Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

10441: Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
Prosent
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Avtalte årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
Årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
Årsverk
Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år:
Kroner
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
Prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
Prosent
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Prosent
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Prosent
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere:
?
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år:
?
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere:
?
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år:
?
Referansetid
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
1.1.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
1.1.
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
1.1.
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial):
1.1.
Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år:
1.1.
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser:
1.1.
Andel med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere:
1.1.
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år:
1.1.
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere:
1.1.
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sammenstilling av KOSTRA-data på områdene psykisk/rus fra ulike faktaark/skjemaer. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken