk med basis i GAB ble gjort av Engebretsen (1989, 1993).

Senere ble det laget maskinelle metoder for tettstedsavgrensning (Dysterud et al. 1999) og gjort metodestudier for arealbruksstatistikk (Engelien 2000, Bloch 2002). I 2005 ble det gjort et forsøk med å produsere statistikken Arealbruk i tettsteder basert på punktdata og buffermetoder.

Tilgangen til, og mengden av, digitale data økte etter 2005. Nye datakilder gjorde at en ny metode kunne utvikles, og resultater basert på denne metoden ble første gang publisert i 2011. Fra 2013 har statistikken blitt produsert årlig. Den viktigste forbedringen i forhold til tidligere forsøk er tilgangen til eiendomsgrenser fra Matrikkelen og det landsdekkende arealressurskartet AR-STAT.

Statistikken er tilpasset informasjonsbehov hos allmennheten og i offentlig forvaltning. Statistikken kan danne en basis ved forskning og analyse av effekten av beslutninger i plan- og byggesaker.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Arealstatistikken danner grunnlag for mer detaljerte og spissede statistikker som Arealbruk i tettsteder, Strandsone – arealstatus og potensiell tilgjengelighet, Fritidshusområder og Tilgang til rekreasjonsområder og nærturterreng. Andre bruksområder for arealstatistikken er primærnæringsstatistikk og bærekraftindikatorsettet.

Bruker registeropplysninger (Statistikkloven).

Ingen

Statistikken omfatter alle kommuner i Norge. Svalbard er også med i statistikken. Statistikken omfatter Norges landareal.

Statistikken er basert på følgende grunnlagsdata.

Matrikkelen: Bygningene med tilhørende opplysninger om bygningstype og status er hentet fra SSB-Matrikkelen per 1.januar. Der det er mulig kobles bygningene fra matrikkelen mot bygningsomriss fra FKB, slik at grunnareal og geografisk plassering er hentet derfra. Er dette ikke mulig hentes grunnarealet fra SSB-matrikkelen.

Avgrensing av eiendommene er hentet fra Matrikkelkartet, som viser det grafiske bildet av den enkelte grunneiendom.

Arealressurs kartdata (AR-STAT): AR-STAT er en heldekkende arealressurskartlegging utarbeidet av NIBIO (tidligere Norsk institutt for skog og landskap) basert på data fra AR5 og AR50 som bygger på markslag i Økonomisk kartverk, topografisk norgeskart N50, og satellittbildetolking av snaumark AR-fjell. Innen de bebygde områdene er det i parksis AR5 som brukes.

Veidatabase (vbase): Vbase fra Statensvegvesen er en landsdekkende digital veidatabase. Basen inneholder såkalt geometrisk senterlinje for samtlige kjørbare veier lengre enn 50 meter i veikategoriene Europa-, riks-, fylkes-, kommunale-, private- og skogsbilveier.

Felles kartbase (FKB): Flere FKB-datasett inngår i avgrensningen av arealbruk og arealressurser. FKB er en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet i et område.

Bygninger (flater) fra FKB sammen med bygningsdata fra Matrikkelen utgjør datagrunnlaget for bygninger.

På samme måte utgjør veier (flater) fra FKB i kombinasjon med veier fra Veidatabasen veitemaet som er benyttet.

Vann fra FKB i kombinasjon med vann fra AR-STAT utgjør vanntemaet som er benyttet.

Fra FKB-arealbruk er følgende objekt tatt med: alpinbakke, gravplass, campingplass, park, fyllplass, golfbane, grustak, lekeplass, gruve, rasteplass, industriområde, skytebane, leirtak, steinbrudd, sport/idrettsplass, steintipp, torvtak og tømmervelte. Mens anleggsområde og skytefelt ikke er med.

I tillegg benyttes FKB-datasettene Jernbane, Vegsituasjon, Vegnett, Lufthavn, Anlegg og Tiltak.

N50 (Norge 1:50000): Fra N50 arealdekke er objekttypene lufthavn, sports/idrettsplass, golfbane, alpinbakke, gravplass, park, industriområde og steinbrudd tatt med.

Stamnetthavner fra Kystverket

Automatic Identification System (AIS): Automatisk sporingssystem for skip. Inneholder blant annet informasjon om type skip, posisjon og hastighet. Administrert av kystverket.

Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata, levert av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Teknisk situasjon: Vektordatasett for Svalbard med bebyggelseselementer som bygninger, veier og anlegg.

Fulltelling.

Basert på kart, registre og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS).

Kontrollrutiner hos registereierne og ved innlegging i de statistiske registerne. Det gjøres også en del kontroller av geografisk dekning og fullstendighet av de sentrale objektene i prosesseringen for denne statistikken.

En rekke digitale kartgrunnlag er bearbeidet ved hjelp av GIS (geografiske informasjonssystemer) og klassifisert etter Standard for klassifisering av arealer til statistikkformål. Det er laget automatiske rutiner og programmer som, etter et sett kriterier, avgrenser de ulike arealkategoriene som er fastsatt i standarden.

Det utvidete arealressurskartet (AR-STAT), utarbeidet av NIBIO (tidligere Norsk institutt for skog og landskap), danner basis for kartleggingen. Over arealressurskartet lar vi ulike bebyggelseselementer overstyre.

De tilrettelagte datasettene settes sammen i ett hierarki med vei øverst og AR-STAT nederst slik:

 1. Vei
 2. Jernbane
 3. Ferskvann
 4. Lufthavn
 5. Drivhus klassifisert som fulldyrka jord
 6. Bufra bygninger innen FKB arealbruk
 7. Data fra FKB arealbruk
 8. Bebygde eiendommer/ eiendomsdeler
 9. Bufra bygninger
 10. Sports- og idrettsområder
 11. Data fra N50 arealdekke
 12. Parkeringsplasser
 13. Havn
 14. AR-STAT

I mange tilfeller kan ett og samme område ha flere ulike bruksmåter, men hvert område får bare en arealklasse. En vei inn på ett gårdstun blir vei, en fotballbane i en skolegård blir skole og en parkeringsplass ved ett kjøpesenter blir kjøpesenter.

Etter sammensetningen projiseres det ferdige kartet fra WGS84 UTM 33 til Lamberts arealriktige flateprojeksjon (ETRS89-LAEA). Deretter beregnes arealene av de enkelte arealfigurene og statistikken settes sammen.

Spesielle beregninger for Svalbard

Få datakilder er tigjengelige for Svalbard, og de som finnes er ikke direkte sammenlignbare med datagrunnlaget for fastlandet. Som basis brukes NINAs vegetasjonskart, dette blir omklassifisert for å tilpasses Standard for klassifisering av arealer til statistikkformål så godt som mulig. Bebyggelseselementer fra teknisk situasjon og Matrikkelen overstyrer.

Ikke relevant

Ikke aktuelt.

Statistikken er basert på automatisk prosessering av registre og kartdatabaser. Registrene og kartdatabasene er bygget opp etter nasjonale standarder og rutiner. Det kan imidlertid være tolkningsforskjeller i avgrensningen av enkelte geografiske objekter fra kommune til kommune. Det kan også være noe forskjellig fullstendighet i omfanget av kartlagte objekter. Dette vil kunne virke inn på resultatene, men i hovedsak anses resultatene å være sammenlignbare fra sted til sted.

For alle datagrunnlagene vil det være ett visst etterslep fra endringer i arealbruk skjer til det registreres i kartdatabasene og registrene. For FKB utføres periodisk vedlikehold. For Matrikkelen skal bygninger føres innen 5 dager etter at tillatelsen er gjort. Imidlertid kan manglende registreringer samt oppryddinger i Matrikkelen hos kommunene føre til at antall registrerte bygninger og deres bygningstyper i noen grad endres fra år til år.

For de ubebygde områdene er AR-STAT det viktigste datagrunnlaget, dette skal bli oppdatert hvert tredje år, mens det går 5-7 år mellom hver gang AR5 for en kommune blir oppdatert hos NIBIO (tidligere Norsk institutt for skog og landskap). I mellomtiden skal det foregå kontinuerlig ajourhold hos kommunene. Ajourholdet omfatter hovedsaklig jordbruksareal eller endringer som influerer på dette, f.eks. oppdyrking i skog. Gjengroing er av de endringene som er vanskeligst å ajourholde fordi det ofte er snakk om gradvise overganger.

Statistikken for Arealbruk og arealressurser skal oppdateres årlig. Så lenge etterslepet i kartgrunnlagene er rimelig konstant skal det derfor ikke ha stor betydning for usikkerheten i statistikken.

Tall for Svalbard derimot er basert på andre kartgrunnlag og metoden avviker fra den som er brukt på fastlandet. På grunn av manglende eiendomsgrenser blir alle bygg på Svalbard bufret, noe som fører til at de i gjennomsnitt får tildelt mindre areal enn tilsvarende bygninger på fastlandet. For naturressursene er statistikken basert på vegetasjonskart med klasser som ikke er direkte sammenlignbare med klassene i Standard for klassifisering av arealer til statistikkformål.

Feil i registreringer i Matrikkelen og unøyaktigheter i kartgrunnlaget vil påvirke resultatet. For noen kartgrunnlag kan det gå lang tid fra en endring gjennomføres til den kartfestes, Det er dette etterslepet i registreringer som fører til at tabellene i statistikkbanken ikke kan brukes direkte til å finne endringer mellom årganger.

Kvaliteten på statistikken er i stor grad bestemt av kvaliteten på innholdet i Matrikkelen og i kartene.

For ubebygde arealer er det FKB-arealressurs som danner grunnlag for tallene. Beregninger gjort av Nibio i 2018 viser at areal av myr er underestimert i dette kartgrunnlaget, og skulle vært nesten 50 prosent høyere. Dette påvirker også SSBs statistikk. Mer informasjon finnes i denne artikkelen:

https://www.nibio.no/nyheter/nesten-femti-prosent-meir-myr-i-noreg-enn-tidlegare-antatt

Ikke relevant

Kontakt