Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04686: F. Pleie og omsorg - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
05.07.2018 08:00
Avskrivninger, institusjon:
1000 Kroner
Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester:
1000 Kroner
Brukerbetaling for praktisk bistand:
1000 Kroner
Brukerbetaling, institusjon:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie- og omsorgstjenesten:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., pleie og omsorg:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., hjemmetjenester, f254:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., institusjon, f253+261:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til aktivisering:
?
Lønnsutgifter, pleie i institusjoner:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i institusjoner:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i hjemmetjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, drift av institusjon:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, pleie og omsorg:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg - Institusjoner (f253+261):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner (f253):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (f261):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
?
Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, kommunekasse:
?
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år:
Antall
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år:
Antall
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester i alt:
Personer
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Beboere
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Beboere
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over:
Beboere
Beboere i institusjon i alt:
Beboere
Beboere i institusjon 18-66 år:
?
Beboere i institusjon under 67 år:
Beboere
Beboere i institusjon 67-79 år:
Beboere
Beboere i institusjon 80 år og over:
Beboere
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold:
Beboere
Institusjonsbeboere på langtidsopphold:
Beboere
Sykehjemsbeboere:
Beboere
Mottakere av avlastning:
Personer
Mottakere av støttekontakt:
Personer
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12:
Personer
Hjemmeboere med høy timeinnsats:
Personer
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA:
Personer
Mottakere av matombringning:
Personer
Mottakere av trygghetsalarm:
Personer
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
?
Plasser i skjermet enhet for personer med demens:
?
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon:
?
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon:
?
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie:
?
Plasser i institusjon inkl. barne-/avlastningsbolig, korr. for utleie:
?
Plasser i sykehjem, korrigert for utleie:
?
Plasser i aldershjem, korrigert for utleie:
?
Plasser i barneboliger, korrigert for utleie:
?
Plasser i avlastningsinstitusjoner, korrigert for utleie:
?
Plasser i boform med heldøgns omsorg, korrigert for utleie:
?
Kommunale sykehjemsplasser:
?
Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl. barnebolig/avlastn.inst., kommunekasse:
?
Plasser i institusjon lokalisert i kommunen:
?
Plasser i barnebolig lokalisert i kommunen:
?
Plasser i avlastningsinst. lokalisert i kommunen:
?
Rom i institusjon:
Antall
Rom for en beboer i institusjoner:
?
Brukertilpasset enerom med bad/wc:
?
Rom i kommunale institusjoner:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
?
Årsverk til aktivisering, f234:
?
Årsverk til aktivisering, f234, kommunekasse:
?
Årsverk i alt , pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Kommunale årsverk i pleie og omsorg, kommunekasse:
?
Årsverk av personell med relevant fagutdanning:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254, kommunalt:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettede tjenester av fagutdannet, f234+f253+f254:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Avtalte årsverk
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger i institusjon:
?
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
?
Psykiatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Geriatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Sykepleiere med annen spes./vd. utd., årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Andre sykepleiere, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Vernepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Hjelpepleier, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Ergoterapeut, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Sosionom, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Barnevernpedagog, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Miljøterapeut og pedagog, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Aktivitør, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Omsorgsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Barne- og ungdomsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Helsefagarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
?
Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bist eller annen brukerrettet tj, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Annet pleiepersonell m/helseutd., årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Servicefunksjoner, årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Administrativt personell (øk/adm), årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Uspesifiserte årsverk i pleie og omsorg:
Avtalte årsverk
Fravær:
Avtalte årsverk
Legemeldt sykefravær i brukerrettede tjenester, kommunalt:
Avtalte årsverk
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon:
Personer
Alle tjenestemottakere:
Antall
Tjenestemottakere som mottar minst 2 hjemmetjenester:
Personer
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov 80 år og over:
?
Tjenestemottakere med individuell plan:
?
Tjenestemottakere med og uten individuell plan, eksklusiv beboere på langtidsopphold:
?
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov:
Personer
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov:
Personer
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt:
?
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov:
?
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov:
?
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov:
?
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester:
?
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
?
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene:
?
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste:
Personer
Antall innbyggere 0-66 år:
Personer
Antall 67 år og over:
?
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Antall innbyggere 18 år og over:
?
Oppholdsdøgn totalt i institusjon:
?
Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon:
?
Avskrivninger, institusjon:
1.1.
Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester:
1.1.
Brukerbetaling for praktisk bistand:
1.1.
Brukerbetaling, institusjon:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie- og omsorgstjenesten:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjon:
1.1.
Brutto driftsutg., pleie og omsorg:
1.1.
Brutto driftsutg., hjemmetjenester, f254:
1.1.
Brutto driftsutg., institusjon, f253+261:
1.1.
Lønnsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Lønnsutgifter til aktivisering:
1.1.
Lønnsutgifter, pleie i institusjoner:
1.1.
Lønnsutgifter i institusjoner:
1.1.
Lønnsutgifter i hjemmetjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter, drift av institusjon:
1.1.
MVA-refusjon drift, pleie og omsorg:
1.1.
MVA-refusjon investering, pleie og omsorg:
1.1.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261):
1.1.
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg - Institusjoner (f253+261):
1.1.
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner (f253):
1.1.
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (f261):
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254):
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, kommunekasse:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester i alt:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over:
1.1.
Beboere i institusjon i alt:
1.1.
Beboere i institusjon 18-66 år:
1.1.
Beboere i institusjon under 67 år:
1.1.
Beboere i institusjon 67-79 år:
1.1.
Beboere i institusjon 80 år og over:
1.1.
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold:
1.1.
Institusjonsbeboere på langtidsopphold:
1.1.
Sykehjemsbeboere:
1.1.
Mottakere av avlastning:
1.1.
Mottakere av støttekontakt:
1.1.
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12:
1.1.
Hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA:
1.1.
Mottakere av matombringning:
1.1.
Mottakere av trygghetsalarm:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Plasser i skjermet enhet for personer med demens:
1.1.
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon:
1.1.
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon:
1.1.
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i institusjon inkl. barne-/avlastningsbolig, korr. for utleie:
1.1.
Plasser i sykehjem, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i aldershjem, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i barneboliger, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i avlastningsinstitusjoner, korrigert for utleie:
1.1.
Plasser i boform med heldøgns omsorg, korrigert for utleie:
1.1.
Kommunale sykehjemsplasser:
1.1.
Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl. barnebolig/avlastn.inst., kommunekasse:
1.1.
Plasser i institusjon lokalisert i kommunen:
1.1.
Plasser i barnebolig lokalisert i kommunen:
1.1.
Plasser i avlastningsinst. lokalisert i kommunen:
1.1.
Rom i institusjon:
1.1.
Rom for en beboer i institusjoner:
1.1.
Brukertilpasset enerom med bad/wc:
1.1.
Rom i kommunale institusjoner:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Årsverk til aktivisering, f234:
1.1.
Årsverk til aktivisering, f234, kommunekasse:
1.1.
Årsverk i alt , pleie og omsorg:
1.1.
Kommunale årsverk i pleie og omsorg, kommunekasse:
1.1.
Årsverk av personell med relevant fagutdanning:
1.1.
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254:
1.1.
Årsverk i brukerrettet tjeneste, f234+f253+f254, kommunalt:
1.1.
Årsverk i brukerrettede tjenester av fagutdannet, f234+f253+f254:
1.1.
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Årsverk av leger i institusjon:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
1.1.
Psykiatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Geriatrisk sykepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Sykepleiere med annen spes./vd. utd., årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Andre sykepleiere, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Vernepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Hjelpepleier, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Ergoterapeut, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Sosionom, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Barnevernpedagog, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Miljøterapeut og pedagog, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Aktivitør, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Omsorgsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Barne- og ungdomsarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Helsefagarbeider, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bist eller annen brukerrettet tj, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Annet pleiepersonell m/helseutd., årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Servicefunksjoner, årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Administrativt personell (øk/adm), årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Uspesifiserte årsverk i pleie og omsorg:
1.1.
Fravær:
1.1.
Legemeldt sykefravær i brukerrettede tjenester, kommunalt:
1.1.
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon:
1.1.
Alle tjenestemottakere:
1.1.
Tjenestemottakere som mottar minst 2 hjemmetjenester:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov 80 år og over:
1.1.
Tjenestemottakere med individuell plan:
1.1.
Tjenestemottakere med og uten individuell plan, eksklusiv beboere på langtidsopphold:
1.1.
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt:
1.1.
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
1.1.
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene:
1.1.
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste:
1.1.
Antall innbyggere 0-66 år:
1.1.
Antall 67 år og over:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall innbyggere 18 år og over:
1.1.
Oppholdsdøgn totalt i institusjon:
1.1.
Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avskrivninger, institusjon , Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester , Brukerbetaling for praktisk bistand ,

Valgt 1 av totalt 144

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content Ny versjon av IPLOS medfører at resultater for 2009 og senere ikke uten videre lar seg sammenlikne med tidligere år. Årsverkstall 2012 for Oslo kommune er usikre grunnet tekniske problemer i forbindelse med kommunens rapportering til Aa-registeret.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.