Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11645: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tenestetype
Må velges *
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgfri variabel
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Praktisk hjelp: daglege gjeremål , Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål , Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse ,

Valgt 0 av totalt 26

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Endring 15.6.2018 for årgangar til og med 2016: For valet «Tenestegruppe» under kategorien «Tenestetype» blei innhaldet endra frå sum av tenester til unike brukarar innan tenestegruppa.
I tabell 11645 klassifiserast tenesta «Avlasting i institusjon» som rullerande og ikkje-rullerande. Ein liten del av rapporterte tenester ikkje registrert med verdi på «rullerande» og kjem difor ikkje med i oppteljinga i denne tabellen
Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Manglende rapportering: Publiserte data for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 25.5.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1141 Finnøy, 1216 Sveio, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy, 5011 Hemne. 1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står blank begge år. I tillegg rapporterer 1151 Utsira sammen med Karmøy.
Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger registreres som omsorgstjeneste, men som personopplysning.
Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.
Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiseres ikke aggregerte tall på landsnivå og fylker.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
tenestetype
Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
Brukarstyrt personleg assistanse (BPA): 1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

Brukerveiledning for statistikkbanken