Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

06408: F. Pleie og omsorg - kvalitet (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.07.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Prosent
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Prosent
Referansetid
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

NAVs Aa-register har vært hovedkilde for årsverkstall i KOSTRA fram til 2014. Overgangen til a-ordningen gjør at det ikke kan publiseres 2015-tall for årsverk i mars. For overordnede tall for sysselsatte, se egen tabell, S1. Sysselsetting i kommunene/fylkeskommunene. For nærmere detaljer, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken