Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12420: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - bydeler (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Referansetid
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner pr. 31.12. Inkluderer sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig. Om plassene er korrigert for kjøp/salg over bydelsgrensene vises ved at det i variabelnavnet står 'disponible plasser'. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle) som inngår i det kommunale tilbudet. Både langtidsplasser og tidsbegrensede plasser. Ikke inkludert KAD (kommunale akutte døgnplasser) / ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.

Brukerveiledning for statistikkbanken