Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12293: Omsorgstjenester - supplerende nøkkeltall (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall) , Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) , Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1) KOSTRA kommunegruppering: SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. 2) Brukerdata (IPLOS), endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen. Kommunereformen har for enkelte sammenslåtte kommuner gitt utfordringer med å samkjøre databaser, slik at noen tall for både nye og utgåtte kommuner kan inneholde feil. Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Se liste over endringer i de regionale inndelingene.