Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09928: Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar, etter avdelingstype (K) (2009 - 2016)
09929: Helse- og omsorgsinstitusjonar, etter eigarforhold (F) (2009 - 2016)
09930: Rom i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) (2009 - 2016)
04469: Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) (2002 - 2016)
06969: Brukarar av pleie- og omsorgstenester, etter alder og tenestetype (F) (2007 - 2016)
06971: Brukarar av heimetenester og institusjonstenester, etter tenestetype og bistandsbehov (F) (2007 - 2016)
06972: Brukarar av heimetenester, etter alder og bistandsbehov (F) (2007 - 2016)
11642: Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og tenestetype (K) (2009 - 2016)
11643: Forbruk av omsorgstenester i timar i løpet av året , etter alder og tenestetype (K) (2009 - 2016)
11644: Forbruk av omsorgstenester i døgn i løpet av året , etter alder og tenestetype (K) (2009 - 2016)
09933: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter alder og bistandsbehov (K) (2007 - 2016)
06975: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter alder og husstand (K) (2007 - 2016)
06967: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter bistandsbehov og husstand (K) (2007 - 2016)
09934: Årsverk innanfor pleie- og omsorgstenestene, etter utdanning (K) (2007 - 2016)
10134: Årsverk og fråvere innanfor pleie- og omsorgstenestene (F) (2007 - 2016)
10135: Mottakarar av avlastning, etter alder (K) (2009 - 2016)
10137: Mottakarar av støttekontakt, etter alder (K) (2009 - 2016)
09939: Mottakarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) (2009 - 2016)
10138: Mottakarar av omsorgsløn, etter alder (K) (2009 - 2016)
KOSTRA
04931: F. Pleie og omsorg, bydel - nøkkeltall (B) (2004 - 2016)
04905: F. Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
07800: F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) (2000 - 2016)
04674: F. Pleie og omsorg, bydel - grunnlagsdata (B) (2004 - 2016)
04686: F. Pleie og omsorg - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
07790: F1. Konsern - Pleie og omsorg - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06408: F. Pleie og omsorg - kvalitet (K) (2000 - 2016)
10441: Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall (K) (2004 - 2016)
Avslutta tidsserier
08156: Plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede (K) (avslutta serie) (2002 - 2014)
04468: Beboere i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, etter alder (K) (avslutta serie) (2002 - 2006)
01503: Brukere av hjemmetjenester (K) (avslutta serie) (1980 - 1989)
04467: Brukere av hjemmetjenester, etter alder og tjenestetype (K) (avslutta serie) (2002 - 2006)
08155: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene, etter utdanning, registerbasert (K) (avslutta serie) (2003 - 2011)
03299: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene, etter utdanning, skjemabasert (K) (avslutta serie) (1994 - 2002)
01502: Driftsutgifter til kommunale hjemmetjenester (kr) (K) (avslutta serie) (1986 - 1989)
03318: Mottakarar av avlastning, etter alder (K) (avslutta serie) (1996 - 2006)
03302: Mottakarar av støttekontakt, etter alder (K) (avslutta serie) (1996 - 2006)
03303: Mottakarar av omsorgsløn (K) (avslutta serie) (1994 - 2006)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken