Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Byggeareal, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Befolkning, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Energibruk i industrien, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 20 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kommende publisering er utsatt fra 7. til 23. mai 2019. Hagebruksavlingar, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Artikkel: Forskjellige tall på arbeidsledighet blant innvandrere Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Kommende publisering er framskyndet fra 14. juni til 24. mai 2019 Transport med varebiler, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rapport: Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger Publisering
 • Befolkning
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Grensehandel, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Trafikkulykker med personskade, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Kollektivtransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 21 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, april 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, april 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Akvakultur, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
SSB analyse: Sysselsetting blant unge som mottar helserelaterte ytelser Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Patenter, design og varemerker, 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Adopsjoner, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Utslipp til luft, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Driftsundersøkelse for sjøfart, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Gjennomføring i videregående opplæring, 2013-2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Fattigdomsproblemer blant innvandrere Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Jernbanetransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Drosjetransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 22 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2019/2 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Fjernvarme og fjernkjøling, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
SSB analyse: Frafall i bachelorutdanninger Publisering
 • Utdanning
Nasjonalregnskap, april 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 23 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sykefravær, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Artikkel: Bruk av kontantstøtte, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Allmennlegetjenesten, 2019 Publisering
 • Helse
Allmennlegetjenesten, 2018 Publisering
 • Helse
Næringspolitiske virkemidler, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Livslang læring, 2019 Publisering
 • Utdanning
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Den norske kirke, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommuneregnskap, 2018, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2018, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2018, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
SSB analyse: Lærerutdannede som returnerer til- og slutter i læreryrket Publisering
 • Utdanning
Tannhelsetenesta, 2018 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Skatterekneskap, mai 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, 2018 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Brann- og ulukkesvern, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Kommunehelsetenesta, 2018 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 24 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Omsetning i varehandel, 2. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
SSB analyse: Arbeid og omsorgsforpliktelser Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggeareal, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Aksjer og kapitalutdelinger, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Prisnivå på varer og tjenester, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Spesialisthelsetjenesten, 2018 Publisering
 • Helse
Kommunal vannforsyning, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Kommunale boliger, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Familier og husholdninger, 1. januar 2019 Publisering
 • Befolkning
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, 2019 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Renter i banker og kredittforetak, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 25 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2017/2018 Publisering
 • Utdanning
Utenlandske datterselskap i Norge, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, mai 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kulturtilbod, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, mai 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Kredittindikator, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel: Omsetning av sjøhytter - Familieoverdragelser og fritt salg i perioden 2015-2018. Kommunetall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pensjonskasser, 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Fag- og forskingsbibliotek, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Overnattingar, mai 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kollektivtransport, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommunalt avløp, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
SSB analyse: Gruppekriminalitet og tilbakefall Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Barnevern, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Ansatte i barnehage og skole, 16. november 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Arbeid og lønn
Økonomisk sosialhjelp, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 26 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avfall frå hushalda, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Alderspensjonister, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Lokale folkeavstemninger, 2018 Publisering
 • Valg
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
Uføretrygdede, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Artikkel: Manns- og kvinneyrker Publisering
 • Arbeid og lønn
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, mai 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 27 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeaktivitet i strandsonen, 2018/2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juni 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 28 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Varekonsumindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 30 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Introduksjon til temasiden Grønt skifte Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel (Grønt skifte): Tiltak for å redusere ammoniakkutslipp fra husdyrgjødsel Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikator, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juni 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggeareal, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Pengemengde, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Småvilt- og rådyrjakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Aktive jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Utviklingen i jordbruksbedrifter, jordbruksareal og husdyrhold, fordelt etter sentralitetsklasse Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
Føretak, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
SSB analyse: Unges tidspunkt for etablering på boligmarkedet Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Opna konkursar, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 32 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i næringene vindkraft, fjernvarme og solceller Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juli 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Befolkning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, juni 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel (Grønt skifte): Utviklingen i driftsformer og størrelse samt kjennetegn ved bedrifter som legges ned Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Museum og samlingar, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Pengemengde, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 34 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Grønn omstilling og klimasamarbeidet med EU Publisering
 • Natur og miljø
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Næringer på Svalbard, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Grensehandel, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Skogavvirkning for salg, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landsskogtakseringen, 2014-2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, juli 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Ledige stillingar, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene 2019/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Plan- og byggesaksbehandling, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Sykefravær, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Finansiering av politiske partier, 2018 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Miljøforvaltning, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, juli 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Harmonisert konsumprisindeks, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 36 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Hva er elbileiernes sosiale profil? Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 3. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i næringslivet, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, august 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 37 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirfond, 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Føretak, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Innenlandske transportytelser, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 38 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidsulykker, 2018 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Miljøøkonomiske virkemidler, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikator, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Detaljomsetningsindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 39 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, august 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, august 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 40 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Harmonisert konsumprisindeks, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Næringsaktivitet og strukturendringer på landbrukseiendommer Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, september 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidsavklaringspenger, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Sal av petroleumsprodukt, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 42 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Akvakultur, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Omsetning i varehandel, 4. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Varekonsumindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel (Grønt skifte): Utviklingen i kollektivtransport 2009-2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Overnattingar, september 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utslipp til luft, 1990-2018, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 44 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Fiskeri, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Trafikkulykker med personskade, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel (Grønt skifte): Hvor eksporterer vi laks og hvordan har det endret seg Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Skatterekneskap, oktober 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Miljøvernutgifter, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Etablerere i næringslivet, 2017-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 47 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, oktober 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2019/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2018 Publisering
 • Befolkning
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Nasjonalregnskap, oktober 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 49 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statistiske analyser: Kulturstatistikk 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2016-2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
Eksport av laks, uke 50 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i varehandel, 5. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Sal av petroleumsprodukt, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 52 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 1 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fiskeri, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Ressurser i omløp - fra en lineær til en sirkulær økonomi Publisering
 • Inntekt og forbruk
Virksomheter, 2019/2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 2 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i forbruk av utvalgte energiprodukt Publisering
 • Energi og industri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 3 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 4 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, desember 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 5 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 6 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Potet- og grovfôravlingar, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 9 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Hytteformidling, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 10 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 11 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 12 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 14 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 15 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boliger, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogsveier, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogkultur, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 1. januar 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 18 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 19 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 20 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 21 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen