Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

10441: Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern , Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern , Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sammenstilling av KOSTRA-data på områdene psykisk/rus fra ulike faktaark/skjemaer. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.