Helsetjenester

Region A Statistikker

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 17 av 17
Flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge

Fra 2020 til 2021 har det blitt 320 flere sysselsatte i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Dette er en stor økning for dette tjenesteområdet sammenlignet med tidligere år. Økningen skyldes i hovedsak at det har blitt ansatt flere psykologer.

Sterk vekst i bruk av fastleger

I 2021 økte antall konsultasjoner med fastlege med nærmere en million eller 6 prosent sammenliknet med året før. Andelen av befolkningen som konsulterte fastlege gikk også opp, fra 69 til 71 prosent. Det var vekst i alle aldersgrupper opp til 66 år, men liten endring blant de eldste.

Avtalespesialisters inntekter og kostnader

Dette notatet gir oversikt over inntekter og kostnader til avtalespesialister som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Hovedformålet med notatet er å gi et tallgrunnlag som kan være til nytte ved de årlige forhandlingene om avtalespesialistenes inntekter.

Fastlegers inntekter og kostnader 2020

Det var 4 930 fastleger per 31. desember 2020. Det omfatter alle fastlegene uavhengig av om driften ble organisert som enkeltpersonsforetak, aksjeselskap eller om legen er fastlønnet og ansatt i kommunen. Fastleger som startet driften i løpet av året er også med.

Pandemiens påvirkning av pasientbehandlingen på norske sykehus avtar

I 2021 økte pasientbehandlingen på sykehus sammenliknet med året før. Utviklingen i behandlinger i poliklinikk og døgnbehandlinger følger samme mønster som før pandemien inntraff. For enkelte diagnoser er det fremdeles færre pasienter enn tidligere år.

Effektene av pandemien preger fortsatt helsestasjons- og skolehelsetjenesten

I 2021 omdisponerte 78 prosent av kommunene personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til koronahåndtering. Personellet ble blant annet satt til smittesporing og vaksinering. Aktiviteten ved helsestasjonene var fortsatt lavere enn i et normalår, selv om aktiviteten tok seg noe opp fra 2020.

Bemannet botilbud i hjemmetjenesten. Målgrupper og omfang

Hovedformålet med rapporten er å undersøke det bemannede botilbudet i hjemmetjenesten. Dette defineres som den delen av det kommunale botilbudet som betjenes av en tilknyttet personalbase i nærområdet.

Sykepleiere på sykehus jobber mer under pandemien

I september 2021 var den gjennomsnittlige avtalte stillingsprosenten for sykepleiere på sykehus 84, noe som er 2,4 prosent høyere enn før pandemien. Det har også blitt 830 flere sykepleierjobber, mens det legemeldte sykefraværet har økt til 6,7 prosent.

Færre ambulanseoppdrag i 2020

I 2020 var antallet ambulanseoppdrag 4 prosent lavere enn i 2019. Nedgangen var størst for oppdrag med luftambulanser, som gikk ned med 10 prosent.

Færre private sykehjemsplasser

Kommunene overtar flere sykehjemsplasser fra private tjenesteleverandører, og i 2020 var mer enn 9 av 10 sykehjemsplasser i kommunalt eierskap. Det er de minste kommunene med under 2 000 innbyggere som har best dekning av sykehjemsplasser for de eldste i alderen 80 år og over.

Undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine

Høsten 2019 gjennomførte SSB en undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Time to spare and too much care

Det er generelt komplisert å etablere en kausal effekt mellom ressursbruk og utfall i helsesektoren på grunn av endogene tilpasninger på både tilbuds- og etterspørselssiden.

Relativt få årsverk i helse og omsorg omdisponert som følge av korona

I 2020 omdisponerte 75 prosent av kommunene personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 38 prosent fysioterapeuter på grunn av korona. Anslag fra kommunene viser likevel at omdisponeringene kun utgjorde en liten andel av de totale årsverkene i disse tjenestene.

4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

Fra og med 2020 er kommunene pålagt å ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 84 prosent av kommunene hadde slik kompetanse ved utgangen av fjoråret, men det er samtidig regionale forskjeller. På landsbasis har det vært en stor vekst i psykologårsverk i helse- og omsorgstjenesten mellom 2015 og 2020.

Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – 2

Norge er et rikt land med gode, offentlige helsetjenester. Likevel er det fortsatt sosial ulikhet i befolkningshelsen. Folks helse blir bedre med økende utdannings- og inntektsnivå.

Mer overtidsarbeid for sykehusansatte i 2020

Sykehusenes kostnader til overtidsarbeid var 3,1 milliarder kroner i 2020. Det er 500 millioner kroner mer enn året før. Samtidig ble færre pasienter behandlet ved sykehusene enn i 2019.

Færre småbarn hos fastlege i 2020

Fra 2019 til 2020 økte antall konsultasjoner med fastlege med 5 prosent. Det var likevel en mindre andel av befolkningen som konsulterte fastlege i 2020 enn i årene før. Det var særlig stor nedgang blant småbarn og ungdom, mens veksten var fordelt blant dem mellom 20 og 66 år.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet helsetjenester.

faktasider

Faktasider