Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12228: Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr) , Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) , Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall. Data er hentet fra KOSTRA kommuneregnskap, KOSTRA Bolig, KOSTRA sosialtjenesten og a-ordningen. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2019. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk er oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2019. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for samme periode. Ingen av metodene gir store utslag for tallene som publiseres i denne tabellen. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.