Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12292: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall (K) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall) , Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall) , Brukere av utvalgte omsorgstjenester (antall) ,

Valgt 1 av totalt 48

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1) SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

2) Brukerdata (IPLOS), endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen. Kommunereformen har for enkelte sammenslåtte kommuner gitt utfordringer med å samkjøre databaser, slik at noen tall for både nye og utgåtte kommuner kan inneholde feil. Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

3) Årsverk:
Tall for 2015-2019 ble oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende i mars 2021. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for samme periode. Ingen av metodene gir store utslag for helse- og omsorgstallene.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall)

-

Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall)

-

Brukerveiledning for statistikkbanken