Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10441: Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2004 - 2016

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
15.03.2018 08:00
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
Prosent
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Avtalte årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
Årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
Årsverk
Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år:
Kroner
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
Prosent
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere:
?
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år:
?
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere:
?
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år:
?
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
1.1.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
1.1.
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
1.1.
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
1.1.
Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år:
1.1.
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
1.1.
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere:
1.1.
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år:
1.1.
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere:
1.1.
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern , Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern , Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sammenstilling av KOSTRA-data på områdene psykisk/rus fra ulike faktaark/skjemaer. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.