Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Må velges *

Valgt 0 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1) Antall brukere fordelt etter tjenestegrupper, alder og kommune/fylke/KOSTRA-grupper. Dersom en bruker mottar flere tjenester, telles vedkommende bare én gang i hver tjenestegruppe.

2) Brukerdata (IPLOS), endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.

3) Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der IPLOS-tjeneste 16 «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger er en omsorgstjeneste brukeren mottar, men registreres som personopplysninger for brukeren.

4) Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av IPLOS-tjeneste 6 trygghetsalarm. Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

5) SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i
www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.
Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken