Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12229: Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) , Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) , Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 18

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2019. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken