Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11642: Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Unike brukarar , Praktisk hjelp: daglege gjeremål , Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål ,

Valgt 0 av totalt 28

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Se forøvrig:
Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Rehabilitering utenfor institusjon» registreres f.o.m. 2019 ikke lenger som omsorgstjeneste, men som personopplysning. Nedgang i antall brukere med » Andre tenester til heimebuande» fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes manglende registrering av trygghetsalarm. Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiseres ikke aggregerte tall på landsnivå og fylker.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

tenestetype

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA): 1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

år

2019

Tallene ble rettet 28. august 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken