Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06408: F. Pleie og omsorg - kvalitet (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
05.07.2018 08:00
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Prosent
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem , Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem , Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NAVs Aa-register har vært hovedkilde for årsverkstall i KOSTRA fram til 2014. Overgangen til a-ordningen gjør at det ikke kan publiseres 2015-tall for årsverk i mars. For overordnede tall for sysselsatte, se egen tabell, S1. Sysselsetting i kommunene/fylkeskommunene. For nærmere detaljer, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra Se liste over endringer i de regionale inndelingene.