Variabeldefinisjoner

En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet, og den kan anta mer enn én verdi, i form av en numerisk verdi (kvantitativ variabel) eller en kategori fra en klassifikasjon (kategorisk variabel).

Her kan en bruke søkefeltet til å søke etter variabler vha. ulike kriterier (navn, ord i definisjon, eierseksjon etc.), eller bruke alfabetisk søk dersom en kun vil søke på variabelens navn.

Sorter etter: Søkeveiledning

Alfabetisk oversikt over variabler

Listen over variabler er ikke fullstendig, den vil kompletteres etter hvert som variabler fra nye statistikkområder dokumenteres.


Klikk på bokstav under for å navigere etter forbokstav i variabelnavn.


A B C D E F f G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Ø Å

A

Ad-hoc-plasser
Administrasjonskostnader til drift av skip
Adressenavn
Adressetype
Adressetype, bosted
Aksje
Aksjeemisjoner
Aksjefond
Aksjeindeksobligasjoner (AIO)
Aksjekapital
Aksjeklasse
Aksjer
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis
Aksjer og andeler mv
Aksjer og verdipapirer
Aksjer og verdipapirer - markedsverdi
Aksjeselskap
Aksjesparekonto
Aksjeutbytte
Aksjonær
Aktivitetskode
Aktivitetsstatus (FoB)
Aktivitetsstatus (FoB), detaljert
Akvakulturtillatelse
Alder på eldste person i familien
Alder på eldste person i husholdning
Alder på referansedato
Alder på yngste person i familien
Alder på yngste person i husholdningen
Alderspensjon fra folketrygden
Alderspensjonister med minstepensjon
Alderspensjonsdel
Alder ved innvandring
Alder ved årets utgang
Alle viktige rom i boligen tilgjengelig for rullestolbruker
Alminnelig inntekt (2)
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Alternativ adresse
Ambulanse
Ammeku
Analogt modem
Andeler i aksjefond
Andeler i aksje- og obligasjonsfond mm
Andel ledige stillinger
Andel pasienter vurdert etter diagnoseakser innen psykisk helsevern
Andelskapital
Andelskapital til pålydende verdi
Andelsnummer
Andre arbeidskraftkostnader
Andre bankinnskudd
Andre driftsinntekter
Andre driftskostnader
Andre driftsmidler
Andre driftsutgifter
Andre eiendeler
Andre endringer, finansielle fordringer/gjeld
Andre finansinvesteringer (utenriksøkonomi)
Andre fordringer
Andre fordringer/annen gjeld
Andre fordringer på selskap i samme konsern
Andre innskudd
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg
Andre inntekter/-kostnader
Andre kapitalinntekter
Andre kortsiktige fordringer
Andre overføringer (2)
Andre porteføljeinntekter/-kostnader
Andre rentefond
Andre samtalepartnere, antall
Andre skattefrie overføringer
Andre skattepliktige overføringer
Andre verdipapirer i utenriksregnskapet
Ankomne gjester
Anlegg under utførelse
Anløp
Annen betaling
Annen egenkapital
Annen egenkapital FINSE
Annen finansinntekt
Annen finanskapital
Annen finanskostnad
Annen gjeld i verdipapirfond
Annen kapital
Annen kapital, fordring
Annen kapital, gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Annen personalkostnad
Annen utdanning, ufaglært
Ansatte
Ansatt-privat/offentlig, innvalgte representanter.
Anskaffelse av ikke-finansiell kapital
Anskaffelser av driftsmidler
Anskaffelser ved finansiell leasing
Antall andre oppholdsrom
Antall baderom
Antall barn (0-17 år) i familien
Antall barn (0-17 år) i husholdningen
Antall barn 0-24 år i familien
Antall barn 25 år pluss i familien
Antall barn i familien, uansett alder
Antall barn i husholdningen, uansett alder
Antall behandlingssamtaler ulike berørte har deltatt i gjennom året
Antall boliger i bygningen
Antall digitale dokumenter i alt, fag- og forskningsbibliotek
Antall eiendommer
Antall etasjer
Antall familiekjerner i husholdningen
Antall familier i husholdningen
Antall foretak - næringsoppgaver
Antall forhåndsstemmer
Antall hybler
Antall internettutstillinger for museene
Antall klosetter
Antall levendefødte barn
Antall mandater stortingsvalg
Antall medlemmer i familien (Besys)
Antall måneder med ordinær utdanningsstønad
Antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder
Antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs
Antall personbiler som disponeres i husholdningen
Antall personbiler som eies i husholdningen
Antall personer 18 år og over i husholdningen
Antall personer i husholdningen med førerkort for bil
Antall rom i boligen
Antall rom til næringsvirksomhet
Antall soverom
Antall teiger
Antall timer sysselsatt i året
Antall timeverk
Antall valgtingsstemmer
Antall år med innvilgede omsorgspoeng
Antall årsverk
Antatte investeringer
Antatte investeringer - Industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsforhold
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Arbeidsgivers kostnader til helse, miljø og sikkerhetstiltak
Arbeidskraftkostnader
Arbeidsledige
Arbeidsmarkedsstatus
Arbeidsmarkedstiltak, aggregert arbeidssøkerstatus
Arbeidssituasjon
Arbeidsstedsbydel, viktigste arbeidsforhold
Arbeidsstedskommune
Arbeidsstyrken
Arbeidsstyrkestatus
Arbeidssøkerstatus
Arbeidstakere
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av arbeidstakere i alt
Arbeidstidsordning
Arveavgift
Automatisert datautveksling
Avdrag, obligasjonsgjeld
Avfallsmengde
Avfallsmengde inn på komposteringsanlegg
Avfallsmengde til biogassbehandling
Avfallsmengde til forbrenning
Avgang av boliger
Avgang av bygninger
Avgitte gjenforsikringspremier
Avkastning
Avkastning på annen kapital
Avling
Avløpsslam
Av- og nedskrivninger (2)
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Avregistreringsdato for kjøretøyet
Avsatt til egenkapital
Avsatt til utbetaling til andelseiere
Avsatt utbytte
Avsender/mottaker i utlandet
Avsetninger for forpliktelser
Avsetning til utbetaling
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet
Avslutning av saken
Avtalefestet pensjon
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor
Avtalefestet pensjon, privat sektor
Avtaleplasser
Avtalt arbeidstid
Avtalte arbeidsdager
Avtalte dagsverk
Avtalte timeverk
Avtalte ukeverk
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær
Avtalt månedslønn

B

Baderom tilgjengelig for rullestolbruker
Bankinnskudd (2)
Bankinnskudd med børsavkastning (IMB)
Bankinnskudd med løpetid
Bankinnskudd og kontanter (2)
Bankinnskudd på transaksjonskonti
Bankinnskudd uten løpetid
Bareboatfrakter betalt for innleide norske skip
Bareboatfrakter betalt for utenlandske skip
Bareboatfrakter fra norske befraktere
Bareboatfrakter fra utenlandske befraktere
Barnepensjonist
Barnetrygd
Barnets antall søsken i husholdningen
Barnets nummer
Barnevernspedagoger
Barn i barnehage
Barn i husholdningen
Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
Barn - kode for søskentyper i husholdningen
Barn under 18 år i husstand (er)
Basispengemengden M0
Bearbeidingsverdi
Bedriftens numeriske adresse
Bedriftsnummer (2)
Beholdning
Beholdning av levende matfisk
Beholdning (markedsverdi)
Beholdning (pålydende verdi)
Beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
Beleggsprosent (OECD)
Beleggsprosent (SSB)
Beltemotorsykkel
Benyttet underskudd
Beregnet arbeidsgiveravgift
Beregnet bruttofinanskapital
Beregnet bruttoformue
Beregnet markedsverdi av primærbolig
Beregnet markedsverdi av sekundærbolig
Beregnet realkapital (2)
Beregnet tap i linjenettet
Beregnet tap i nettet
Bestemmelsesland
Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter
Betalte timer
Betalte årsverk
Bidrag i alt
Biler vraket mot pant
Bilkostnader
Biologisk behandling av avfall
Bodd i utlandet 1980 eller senere
Bokstav/festenr
Bokstav/festenummer, bostedsadresse
Boligbyggelån
Boligen har egen garasje/carport
Boligen har egen parkeringsplass
Boligen tilgjengelig for rullestolbruker
Boliginntekter
Bolignummer
Boligpris
Boligskjema 2001 mottatt
Boligsparing for ungdom (BSU)
Bonitet
Bonus (2)
Borteboende student
Bosatt
Bosatt i privat/annen husholdning
Bosatt på hybel
Bosettingstetthet
Bosted et år før tellingstidspunkt
Bostedsadresse
Bostedsadresse, 17 posisjoner
Bostedsadresse, 25 posisjoner
Bostedsadresse FoB2011
Bostedsfylke FOB 2011
Bostedskommune
Bostedskommune FoB2011
Bostedstrøk
Bostøtte
Botid
Bredbåndsabonnement
Bredbåndstelefoni
Bruken av fangsten
Bruker
Bruksareal (2)
Bruksareal, intervall
Bruksenhet
Brutto driftsresultat
Bruttoforbruk av elektrisk kraft
Bruttofrakter ved innenriksfart
Bruttoinntekt
Bruttoinvestering
Bruttoinvesteringer
Bruttoinvestering i fast realkapital
Bruttolønn og sosiale ytelser til skipsmannskap
Bruttonasjonalinntekt (BNI)
Bruttonasjonalprodukt (BNP)
Bruttoproduksjon av varmt vann og damp
Bruttoprodukt
Bruttotonn
Brutto utenlandsgjeld
Bruttoverdi av industrivirke
Buss
Bydel
Byggekostnad
Byggelån
Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk
Byggeår
Byggeår fra SEFRAK
Byggeår, intervall
Bygg under arbeid
Bygninger og annen fast eiendom
Bygning løpenummer
Bygning næringsgruppe
Bygningsnummer
Bygningsstatus
Bygningstype
Bygningstype, aggregert
Bygningstype, detaljert

C

Campingkapasitet. Årlig

D

Dagbehandling
Dagopphold
Dagpenger
Dagpenger ved arbeidsledighet
Dagstur, grensehandel
Dato for avslutning
Dato for første behandlingssamtale
Dato for sivilstandsendring
Datterselskap
Dellønnsprosent
Deltidsansatt (2)
Deltidslønnstakere
Deltidssysselsatte
Deponert avfallsmengde
Digital signatur
Direkteinvesteringer
Direkte personalkostnader
Diskonteringskreditt
Disponeringer og overføringer
Disponerte utlån
Disponibel inntekt
Disponibel inntekt for Norge
Driftkostnader totalt, museer
Driftsbalansen overfor utlandet
Driftsform for jordbruksbedriften
Driftsinntekter
Driftsinntekter fast eiendom
Driftskostnader
Driftskostnader fast eiendom
Driftsløsøre og eiendommer i næring
Driftsmargin
Driftsresultat (3)
Driftsresultat i statens forretningsdrift
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet
DSL
Dyrkbar jord
Dødvekt
Døgnopphold
Døgnplass
Døpte personer

E

Egeninntekter, totalt, for museer
Egenkapital
Egenkapitalandel
Egenkapitalbevis
Egenkapitalrentabilitet
Egenmeldt sykefravær
Egentransport
Eget forbruk i kraftstasjonene
Eie-/leieforhold
Eiendomsnivå
Eiendomsteig
Eier
Eiere
Eiertype
Eksport av elektrisk kraft
Eksport av varer
Eksport av varer og tjenester
Eksterne FoU-kostnader
Ekstranett
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Ektefellepensjonister
Ektefelles landbakgrunn
Ektefelles/registrert partners fødselsnummer
Elektronisk handel
Elektronisk journalsystem
Elektronisk kommunikasjon
Elevstatus videregående utdanning
Elev/student per 1. oktober
Emisjoner
Energi, brensel mv. vedrørende produksjon
Energiproduksjon
Engangsstønad ved fødsel
Engroshandel,prisindeks
Enterprise Resource Planning
Epikrise
Erstatningsavsetning
Etasjenummer
Etasjetype
Etter- og videreutdanning og fjernundervisning

F

Fagforeningskontingent
Fag- og forskningsbibliotekets identitetsnummer
Fagopplæringstype
Fagstillinger
Faktisk arbeidede timer
Faktisk bostedskommune borteboende student
Fambarn
Familienummer
Familienummer (BESYS)
Familienummer (DSF)
Familiestatus
Familiestørrelse
Familietype
Familietype, aggregert inndeling
Familietype (Besys)
Familietype, detaljert inndeling
Fangstarter
Fangstmengde
Fangstområde
Fangstredskap
Fangstverdi
Fars fødselsnummer
Faste og variable tillegg
Faste tillegg
Fastlandseksport
Fastlønn
Fast realkapital
Fedrekvote
Fellesskatt
Felte hjortevilt
Feriepenger
Feriereise
Festenummer
Finansielle anleggsmidler
Finansielle derivater
Finansielle omløpsmidler
Finansiell leiefinansiering/leasing
Finansskatt
Finnmarksfradrag
Firmabil
Fiskefartøyets lengde
Fisker
Fiske som levevei
Fjernlån i alt , fag- og forskningsbibliotek
Flybevegelse
Fond for framtidige forpliktelser
Fond for vurderingsforskjeller
Forbrenningsrester
Forbruk av energi (energibalansen)
Forbruk i alminnelig forsyning
Forbruk i alminnelig forsyning.
Forbruk i kraftintensiv industri i alt (2)
Forbruksutgift
Forbruksutgift, reise
Fordringer
Fordringer vedrørende forsikring
Fordringsrate
Foreldrepenger
Forenklet innvandringsgrunn
Foretaksknytning
Foretaksnummer
Forfalte premier, brutto
Forkastede stemmegivninger
Forkastede stemmesedler
Forkastelsesgrunner, stemmesedler
Forkortet navn
Formuesinntekter
Formuesinntekt og lønn til utlandet, netto
Formuesskatt (2)
Formuesutgifter
Fornavn
Forretningsadresse
Forsikringsfond
Forsikringsmessige avsetninger
Forsikringsmessige/-tekniske avsetninger
Forsikringspremier på skip
Forsikringstekniske reserver
Forsinkelsesavgift
Forsknings- og utviklingsfradrag
Forskudd fra kunder
Forskuddstrekk
Forsørgerfradrag
Forvaltningshonorarer
Forvaltningsposter
Forventet gjenstående levetid
FoU-personale
FoU-tillatelse, fiskeoppdrett
FoU-årsverk
Fradrag for boligsparing
Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Fradrag for naturressursskatt
Fradrag for utenlandsskatt
Fradrag i inntekt
Fradrag i skatt
Frakt og transportkostnad vedrørende salg
Framførbart underskudd
Fremførbar personinntekt
Fremførbar personinntekt fra tidligere år
Fremmed tjeneste
Fremmedytelse og underentreprise
Fri bil
Fri telefon
Frivillige sosiale kostnader
Fulldyrka jordbruksareal
Fullførte bygg
Fullført pedagogisk utdanning
Fullført praktisk-pedagogisk utdanning
Fullført utdanning
Fylke
Fysiske enheter i alt; fag- og forskningsbibliotek
Fødekommune/land
Fødeland
Fødselsdato
Fødselsnummer
Fødselsår
Førstegangsomsetning innenlands
Første oppholdsdato

f

fond

G

Gate-/gårdsnummer
Gatekode/gårdsnummer, bostedsadresse
Gatenavn
Gevinst ved avgang anleggsmidler
Gjeld (2)
Gjeld i verdipapirfond
Gjeldsrate
Gjeldsvekst
Gjeld til selskap i samme konsern
Gjenforsikringsdepoer
Gjennomsnittlig liggetid
Gjennomsnittlig månedlig leie
Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn
Gjennomsnittlig turlengde med last
Gjennomsnittlig årlig leie per kvm
Gjødseldyrenhet (GDE)
Godkjente bygg
Godkjente stemmegivninger
Godkjente stemmesedler
Godkjent, ikke igangsatte bygg
Godsmengde
Godstransportarbeid
Godtgjørelsesfradrag
Grunnfondsbevis
Grunnkrets
Grunnlag for arbeidsgiveravgift (2)
Grunnlag for arveavgift
Grunnlag for beregning av personinntekt
Grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift i alt
Grunnlag for årets saldoavskrivning
Grunnlag naturressursskatt
Grunn- og hjelpestønad
Grunnrenteinntekt
Grunnrenteskatt
Grunnskolepoeng
Gruppebesøk i museene i alt
Gruppering av skoleslag
Gull, trekkrettigheter og reserveposisjoner i IMF
Gyldighetsdato
Gårdsnummer

H

Handelsbalanse med varer
Handlebeløp, grensehandel
Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter
Heis (2)
Helseforetakenes kostnader knyttet til diverse andre kjøp
Heltid/Deltid
Heltidsansatt (2)
Heltidssysselsatte
Henvist fra annen instans
Hjelpetiltak
Hjemmeside
Hjortevilt
Hogstklasse
Hoveddiagnose
Hovedgrupper av fangstarter
Hovedtemaet i samtalene
Hovedtiltak i behandlingen
Hus-/bruksnummer
Husdyr
Husdyrgjødsel
Husdyr på utmarksbeite
Husholdningsmedlemmenes statsborgerskap
Husholdningsnummer
Husholdningsstatus
Husholdningsstørrelse
Husholdningstype
Husholdningstype, aggregert inndeling
Husholdningstype, alternativ detaljert inndeling
Husholdningstype, detaljert inndeling
Husnummer/bruksnummer, bostedsadresse
Husnummer forretningsadresse
Hyttegrendkapasitet. Årlig

I

Igangsatte bygg
Ikke fulldyrka jordbruksareal
IKT-sikkerhetstiltak
IKT-strategi
Immaterielle eiendeler
Import av elektrisk kraft
Import av varer
Import av varer og tjenester
Importpris
Import utenom skip og oljeplattformer
Indeks for direkte personalkostnader
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
Indeks for indirekte personalkostnader
Indeks for totale arbeidskraftskostnader
Indirekte målte bank- og finanstjenester
Indirekte personalkostnader
Industrivirke
Informasjonsteknologi
Innbetalt andelskapital
Innenlandsflytting eller inn/utvandring
Innenlandske banker
Innenlandsk gjeld, obligasjoner og sertifikater
Innenlandsreise
Inngående saldo
Innlån i alt, fysiske enheter; fag- og forskningsbibliotek
Innlån, utsendte bestillinger i alt, fag- og forskningsbibliotek
Innmarksbeite
Innmeldt i Den norske kirke
Innskutt egenkapital
Inntekt av fast eiendom
Inntekter fra egenandeler og selvbetalende pasienter
Inntekt etter skatt
Inntekt etter skatt og renteutgifter/boliginntekter
Inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskala
Inntekt etter skatt per forbruksenhet, OECD-ekvivalensskala
Inntektsfradrag
Inntektsskatt
Innvandringsgrunn
Innvandringskategori
Institusjonell sektor
Internasjonale reserver
Internasjonal godstransport
Interne FoU-kostnader
Intranett
Investering
Investeringer, detaljhandel
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner
Investeringer i akvakulturanlegg
Investeringer i datter- og konsernseslskap
Investeringer i tilknyttede selskaper
Investeringer i varige driftsmidler
ISDN
ISF-inntekter fra egen helseregion

J

Jeger
Jordarbeiding
Jordbruksareal
Jordbruksareal i drift
Jordbruksareal ute av drift
Jordbruksbedrift
Jordbruksfradrag
Jordstykke
Justert disponibel inntekt

K

Kakseskatt
Kapasitet
Kapitalavkastningsfradrag
Kapitalinnskudd
Kapitalinntekter
Kapitalinntekter, brutto
Kapitaloverføringer
Kapitalslit
Karakteristikk
Karensareal
Kassakreditt
Kasse-, drifts-, og brukskreditt
Kilde adresse borteboende student
Kilde for skjemainnlevering FoB2001
Kilde kopling husholdning - bolig
Kilde til aktivitetskode
Kirkekrets
Kirkesogn
Kjeller
Kjernekapital
Kjøkken tilgjengelig for rullestolbruker
Kjønn
Kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs
Kjøp av handelsvarer
Kjøpekraftspariteter (EU27=1)
Kjøpekraftspariteter (EU28=1)
Kjøpergruppe, industrivirke
Kjøretøygruppe
Kjøretøykilometer
Kjøretøykilometer med last
Kjøringens art
Klassetrinn, etter NUS 2000
Klientens henvendelsesgrunn
Koblingskode husholdning_bolig
Koblingsnivå husholdning - bolig
Kode for klausulert eiendom
Kode for koordinatfesting
Kode for korrigering/imputering i FoB2001
Kode for påbygg eller tilbygg
Kollektivt konsum
Kombinasjonsfond
Kombinert bil
Kommisjon og pooladministrasjonsfee
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter
Kommuneklasse
Kommunens næringstilknytning
Kommunestyremedlemmer
Kompetanse i videregående opplæring
Konfirmert
Konsernbidrag
Konsesjon og deltakeradgang til fiske
Konsultasjon
Konsum i alt
Konsum i husholdninger
Konsum i ideelle organisasjoner
Konsum i kommuneforvaltningen
Konsum i offentlig forvaltning
Konsum i statsforvaltningen
Konsumpris
Konsumprisindeks-justert
Kontaktperson familie
Kontaktperson familiekjerne
Kontaktperson husholdning
Kontantlønn
Kontantstøtte
Kontorkostnader
Kontormaskiner o.l.
Konvertible lån og obligasjonslån
Konvertible lån og sertifikatlån
Koplingskode personfil - bedriftsfil, FoB2001
Korreksjon av andelskapitalen
Korreksjoner i Kredittindikatoren K2
Korreksjonsinntekt
Korridorpasient
Kostnader knyttet til kjøp av private helsetjenester
Kostnader til bruttolønn til administrasjonspersonell ved drift av skip
Kostnader til bunkers
Kostnader til dokking av skip
Kostnader ti reparasjon og vedlikehold av skip
Kostnad lokaler og kontorkostnad
Kostnad transportmidler
Kostpris på nyanskaffelser
Kraftstasjoner, totalt
Kreditfradrag
Kredittindikatoren K2
Kulturhistoriske bygninger totalt
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt
Kursdeltagelse
Kursreguleringsfond
Kurstrinn i videregående opplæring
Kvadratmeterpris, bolig
Kvadratmeterpris, ny enebolig

L

Lagerbeholdning i industrien
Lagerendring
Landbakgrunn (2)
Landbrukseiendom
Landsdel
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til kredtittinstitusjoner
Langsiktig gjeld til selskaper i samme konsern
LAN (lokalt nettverk)
Lastebil
Lasteenhet
Lavinntekt, EU-ekvivalensskala
Lavinntekt, OECD-ekvivalensskala
Ledige stillinger
Legemeldt sykefravær
Leieinntekter
Leiejord
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres
Leietransport
Leilighetsnummer
Lett motorsykkel
Levende- eller dødfødte
Leverandørgjeld
Leveringssted
Liggedager
Ligningsverdi av boligeiendom
Ligningsverdi av faste eiendommer og skog
Ligningsverdi av fast eiendom i utlandet
Ligningsverdi av gårdsbruk
Ligningsverdi av innbo og løsøre
Ligningsverdi av primærbolig
Ligningsverdi av sekundærbolig
Ligningsverdi av skog
Likviditetsgrad
Linjefrakter
Linje-/ passasjerfrakter inkludert handelsvarer
Listekandidater
Lokale utlån, fag- og forskningsbibliotek
Lovfestede sosiale kostnader
Lønn
Lønn, feriepenger, mv
Lønn for ikke-arbeidet tid
Lønn og andre godtgjørelser
Lønn og godtgjørelser
Lønn og honorarer
Lønn og personalkostnader (SUM)
Lønn per sysselsatt normalårsverk
Lønn per utførte timeverk
Lønnsinntekter (2)
Lønnskostnader (2)
Lønnssum
Lønnstakere (2)
Lønn ved konkurs
Lån
Lån i alt
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felles kontrollert virksomhet

M

Markedsverdi
Maskiner, inventar og transportmidler
Matfisk
Medlem av Den norske kirke
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Medlemsavgift til folketrygden
Medlemspremier til folketrygden
Meldingens saksinnhold
Meldingsinstans
Mellomnavn
Mengde
Merkantile stillinger
Merutgifter til kost og losji
Middelfolkemengde
Midlertidig ansatt
Midlertidig fraværende
Miljøvernutgifter
Mineralgjødsel/handelsgjødsel
Minstefradrag
Moped
Mors/fars sysselsetting
Mors fødselsnummer
Motorredskap
Mottakere av kvalifiseringsstønad
Mottatt aksjekapital
Mottatt annen innskutt egenkapital
Mottatt arv og gaver
Mottatte bidrag
Mottatte erstatninger på forsikring for skip i utenriksfart
Mottatt konsernbidrag
Mottatt overkurs
Mottatt utbytte
Museumsbesøk, betalende
Museumsbesøk i alt
Museumsgjenstander/objekter
Museumsutstillinger i alt
Museumsårsverk i alt
Månedslønn

N

Nasjonal godstransport
Nasjonalinntekt
Naturalytelser
Naturressursskatt
Nedbetalingslån
Nedsettelse av formuesskatt
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Negative overføringer
Negativ inntekt
Nettleie
Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital
Netto endring i urealiserte kursgevinster/tap
Nettofinansinvestering
Nettofinansinvestering for Norge
Nettoforbruk av elektrisk kraft (2)
Nettofordring
Nettofordringsrate
Nettoinntekt sokkel
Nettokjøp, verdipapirfond
Nettolønnsordninger
Netto lånefordringer
Netto næringsinntekter (2)
Nettoproduksjon av fjernvarme
Netto renteinntekter
Nettotonn
Netto utbetalt til andelseiere i året
NIBOR
Nominell utgift i nasjonal valuta
Nord-koordinat, bosted
Norskregistrerte skip
Noterte aksjer registert i Verdipapirsentralen (VPS)
NUS-kode for høyeste fullførte utdanning
NUS-kode for høyeste utdanningsnivå. Ny definisjon
Nybygg, anlegg mv. i alt
Nybygg mv. statens petroleumsvirksomhet
Nydyrking av fulldyrka og overflatedyrka jord
Nye utlån
Nystartede foretak
Nyttelast på kjøretøyet
Næring
Næringsinntekt (2)
Næringsskatter
Næringssubsidier

O

Obligasjoner
Obligasjoner og sertifikater
Obligasjonsfond
Obligasjons- og pengemarkedsfond
Offentlig tilskudd/refusjon
Offisielt navn
Omsetning, alkoholholdige drikkevarer
Omsetning fra anleggsvirksomhet
Omsetning fra annen industriell virksomhet
Omsetning fra byggevirksomhet
Omsetning fra primærnæringsvirksomhet
Omsetning fra tjenestevirksomhet
Omsetning fra varehandel og agentur
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - månedlig
Omsetning - korttidsstatistikk
Omsetningsmerke
Omsetning - strukturstatistikk
Omsorgstiltak
Oppdrettsart
Oppholdsdager
Oppholdsdøgn
Opphørte foretak
Opplæringskostnader
Opplæringskurs
Opprinnelsesland
Opptjent egenkapital
Oppvarming, bruker andre energikilder
Oppvarming, bruker elektrisitet
Oppvarming, bruker fast brensel
Oppvarming, bruker flytende brensel
Oppvarming, bruker gass
Oppvarming, bruker solenergi
Oppvarming, fjernvarme
Oppvarming, har annet system
Oppvarming, har elektriske ovner
Oppvarming, har lukket ovn for fast brensel
Oppvarming, har ovn for flytende brensel
Oppvarming, har vannbåren varme
Oppvarming, har varmepumpe
Oppvarming, har åpen peis
Oppvarming, sentralfyr
Ordinære offentlige driftstilskudd, museum
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordrereserve, bygg og anlegg
Ordrereserver i industrien
Ordretilgang, bygg og anlegg
Ordretilgang i industrien
Organisasjonsform
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer foretaksknytning
Overflatedyrka jordbruksareal
Overføres til gevinst og tapskonto
Overføringer (2)
Overføringer fra andre statlige regnskaper
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner
Overføringer i alt
Overføringer ideelle organisasjoner
Overføringer til andre statlige regnskaper
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner
Overføringsutgifter i alt
Overført til/fra optjent egenkapital
Overgangsstønad
Overkompensasjonspoengtall for pensjon
Overkursfond
Overkurs/underkurs
Overlevelse
Overnatting
Overnatting - reise
Overtatte eiendeler
Overtidsgodtgjørelse (2)

P

P_areal
Parets sysselsetting
Par i husholdningen
Parkode
Pasienter med legekontakt
Passasjerer
Passasjerkilometer
Pendlere
Pendlingskode
Pengeholdende sektor
Pengemarkedsfond
Pengemengden M1
Pengemengden M2
Pengemengden M3
Pengenøytral sektor
Pengeutstedende sektor
Pensjoner
Pensjoner fra folketrygden
Pensjoner, trygder mv., folketrygden
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsgivende inntekt
Pensjonspoeng opptjent i året
Pensjonspremie
Pensjonsutbetalinger
Personalopplæring
Personbil
Personer drept i veitrafikkulykke
Personer med annen høyskole/universitetsutdanning
Personer med flyktningebakgrunn
Personer med kontor/merkantil utdanning
Personer skadd i veitrafikkulykke
Personinntekt
Personinntekt annen næring
Personinntekt fiske og fangst
Personinntekt lønn
Personinntekt lønn og pensjon
Personinntekt næring
Personinntekt pensjoner
Personinntekt primærnæring
Personkode
Personkode (BESYS)
Personkode (DSF)
Personlig konsum
Planteskoleproduksjon
Plantet eller tilsådd skogareal
Plantevernmiddel
Porteføljeinvesteringer
Porteføljeresultat
Positiv inntekt
Postadresse
Postadresse land
Postadresse linje 1
Postadresse linje 2
Postadresse linje 3
Postkrets
Postnummer, bosted
Preferanse ved vareimport
Premieinntekter
Premiereserve
Premiereserve for egen regning
Primærdiagnose
Primære inntekter
Primærklientens arbeidssituasjon
Primærklientens bosituasjon
Primærklientens bosituasjons varighet
Primærklienten sivilstatus
Primærklientens sivilstatus varighet
Pris
Pris for kraft og nettleie i alt
Pris, kontor- og forretningseiendommer
Prisnivåindekser (EU27=100)
Prisnivåindekser (EU28=100)
Prisnivåjustert utgift (i PPS)
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i PPS)
Pris, nye eneboliger
Pris, nye flerboliger
Produksjon (2)
Produksjon av kraft
Produksjonsfylke
Produksjonsindeks
Produksjonsindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Produksjonsskatter
Produksjonssubsidier
Produksjonsverdi
Produktinnsats
Produktivt skogareal
Produktskatter
Produktsubsidier
Produsentpris
Produsentpris for tjenester
Programvare med åpen kildekode
Provisjonsinntekter
Provisjonskostnader
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk
Påkostninger
Pålydende verdi (2)
Påløpte investeringer

R

Rammelån med pant i bolig
Realisasjonsgevinster
Realisasjonstap
Realiserte kursgevinster/-tap
Realkompetanse for studenter
Recordtype
Redigert navn
Refusjon av sykepenger
Registreringsdato
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Registrert avgang av store rovdyr og ørn
Registrerte arbeidsledige
Registrert i Foretaksregisteret
Regulativlønn
Reinvestert fortjeneste
Reise
Reisebestemte kostnader
Reisefrakter
Reisemål
Reise- og diettkostnad, bilgodtgjørelse
Reiseutgifter
Rentegevinst ved rimelig lån i arbeidsforhold
Renteinntekter (2)
Rentekostnader
Rente- og stønadsbalansen
Renter og utbytte
Renter/utbytte til andelseiere
Rentesatser på obligasjonsgjeld
Rentesatser ved emisjoner
Renteutgifter
Renteutgifter og boliginntekter
Renteutgifter vedr. statsgjelden
Reparasjon og vedlikehold
Restvederlag ved realisasjon
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
Resultat av finansielle poster
Resultat av undersøkelsen
Resultatgrad
Rettsstiftelsesnummer
Rett til vid.opplæring
Rolletype
Romkapasitet. Årlig

S

Salg av driftsmidler
Salg av varer og tjenester
Salgsinntekter (2)
Salgsinntekter, avgiftsfrie og utenfor avgiftsområdet
Salgsinntekter, avgiftspliktige
Salgsinntekter fra fjernvarme
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad
Samarbeidsinstanser
Samdrift i jordbruket
Samlede tillegg
Samlet inntekt
Samlivsform
Samtalepartners arbeidssituasjon
Samtalepartners bosituasjon
Samtalepartners bosituasjon varighet
Samtalepartners relasjon til primærklient
Samtalepartners sivilstatus
Samtalepartners sivilstatus varighet
Sedler og skillemynt i omløp
Sektor- og valutakursendringer
Selgergruppe, industrivirke
Seng
Sengedøgn
Sengekapasitet. Årlig
Sentralitet
Sertifikater mv
Setekilometer (2)
Seter
Seterdrift
Settefiskproduksjon
Siste innvandringsår
Sivilstand
Sjøulykke
Skalapoeng
Skattbar inntekt
Skattebegrensning
Skattefordring
Skattefradrag for alderspensjonister
Skattefrie overføringer
Skattefritt utbytte og gevinst
Skattegjeld
Skattekostnad
Skattepliktig bruttofinanskapital
Skattepliktig bruttoformue
Skattepliktige overføringer (2)
Skattepliktig formue
Skattepliktig formue i utlandet
Skattepliktig gevinst ved salg av verdipapir
Skattepliktig inntekt
Skattepliktig nettoformue
Skattepliktig realkapital
Skattepliktig utbytte (2)
Skattereduksjon, overgangsregler pensjon
Skatter og avgifter
Skatt formue kommune
Skatt formue stat
Skatt inntekt kommune og fylke
Skatt på inntekt og formue
Skifte
Skift- eller turnusarbeid
Skipets alder
Skipets eierskap
Skipets hjemsted
Skip, rigger, fly, helikopter, mv.
Skipsgruppe
Skipsregister
Skipstype
Skipsulykke
Skjermingsfradrag (2)
Skogareal med utført ungskogpleie
Skogavvirkning for salg
Skogeiendom
Skogsveger for motorkjøretøyer
Skolekommune
Skolekrets
Skolens eierforhold
Skyldig lønn, feriepenger mv.
Slakt
Slektsnavn
Sluttforbruk av naturgass
Sluttpoengtall for pensjon
Sluttvederlag
Smøreoljekostnad
Småvilt
Snr
Sosiale kostnader (2)
Sosialhjelp
Sosialhjelpsmottakerens viktigste kilde til livsopphold
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP
Sosionomer
Soverom tilgjengelig for rullestolbruker
Sparing for Norge
Spesialpoeng til unge uføre
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg
Spesifisert registreringstype
Stamfisk
Standard omsetning for jordbruksprodukter
Statens egne driftsutgifter i alt
Statistiske avvik
Statistiske avvik i utenriksregnskapet
Statistisk verdi
Statsborgerskap
Status foretak
Statuskode
Statuskode_foretak/bedrift
Statuskode for samordningspopulasjonen
Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
Stemmeberettigede ved stortingsvalg
Stillingsprosent
Strandsone
Strykninger av planlagte operasjoner
Strømforbruk i alminnelig forsyning
Student i boligtellingen 2001
Student med imputert husholdning
Studiegjeld
Studieland
Studiestipend
Stue tilgjengelig for rullestolbruker
Stønad
Stønader og løpende overføringer til utlandet, netto
Stønader til husholdninger
Stønadsmåneder
Støtteundervisning i morsmål
Stående kubikkmasse
Sum anleggsmidler
Sum bruttofrakter
Sum driftsinntekter
Sum egenkapital
Sum eiendeler
Sum gjeld og egenkapital
Sum inntekter
Sum kortsiktige fordringer
Sum kortsiktig gjeld
Sum kostnader
Sum kostnader for drift av skip i utenriksfart
Sum langsiktig gjeld
Sum omløpsmidler
Sum utlignet skatt
Svinn i fiskeoppdrett
Sykefraværets varighet
Sykefraværsdagsverk
Sykefraværsprosent
Sykefraværstilfelle
Syke- og fødselspenger
Sykepenger
Sykkel
Sysselsatte
Sysselsatte normalårsverk
Sysselsettingsmerke
Sysselsetting - strukturstatistikk
System for oppvarming
Særfradrag
Særfradragsforslag
Særskatt
Særskatteinntekt

T

Tap på fordringer
Tapte arbeidsdager
Tap ved avgang anleggsmidler
Tap ved salg av verdipapir
Tellende areal
Tema i samtalene
Terapeutens utdanning
Tettbebyggelse
Tett/spredtkode
Tettsted
Tidsfrakter betalt for innleide norske skip
Tidsfrakter betalt for innleide utenlandske skip
Tidsfrakter fra norske befraktere
Tidsfrakter fra utenlandske befraktere
Tidsfrakter opptjent fra offshore supply virksomhet
Tidskontoprosent
Til- eller fraflyttingsland
Til- eller fraflyttingsverdensdel
Tilgang til egen balkong/veranda/terrasse
Tilgang til egen hage
Tilgang til felles hage
Tilgang til kjøkken
Tilhenger
Tillatelser i drift
Tillatt felte hjortevilt
Tilleggsadressenavn
Tilleggsavsetninger
Tilleggsnæring i jordbruket
Tilleggsnæring i skogbruket
Tilleggsskatt
Tilrettelegging for funksjonshemmede i museene
Tilskudd og premier til pensjonsordninger
Tiltakskode, aggregert arbeidssøkerstatus
Timeantall for overtidsgodtgjørelse
Timeantall for timelønn
Tinglyst omsetning av fast eiendom
Tjenestepensjoner (2)
Toalett tilgjengelig for rullestolbruker
Tolvmånedersvekst
Tomkjøringsprosent
Tonnasjeskatt
Toppskatt
Toppskattegrunnlag
Total avkastning
Totale kjøp av varer og tjenester
Total produksjon av elektrisitet
Total produksjon av elektrisk kraft
Totalrentabilitet
Total standard omsetning for jordbruksbedriften
Totalt antall samtaler i saken i år
Totalt antall timer anvendt i år
Totalt standard dekningsbidrag for jordbruksbedriften
Totalvekt på kjøretøyet
Tradisjonell eksport
Tradisjonell import
Traktor
Trangboddhet
Transaksjon (2)
Transaksjonsinnskudd
Transportmengde (2)
Transportmåte
Trekkpliktig bil- og båtgodtgjørelse
Trekkpliktig godtgjørelse til reise, kost og losji
Tungmetallinnhold i avløpsslam
Tung motorsykkel
Turer med last
Tvister
Type arbeidsforhold i a-meldingen
Type avgang
Type fødsel
Type hus eller leilighet
Type kloakkanlegg
Type nyregistrering
Tørrlagt areal til skogproduksjon

U

Udekket tap
Uføregrad
Uføregrad for uførepensjonist
Uførepensjonister med minstepensjon
Uføretrygd fra folketrygden
Ultimat eierland
Ulykkes- og yrkesskadeforsikring
Underetasje
Undernr grunneiendom
Undernummer
Undernummer, bostedsadresse
Underskudd i næring/drift fast eiendom
Underskudd i næring og utleie av fast eiendom
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnader
Undersysselsatte
Undersøkelse
Unoterte aksjer registert i Verdipapirsentralen (VPS)
Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg for arbeidet tid
Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid
Usikret gjeld
Utbetalt beløp til barnetilsyn
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel
Utbetalt sosialhjelp i året
Utbetalt utbytte
Utbytte av småviltjakta
Utdanningens art, NUS 2000
Utdanningskode NUS 2000, omkodet
Utdanningskode NUS 2000, uomkodet
Utdelt utbytte
Utenlandske banker
Utenlandsk lånegjeld
Utenlandsreise
Utførte investeringer - Industri, bergverk og kraftforsyning
Utførte timeverk
Utførte ukeverk
Utførte årsverk
Utført utbedring/oppussing etter innflytting
Utgiftsgodtgjørelser
Utgående saldo
Utlignet inntekts- og formuesskatt til kommune
Utlignet inntekts- og formuesskatt til stat
Utlignet inntektsskatt til fylke
Utlignet medlemsavgift til folketrygden
Utlignet skatt
Utlignet skatt inntekt stat
Utlignet skatt og negative overføringer
Utlån
Utlånsmarginer
Utmeldt av Den norske kirke
Utsendingsadresse
Utslippsintensitet
Utslipp til luft
Utslipp til vann
Uttak fra forretningsdrift
Utvekslingsstudent

V

Valgkrets
Varebil
Varekostnad
Varekostnader
Varekreditter
Varelager
Vare- og tjenestebalansen
Varer og tjenester
Varige driftsmidler
Ved til brensel for salg
Veitrafikkulykke
Veksthus
Veksthusareal i årskvadratmeter
Vekter i KPI
Vekter i lønnsstatistikken
Vekter i PII
Vekter i Produsentprisindeksene
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Verdiindeks
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter
Verdipapirfondsandeler
Verna areal etter naturvernloven
Viderehenvisning
Vigseltype
Vikar
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger(EU27=100)
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)

W

WLAN (trådløst lokalt nettverk)

X

X-koordinat

Y

Y-koordinat
Yrke
Yrkesinntekter (2)
Yrkesreise
Yrkesstatus

Ø

Økologisk husdyrproduksjon
Økologisk jordbruk
Økologisk jordbruksareal
Økonomisk drivverdig skogareal
Økonomisk region
Øst-koordinat, bosted
Øvrige fond
Øvrig kortsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

Å

Åkerareal/åkervekster
Åpne kulturhistoriske bygninger
Årets saldoavskrivning
Årlig tilvekst i skog
Årslønn
Årslønnsvekst, påløpt
Årsresultat
Årstall for oppussing
Årsverk