Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Artikkel: Inngående direkteinvesteringer etter ultimate eierland Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 21 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Varekonsumindeksen, april 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, april 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Tobakksforbruk i Norge Publisering
 • Helse
Kollektivtransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogavvirkning for salg, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Husdyrhald, 1. mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Akvakultur, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Artikkel: Ukentlig statistikk over eksport og import Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, april 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, april 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rapport: Fra overgrep til straff. Statistikk om familievold og overgrep mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Rapport: Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer eller mindre enn forventet til elevenes resultatutvikling? Publisering
 • Utdanning
Allmennlegetjenesten, 2019 Publisering
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Museum og samlingar, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
SSB analyse: Leiebilpriser Publisering
 • Priser og prisindekser
Jernbanetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 26. mai til 4. juni 2020. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Konjunkturtendensene 2020/2 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Månedlig statistikk over virksomheter og foretak Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, april 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Drosjetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fag- og forskingsbibliotek, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
Utslipp til luft, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Adopsjoner, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kommende publisering er framskyndet fra 17. juni til 9. juni 2020. Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Reiserestriksjoner har ført til endret handelsmønster og næringsmiddelproduksjon Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Sykefravær, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Næringspolitiske virkemidler, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, mai 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsskatt, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kommunehelsetenesta, 2019 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Registrert avgang av store rovdyr, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommunale gebyrer, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Den norske kirke, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Livslang læring, 2020 Publisering
 • Utdanning
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Spesialisthelsetjenesten, 2019 Publisering
 • Helse
Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, 2019 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Brann- og ulukkesvern, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Kommunale boliger, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Skatterekneskap, mai 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Sal av petroleumsprodukt, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, mai 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Ansatte i barnehage og skole, 16. november 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Gjennomføring i videregående opplæring, 2013-2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Tannhelsetenesta, 2019 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pensjonskasser, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisnivå på varer og tjenester, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Kulturtilbod, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Anmeldte lovbrudd, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utenlandske datterselskap i Norge, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Omsetning i varehandel, 1. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kollektivtransport, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Helseforhold, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Familier og husholdninger, 1. januar 2020 Publisering
 • Befolkning
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Detaljomsetningsindeksen, mai 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, mai 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
SSB analyse: Hvordan går det med elever som tar et påbyggingsår? Publisering
 • Utdanning
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019-2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Aksjer og kapitalutdelinger, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Fengslinger, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, mai 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Alderspensjonister, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Overnattingar, mai 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Helse
Kommunal vannforsyning, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Uføretrygdede, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Plan- og byggesaksbehandling, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Barnevern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Miljøforvaltning, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Økonomisk sosialhjelp, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Avfall frå hushalda, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel: Månedlig statistikk over virksomheter og foretak Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, mai 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lokale folkeavstemninger, 2019 Publisering
 • Valg
Byggeaktivitet i strandsonen, 2019/2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juni 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juni 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse, 2019 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juni 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Varekonsumindeksen, juni 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er framskyndet fra 10. august til 29. juli 2020 Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juni 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juni 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Opna konkursar, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Småvilt- og rådyrjakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Aktive jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Kvalifiseringsstønad Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Befolkningsframskrivinger for kommunene Publisering
 • Befolkning
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, juli 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 11. juni til 20. august 2020. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2018/2019 Publisering
 • Utdanning
Befolkning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juli 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Nasjonalregnskap, juni 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Grensehandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Varekonsumindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Landsskogtakseringen, 2015-2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Næringer på Svalbard, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Pengemengde, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Ledige stillingar, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juli 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kommende publisering er framskyndet fra 18. september til 8. september 2020. Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2020/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Omsetning i varehandel, 2. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, august 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Innenlandsk transport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Bruk av IKT i næringslivet, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Skatterekneskap, august 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Skogeiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, august 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidsulykker, 2019 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Miljøøkonomiske virkemidler, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2013-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, august 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, september 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Utdanningsregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 3. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Detaljomsetningsindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Akvakultur, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kredittindikator, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utslipp til luft, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Fiskeri, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Offentlig sektor på Svalbard, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Miljøvernutgifter, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Renter i banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Trafikkulykker med personskade, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Skatterekneskap, oktober 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Etablerere i næringslivet, 2018-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, oktober 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Befolkning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitet, 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Konjunkturtendensene 2020/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnader, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kommende publisering er framskyndet fra 15. desember til 4. desember 2020. Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, oktober 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2019 Publisering
 • Befolkning
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, november 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skatterekneskap, november 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kollektivtransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggeareal, november 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Pengemengde, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Virksomheter, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Fiskeri, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, desember 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Elvefiske, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Ledige stillingar, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Kollektivtransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Føretak, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen