Arbeid og lønn

11417: Årslønn, etter næring (19 grupper) 2015 -

11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 -

11419: Yrkesfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015-

11420: Utdanningsfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015 -

11421: Aldersfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015 -

11654: Nærings- (17 grupper) og arbeidsstedsfordeling for lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks (F) 2016K1 -

12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning 2015 -

Bank og Finansmarked

10701: NIBOR og Norges Banks foliorente (prosent) 2013M12 -

Befolkning

10467: Fødte, etter jentenavn og guttenavn 1880 -

01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 -

05183: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn 1970 -

05375: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og alder 1986 -

06076: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (F) 1960 -

06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1951 -

07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 -

07995: Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000 -

10501: Personer, etter jentenavn og guttenavn 2013 -

11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 -

12891: Etternavn brukt av 200 personer eller flere 2018 -

13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) 2022 -

 

Bygg, bolig, eiendom

04534: Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg (2000=100) 1999M01 -

06035: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) 2002 -

06265: Boliger, etter bygningstype (K) 2006 -

07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 -

07230: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992-

08651: Byggjekostnadsindeks for bustader i alt, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 -

08653: Byggjekostnadsindeks for einebustad av tre, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 -

08655: Byggjekostnadsindeks for bustadblokk, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 -

08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) 2000K1 -

08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) 2000K1 -

09897: Predikert månedlig leie, etter prissone, antall rom og bruksareal (kr) 2012 -

11574: Næringseiendomutleie 2011 -

 

Energi og industri

04170: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) 1985 -

09602: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart 2001K1 -

04727: Fjernvarmebalanse (GWh) 1983 -

08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring 2003 -

08311: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe (Gwh) 1993 -

09387: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger 2012K1 -

09654: Priser på drivstoff (kr per liter) 1986M08 -

11561: Energibalanse. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 -

Kultur

06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som søkar om offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn 2006 -

12947: Bruk av ulike medier, etter kjønn og alder 2015 -

Nasjonalregnskap og konjunkturer

12880: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser 1991 -

Natur og miljø

08940: Klimagasser, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990 -

Pris- og kostnadsindekser

03013: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979M01 -

03014: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979 -

08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) 2000K1 -

08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) 2000K1 -

11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 -

Sosiale forhold og kriminalitet

08484: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og type lovbrudd. Antall og per 1 000 innbyggere 1993 -

Transport

12535: Totalkostnadsindeks for lastebiltransport (4. kvartal 2021=100) 2016K1 -

Utdanning

12282: Lærere i grunnskolen, etter kjønn og alder (K) 2015 -

Utenriksøkonomi

08799: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land 1988M01 -

Virksomheter og foretak

07091: Virksomheter, etter næring (SN2007) og antall ansatte (K) 2009 -

07218: Føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssal og tinglyste utleggsforretningar 1995M01 -