Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

04469: Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16


Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Se forøvrig:
Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Om årgang 2019 av statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Rehabilitering utenfor institusjon» registreres f.o.m. 2019 ikke lenger som omsorgstjeneste, men som personopplysning. Nedgang i antall beboere i bolig kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. 61 kommuner med boliger i 2018 hadde ikke registrert boliger i 2019. Av den grunn publiseres ikke aggregerte tall på landsnivå og fylker.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken