Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07790: F1. Konsern - Pleie og omsorg - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
05.07.2018 08:00
Avskrivninger, institusjon, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, konsern:
1000 Kroner
Brukerbetaling for praktisk bistand, konsern:
1000 Kroner
Brukerbetaling, institusjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie- og omsorgstjenesten, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., Aktiviserings- og servicetjenester, f234, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., hjemmetjenester, f254, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., institusjon, f253+261, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
?
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
?
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til aktivisering, konsern:
?
Lønnsutgifter, pleie i institusjoner, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i institusjoner, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i hjemmetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, drift av institusjon, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, pleie og omsorg, konsern:
?
Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg - Institusjoner (f253+261), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner (f253), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (f261), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
?
Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern:
?
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år:
Antall
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år:
Antall
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester i alt:
Personer
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste:
Personer
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Beboere
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Beboere
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over:
Beboere
Beboere i institusjon i alt:
Beboere
Beboere i institusjon 18-66 år:
?
Beboere i institusjon under 67 år:
Beboere
Beboere i institusjon 67-79 år:
Beboere
Beboere i institusjon 80 år og over:
Beboere
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold:
Beboere
Institusjonsbeboere på langtidsopphold:
Beboere
Sykehjemsbeboere:
Beboere
Mottakere av avlastning:
Personer
Mottakere av støttekontakt:
Personer
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12:
Personer
Hjemmeboere med høy timeinnsats:
Personer
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA:
Personer
Mottakere av matombringning:
Personer
Mottakere av trygghetsalarm:
Personer
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
?
Plasser i skjermet enhet for personer med demens:
?
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon:
?
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon:
?
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie:
?
Plasser i institusjon inkl. barne-/avlastningsbolig, korr. for utleie:
?
Plasser i sykehjem, korrigert for utleie:
?
Plasser i aldershjem, korrigert for utleie:
?
Plasser i barneboliger, korrigert for utleie:
?
Plasser i avlastningsinstitusjoner, korrigert for utleie:
?
Plasser i boform med heldøgns omsorg, korrigert for utleie:
?
Kommunale sykehjemsplasser:
?
Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl. barnebolig/avlastn.inst., konsern:
?
Plasser i institusjon lokalisert i kommunen:
?
Plasser i barnebolig lokalisert i kommunen:
?
Plasser i avlastningsinst. lokalisert i kommunen:
?
Rom i institusjon:
Antall
Rom for en beboer i institusjoner:
?
Brukertilpasset enerom med bad/wc:
?
Rom i kommunale institusjoner:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
?
Årsverk til aktivisering, f234:
?
Årsverk til aktivisering, f234, kommunekasse:
?
Årsverk i alt , pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Kommunale årsverk i pleie og omsorg, konsern:
Avtalte årsverk
Årsverk av personell med relevant fagutdanning:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254, kommunalt:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettede tjenester av fagutdannet, f234+f253+f254:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger i institusjon:
?
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
?
Psykiatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Geriatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Sykepleiere med annen spes./vd. utd., årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Andre sykepleiere, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Vernepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Hjelpepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Ergoterapeut, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Sosionom, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Barnevernpedagog, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Miljøterapeut og pedagog, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Aktivitør, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Omsorgsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Barne- og ungdomsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Helsefagarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
?
Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bist eller annen brukerrettet tj, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Annet pleiepersonell m/helseutd., årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Servicefunksjoner, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Administrativt personell (øk/adm), årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Uspesifiserte årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Fravær:
Avtalte årsverk
Legemeldt sykefravær i brukerrettede tjenester, kommunalt:
Avtalte årsverk
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon:
Personer
Alle tjenestemottakere:
Antall
Tjenestemottakere som mottar minst 2 hjemmetjenester:
Personer
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Personer
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov 80 år og over:
?
Hjemmetjenestemottakere, middels bistandsbehov, 0-66 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, middels bistandsbehov, 67 år og over:
?
Hjemmetjenestemottakere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over:
?
Tjenestemottakere med individuell plan:
?
Tjenestemottakere med og uten individuell plan, eksklusiv beboere på langtidsopphold:
?
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov:
Personer
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov:
Personer
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetj.mottakere 0-66 år:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetj.mottakere 67 år og over:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt:
?
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov:
?
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov:
?
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov:
?
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester:
?
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
?
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene:
?
Antall innbyggere 0-66 år:
Personer
Antall innbyggere 18 år og over:
?
Antall 67 år og over:
?
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Oppholdsdøgn totalt i institusjon:
?
Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon:
?
Antall tidsbegrensede opphold gjennom året:
Opphold
Antall personer på tidsbegrenset opphold gjennom året:
?
Langtidsbeboere 31.12, vurdert av lege siste år:
Beboere
Langtidsbeboere 31.12, vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Beboere
Avskrivninger, institusjon, konsern:
1.1.
Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, konsern:
1.1.
Brukerbetaling for praktisk bistand, konsern:
1.1.
Brukerbetaling, institusjon, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie- og omsorgstjenesten, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjon, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., Aktiviserings- og servicetjenester, f234, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., hjemmetjenester, f254, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., institusjon, f253+261, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til aktivisering, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter, pleie i institusjoner, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter i institusjoner, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter i hjemmetjenesten, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter, drift av institusjon, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg - Institusjoner (f253+261), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner (f253), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (f261), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester i alt:
1.1.
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over:
1.1.
Beboere i institusjon i alt:
1.1.
Beboere i institusjon 18-66 år:
1.1.
Beboere i institusjon under 67 år:
1.1.
Beboere i institusjon 67-79 år:
1.1.
Beboere i institusjon 80 år og over:
1.1.
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold:
1.1.
Institusjonsbeboere på langtidsopphold:
1.1.
Sykehjemsbeboere:
1.1.
Mottakere av avlastning:
1.1.
Mottakere av støttekontakt:
1.1.
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12:
1.1.
Hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA:
1.1.
Mottakere av matombringning:
1.1.
Mottakere av trygghetsalarm:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Plasser i skjermet enhet for personer med demens:
1.1.
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon:
1.1.
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon:
1.1.
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i institusjon inkl. barne-/avlastningsbolig, korr. for utleie:
1.1.
Plasser i sykehjem, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i aldershjem, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i barneboliger, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i avlastningsinstitusjoner, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i boform med heldøgns omsorg, korrigert for utleie:
1.1.
Kommunale sykehjemsplasser:
1.1.
Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl. barnebolig/avlastn.inst., konsern:
1.1.
Plasser i institusjon lokalisert i kommunen:
1.1.
Plasser i barnebolig lokalisert i kommunen:
1.1.
Plasser i avlastningsinst. lokalisert i kommunen:
1.1.
Rom i institusjon:
1.1.
Rom for en beboer i institusjoner:
1.1.
Brukertilpasset enerom med bad/wc:
1.1.
Rom i kommunale institusjoner:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Årsverk til aktivisering, f234:
1.1.
Årsverk til aktivisering, f234, kommunekasse:
1.1.
Årsverk i alt , pleie og omsorg:
1.1.
Kommunale årsverk i pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Årsverk av personell med relevant fagutdanning:
1.1.
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254:
1.1.
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254, kommunalt:
1.1.
Årsverk i brukerrettede tjenester av fagutdannet, f234+f253+f254:
1.1.
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Årsverk av leger i institusjon:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
1.1.
Psykiatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Geriatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Sykepleiere med annen spes./vd. utd., årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Andre sykepleiere, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Vernepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Hjelpepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Ergoterapeut, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Sosionom, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Barnevernpedagog, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Miljøterapeut og pedagog, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Aktivitør, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Omsorgsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Barne- og ungdomsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Helsefagarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bist eller annen brukerrettet tj, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Annet pleiepersonell m/helseutd., årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Servicefunksjoner, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Administrativt personell (øk/adm), årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Uspesifiserte årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Fravær:
1.1.
Legemeldt sykefravær i brukerrettede tjenester, kommunalt:
1.1.
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon:
1.1.
Alle tjenestemottakere:
1.1.
Tjenestemottakere som mottar minst 2 hjemmetjenester:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov 80 år og over:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, middels bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, middels bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
Tjenestemottakere med individuell plan:
1.1.
Tjenestemottakere med og uten individuell plan, eksklusiv beboere på langtidsopphold:
1.1.
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetj.mottakere 0-66 år:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetj.mottakere 67 år og over:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt:
1.1.
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
1.1.
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene:
1.1.
Antall innbyggere 0-66 år:
1.1.
Antall innbyggere 18 år og over:
1.1.
Antall 67 år og over:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Oppholdsdøgn totalt i institusjon:
1.1.
Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon:
1.1.
Antall tidsbegrensede opphold gjennom året:
1.1.
Antall personer på tidsbegrenset opphold gjennom året:
1.1.
Langtidsbeboere 31.12, vurdert av lege siste år:
1.1.
Langtidsbeboere 31.12, vurdert av tannhelsepersonell siste år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avskrivninger, institusjon, konsern , Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, konsern , Brukerbetaling for praktisk bistand, konsern ,

Valgt 1 av totalt 159

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content Årsverkstall for 2015, publisert 15.6.2016, ble oppdatert 28.6.2016.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.