Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk, etter utdanning (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Omsorgstjenestene i alt , Psykiatrisk sykepleier , Geriatrisk sykepleier ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i Kostragrupper-2020.

Omfatter avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i en gitt referanseuke i november. De sysselsatte fordels etter autorisasjon/utdanning.
SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk er oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2019. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for samme periode. Ingen av metodene gir store utslag for helse- og omsorgstallene.
Eldre tall finnes i tabell 09934 og tabell 10134.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.