Helsetjenester

Region A Statistikker

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 25 av 25
Hvor lang tid tar det å kjøre til nærmeste fødested?

Kjøretiden til nærmeste fødeavdeling eller fødestue varierer mye avhengig av hvor i landet man bor. Halvparten av kvinnene i fertil alder vil bruke 15 minutter eller mindre fra sitt hjemsted. For andre kan nærmeste fødested være flere timer unna.

Flere ambulanseoppdrag i 2021

I 2021 økte antall ambulanseoppdrag med 7 prosent fra året før. Dette er også 3 prosent høyere enn i 2019, som var siste år før koronapandemien brøt ut.

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021. Hovedresultater og dokumentasjon

I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra målingen av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2021 i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. spesialisthelsetjenesten. Rapporten dokumenterer dessuten opplegget for og gjennomføringen av ressursmålingen.

Kvinners liv og helse siste 20 år

Denne rapporten tar for seg kvinners helse gjennom livsløpet. Til forskjell fra en sykdomsorientert tilnærming, som primært ser på én enkelt tilstand ofte på et gitt sted i livet, vil et livsløpsperspektiv ta for seg endringer i helse og behovet for helse- og omsorgstjenester som jenter og kvinner opplever gjennom livet.

Halvparten av unge kvinner er plaget med hodepine eller migrene

Mange kvinner lever med smerter og plager. I alderen 16-24 år oppgir hele 50 prosent å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, mens 31 prosent opplyser å være plaget med smerter i kroppen.

Færre kommuner med psykologkompetanse innen helse og omsorg

I 2021 hadde nær 80 prosent av kommunene knyttet til seg psykologkompetanse, en nedgang på 5 prosent fra 2020. Veksten i antall psykologårsverk totalt i kommunene fortsatte derimot. Det er vanskeligst å tilknytte seg psykologer i de minst sentrale kommunene.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Den norske befolkningen blir stadig eldre. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil antallet personer som er 70 år eller eldre forventes å nesten dobles fra 2022 til 2060 (Thomas og Tømmerås, 2022). Antallet som er 80 år eller eldre vil nesten tredobles innen 2060, mens antallet på 90 år og eldre vil nær firedobles til 2060.

Pilotundersøkelse om oppdeling av KOSTRA-funksjon 254

Dette notatet beskriver en pilotundersøkelse SSB gjennomførte på vegne av Arbeidsutvalget for oppdeling av KOSTRA-funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge

Fra 2020 til 2021 har det blitt 320 flere sysselsatte i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Dette er en stor økning for dette tjenesteområdet sammenlignet med tidligere år. Økningen skyldes i hovedsak at det har blitt ansatt flere psykologer.

Sterk vekst i bruk av fastleger

I 2021 økte antall konsultasjoner med fastlege med nærmere en million eller 6 prosent sammenliknet med året før. Andelen av befolkningen som konsulterte fastlege gikk også opp, fra 69 til 71 prosent. Det var vekst i alle aldersgrupper opp til 66 år, men liten endring blant de eldste.

Avtalespesialisters inntekter og kostnader

Dette notatet gir oversikt over inntekter og kostnader til avtalespesialister som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Hovedformålet med notatet er å gi et tallgrunnlag som kan være til nytte ved de årlige forhandlingene om avtalespesialistenes inntekter.

Fastlegers inntekter og kostnader 2020

Det var 4 930 fastleger per 31. desember 2020. Det omfatter alle fastlegene uavhengig av om driften ble organisert som enkeltpersonsforetak, aksjeselskap eller om legen er fastlønnet og ansatt i kommunen. Fastleger som startet driften i løpet av året er også med.

Pandemiens påvirkning av pasientbehandlingen på norske sykehus avtar

I 2021 økte pasientbehandlingen på sykehus sammenliknet med året før. Utviklingen i behandlinger i poliklinikk og døgnbehandlinger følger samme mønster som før pandemien inntraff. For enkelte diagnoser er det fremdeles færre pasienter enn tidligere år.

Effektene av pandemien preger fortsatt helsestasjons- og skolehelsetjenesten

I 2021 omdisponerte 78 prosent av kommunene personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til koronahåndtering. Personellet ble blant annet satt til smittesporing og vaksinering. Aktiviteten ved helsestasjonene var fortsatt lavere enn i et normalår, selv om aktiviteten tok seg noe opp fra 2020.

Bemannet botilbud i hjemmetjenesten. Målgrupper og omfang

Hovedformålet med rapporten er å undersøke det bemannede botilbudet i hjemmetjenesten. Dette defineres som den delen av det kommunale botilbudet som betjenes av en tilknyttet personalbase i nærområdet.

Sykepleiere på sykehus jobber mer under pandemien

I september 2021 var den gjennomsnittlige avtalte stillingsprosenten for sykepleiere på sykehus 84, noe som er 2,4 prosent høyere enn før pandemien. Det har også blitt 830 flere sykepleierjobber, mens det legemeldte sykefraværet har økt til 6,7 prosent.

Færre ambulanseoppdrag i 2020

I 2020 var antallet ambulanseoppdrag 4 prosent lavere enn i 2019. Nedgangen var størst for oppdrag med luftambulanser, som gikk ned med 10 prosent.

Færre private sykehjemsplasser

Kommunene overtar flere sykehjemsplasser fra private tjenesteleverandører, og i 2020 var mer enn 9 av 10 sykehjemsplasser i kommunalt eierskap. Det er de minste kommunene med under 2 000 innbyggere som har best dekning av sykehjemsplasser for de eldste i alderen 80 år og over.

Undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine

Høsten 2019 gjennomførte SSB en undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Time to spare and too much care

Det er generelt komplisert å etablere en kausal effekt mellom ressursbruk og utfall i helsesektoren på grunn av endogene tilpasninger på både tilbuds- og etterspørselssiden.

Relativt få årsverk i helse og omsorg omdisponert som følge av korona

I 2020 omdisponerte 75 prosent av kommunene personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 38 prosent fysioterapeuter på grunn av korona. Anslag fra kommunene viser likevel at omdisponeringene kun utgjorde en liten andel av de totale årsverkene i disse tjenestene.

4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

Fra og med 2020 er kommunene pålagt å ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 84 prosent av kommunene hadde slik kompetanse ved utgangen av fjoråret, men det er samtidig regionale forskjeller. På landsbasis har det vært en stor vekst i psykologårsverk i helse- og omsorgstjenesten mellom 2015 og 2020.

Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – 2

Norge er et rikt land med gode, offentlige helsetjenester. Likevel er det fortsatt sosial ulikhet i befolkningshelsen. Folks helse blir bedre med økende utdannings- og inntektsnivå.

Mer overtidsarbeid for sykehusansatte i 2020

Sykehusenes kostnader til overtidsarbeid var 3,1 milliarder kroner i 2020. Det er 500 millioner kroner mer enn året før. Samtidig ble færre pasienter behandlet ved sykehusene enn i 2019.

Færre småbarn hos fastlege i 2020

Fra 2019 til 2020 økte antall konsultasjoner med fastlege med 5 prosent. Det var likevel en mindre andel av befolkningen som konsulterte fastlege i 2020 enn i årene før. Det var særlig stor nedgang blant småbarn og ungdom, mens veksten var fordelt blant dem mellom 20 og 66 år.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet helsetjenester.

faktasider

Faktasider