Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12418: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg - bydeler (B) 2015 - 2022

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
15.03.2023 08:00
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent):
prosent
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent):
prosent
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent):
prosent
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr):
kr
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent):
prosent
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
prosent
Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats (prosent):
prosent
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall):
antall
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - personer per plass (antall):
antall
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent):
prosent
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent):
prosent
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent):
31.12
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent):
31.12
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent):
31.12
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr):
31.12
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent):
31.12
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
31.12
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent):
31.12
Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats (prosent):
31.12
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall):
31.12
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - personer per plass (antall):
31.12
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent):
31.12
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) , Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KOSTRA. Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler i Oslo. Antall fødte i løpet av 2021 for bydelene er ikke tilgjengelig ved publiseringen 15. mars. Det er fødselstallene for 2020 som er brukt i tabellen. Dette vil bli oppdatert ved publiseringen 15. juni.