Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom (K) 2015 - 2022

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 81
15.06.2023 08:00
Rom i alt (antall):
antall
Enerom (antall):
antall
Antall rom for 2 eller flere (antall):
antall
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
antall
Andel enerom (prosent):
prosent
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
prosent
Rom i alt (antall):
31.12
Enerom (antall):
31.12
Antall rom for 2 eller flere (antall):
31.12
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
31.12
Andel enerom (prosent):
31.12
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i Kostragrupper-2020.

Rom i sykehjem eller aldershjem, pr. 31.12. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle). Plassene slik de er lokalisert, ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrense. Rom for både langtids og tidsbegrenset opphold. Ikke inkludert rom som hovedsakelig brukes til KAD (kommunale akutte døgnplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel enerom (prosent)

Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)

Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.