Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12229: Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid (K) 2015 - 2022

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
15.06.2023 08:00
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
prosent
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
prosent
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent):
prosent
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
31.12
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
31.12
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent):
31.12
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) , Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) , Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2021. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Det påvirker alle variabler som inkluderer regnskapstall i denne tabellen. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk er oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2019 ved publiseringen i mars 20221. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for samme periode. Ingen av metodene gir store utslag for personelltallene i denne tabellen. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.