Energibruk i industrien

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN2007) 2003 - 2022

Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
Ingunn Marie Verne Ruud, Statistisk sentralbyrå
+47 489 96 563
18.07.2023 08:00
Energibruk (GWh):
GWh
Energikostnader (mill. kr):
mill. kr
Energipriser (øre/kWh):
øre/kWh
Energibruk (GWh):
31.12.
Energikostnader (mill. kr):
31.12.
Energipriser (øre/kWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle energiprodukter , Sum innkjøpte energiprodukter , Innkjøpt elektrisk kraft ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07 Bryting av steinkull, brunkull og metallholdig malm , 08_09.9 Bryting og bergverksdrift ellers, bergverkstjenester , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for Egentilvirket energi, som inkluderer Egen elektrisitetsproduksjon, ble rettet den 18. juli 2023 for årene 2021 og 2022.

næring (SN2007)

13-15_18_25-33 Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri

Aggregat av næringene 13-15, 18 og 25-33

statistikkvariabel

Energikostnader (mill. kr)

Tall for energikostnader omfatter kun innkjøpte energivarer.