Energibruk i industrien

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN2007) 2003 - 2021

Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
18.05.2022 08:00
Energibruk (GWh):
GWh
Energikostnader (mill. kr):
mill. kr
Energipriser (øre/kWh):
øre/kWh
Energibruk (GWh):
31.12.
Energikostnader (mill. kr):
31.12.
Energipriser (øre/kWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle energiprodukter , Sum innkjøpte energiprodukter , Innkjøpt elektrisk kraft ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07 Bryting av steinkull, brunkull og metallholdig malm , 08_09.9 Bryting og bergverksdrift ellers, bergverkstjenester , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring (SN2007)

13-15_18_25-33 Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri

Aggregat av næringene 13-15, 18 og 25-33

statistikkvariabel

Energikostnader (mill. kr)

Tall for energikostnader omfatter kun innkjøpte energivarer.