Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

06971: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov og tenestegruppe (F) 2007 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

tenestetype


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

bistandsbehov


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholdt tidligere også kommunetall, men disse er fjernet pga små tall. Ønskes likevel tall, kan dette bestilles med henvendelse: IPLOS@ssb.no. Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Se forøvrig:
Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Rehabilitering utenfor institusjon» registreres f.o.m. 2019 ikke lenger som omsorgstjeneste, men som personopplysning. Nedgang i antall brukere med » Andre tenester til heimebuande» fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes manglende registrering av trygghetsalarm.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken