Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13232: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2023

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
Øyvind Isachsen Berntsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 28
15.03.2024 08:00
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - demensplasser (antall):
antall
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - kommunale plasser (antall):
antall
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
antall
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
antall
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - demensplasser (antall):
31.12
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - kommunale plasser (antall):
31.12
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
31.12
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
31.12
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aldershjem - disponible plasser (antall) , Avlastningsboliger - disponible plasser (antall) , Barneboliger - disponible plasser (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser verdier for sammenslåtte kommuner for årene 2015-2019 basert på kommunestrukturen 2020. 5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse tre kommunene. 1806 Narvik og 1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse to kommunene. De fem kommunene som er nevnt er inkludert i aggregerte summer som landet og fylker. Dersom du summerer kommuner direkte i tabellen vil du få en lavere sum for årene 2015-2019, siden de fem kommunene ikke har tall. Tal for plassar og rom 2022 blei retta 15.3.2024: talet på plasser og tilhøyrande rom for 2022 er auka med 49 for 3005 Drammen. Alle aggregerte tal og nøkkeltal der plassar og rom for 3005 Drammen inngår, er auka tilsvarande for 2022-årgangen.