Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12229: Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
prosent
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
prosent
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
31.12
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
31.12
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2019. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken