Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Funksjonshemmede i arbeidslivet Publisering
 • Arbeid og lønn
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Føretak, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Nasjonalregnskap, september 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Eldres inntekter Publisering
 • Inntekt og forbruk
Offentlig sektor på Svalbard, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, september 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, oktober 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel: Overføringsflyktninger i Norge Publisering
 • Innvandring og innvandrere
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skattestatistikk for personer, 2017 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Artikkel: Månedslønn og utdanning Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Antall ansatte over 62 år Publisering
 • Arbeid og lønn
Internett-målinga, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Befolkning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel: Sosialhjelpsmottakeres boligsituasjon, inntekt, arbeid og stønadslengde Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Renter i banker og kredittforetak, september 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel: Health at a Glance Publisering
 • Helse
Byggeareal, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Etablerere i næringslivet, 2016-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2017, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Artikkel: Innvandrere utenfor arbeidslivet Publisering
 • Arbeid og lønn
Miljøvernutgifter, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Barnevernsinstitusjoner, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Inntektssammensetning for barnefamilier med lav inntekt Publisering
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikator, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitet, 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Pengemengde, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
SSB analyse: Leasingbiler 2008-2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Tettsteders befolkning og areal, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Natur og miljø
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
SSB analyse: Selvstendig næringsdrivende og deres avhengighet av enkeltkunder Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arealbruk i tettsteder, 1. januar 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturtendensene 2018/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pressekonferanse: Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Aktivitet
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Strukturen i jordbruket, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Innvandring og innvandrere
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
SSB analyse: Norskfødte med innvandrerforeldre i arbeid og utdanning Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Harmonisert konsumprisindeks, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, oktober 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Farlig avfall, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Utslipp av klimagasser, 1991-2017, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Sykefravær, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Regnskap for private barnehager, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statistiske analyser: Kulturstatistikk 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
Villreinjakt, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elevar i grunnskolen, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Leiemarkedsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1992-2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skatterekneskap, november 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
SSB-analyse: Holdninger til innvandrere og innvandring Publisering
 • Innvandring og innvandrere
Utenrikshandel med varer, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kollektivtransport, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Holdninger til innvandrere og innvandring, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2015-2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Befolkning, 31. desember 2018, beregnede tall Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Materialstrømsregnskap, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlige foretak, regnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Offentlige innkjøp, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Inntekter, personlig næringsdrivende, 2017 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2017 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatt for selskaper, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggeareal, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2017 Publisering
 • Befolkning
Detaljomsetningsindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Pengemengde, november 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, november 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Sosialhjelpmottakeres boligsituasjon, barn og inntekt Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Elektrisitet, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, november 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Banker og kredittforetak, november 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fiskeri, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar, november 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Artikkel: Statlige sosialhjelpssatser og faktisk utbetalte beløp fra kommunene Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2018 Publisering
 • Helse
Skatterekneskap, desember 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Navn, 2018 Publisering
 • Befolkning
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Avfallsregnskapet, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Virksomheter, 2018/2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2017/2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Nasjonale prøver, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikator, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med norske lastebiler, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Overnattingar, desember 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lønn, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Opna konkursar, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Landbruksundersøkinga, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
Elektrisitet, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Lufttransport, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Nasjonalregnskap, desember 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Antall arbeidsforhold og lønn, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Banker og kredittforetak, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogeiernes inntekt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Utenrikshandel med varer, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 5. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, januar 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Potet- og grovfôravlingar, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Norske dotterselskap i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Verdipapirer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ekteskap og skilsmisser, 2018 Publisering
 • Befolkning
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Befolkning, 1. januar 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Befolkning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Sysselsetting, registerbasert, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Svalbard
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Landbruksundersøkinga, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, januar 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Selskapers inntekter og fradrag, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Pengemengde, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Helse- og sosialpersonell, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Overnattingar, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, januar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2018 Publisering
 • Utdanning
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Døde, 2018 Publisering
 • Befolkning
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, januar 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fødte, 2018 Publisering
 • Befolkning
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, februar 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kjøtproduksjon, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Elgjakt, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Hjortejakt, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Studenter i høyere utdanning, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte kjøretøy, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, februar 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Registrerte jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, februar 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Boliger, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, mars 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogkultur, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skipsanløp i norske og utenlandske havner, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Flyttinger, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Skogsveier, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, mars 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Fagskoler, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
Byggeareal, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Pengemengde, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Ekteskap og skilsmisser, 2018 Publisering
 • Befolkning
Overnattingar, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 1. januar 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Hagebruksavlingar, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Studiepoeng og fullført høyere utdanning, 2017/2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Antall arbeidsforhold og lønn, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, mars 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Husdyrhald, 1. mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, april 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Ledige stillingar, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Veitrafikkulykker med personskade, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overgang til norsk statsborgerskap, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Veitrafikkulykker med personskade, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kredittindikator, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Akvakultur, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, april 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Drosjetransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, april 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, mai 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommunale boliger, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2017/2018 Publisering
 • Utdanning
Utenlandske datterselskap i Norge, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Detaljomsetningsindeksen, mai 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Overnattingar, mai 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Barnevern, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juni 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, mai 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juni 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juni 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Aktive jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Småvilt- og rådyrjakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, juli 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, juni 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Detaljomsetningsindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Landsskogtakseringen, 2014-2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, juli 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juli 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Veitrafikkulykker med personskade, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, august 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Føretak, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Detaljomsetningsindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, august 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2017-2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, august 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, september 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med norske lastebiler, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Overnattingar, september 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Nasjonalregnskap, september 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, oktober 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Etablerere i næringslivet, 2017-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, oktober 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Villreinjakt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, november 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, desember 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Til toppen