Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tjenestegrupper
Må velges *
alder
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *

Valgt 0 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

1) Antall brukere fordelt etter tjenestegrupper, alder og kommune/fylke/KOSTRA-grupper. Dersom en bruker mottar flere tjenester, telles vedkommende bare én gang i hver tjenestegruppe.

2) Brukerdata (IPLOS), endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen. Kommunereformen har for enkelte sammenslåtte kommuner gitt utfordringer med å samkjøre databaser, slik at noen tall for både nye og utgåtte kommuner kan inneholde feil.

3) Brukerdata (IPLOS): Manglende rapportering: Publiserte data for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 25.5.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1141 Finnøy, 1216 Sveio, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy, 5011 Hemne. 1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står blank begge år. I tillegg rapportert 1151 Utsira sammen med Karmøy.

4) Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger er en omsorgstjeneste brukeren mottar, men et kjennetegn ved brukeren.

5) Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.
Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken