115126
115126
forskning
2013-05-24T15:36:00.000Z
no

Forskningsfelt

Inntektsfordeling

Formålet med fordelingsanalyser er å få en forståelse av hvordan økonomisk utvikling og politikk virker på fordelingen av inntekt og formue over tid. Forskningen forsøker å forklare utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen med spesielt fokus på økonomisk fattigdom.

Prosjekter

 • Evaluating the Design and Performance of the Welfare State

  Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke funksjonsmåten og fordelingen av velferdstjenestene i tillegg til effektene på inntektsfordeling, levekårsfattigdom, sosial mobilitet, arbeidsliv og familieliv.

 • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

  Det er store regionale forskjeller i helse og bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om årsaker og konsekvenser er imidlertid mangelfull. Å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene er avgjørende for å etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gjøre en registerstudie av hele befolkningen for å framskaffe ny kunnskap om helse. Spesifikt vil vi frambringe kunnskap om effekter av reiseavstander på regionale variasjoner i helseindikatorer, utnyttelse av helsevesenet (primær/spesialist) og fordeling av helsepersonell. Siden reiseavstanden og følgene av denne kan påvirkes av politikken, ved f.eks. den geografiske plasseringen av helsetjenester, vil analysene være direkte relevant for politikkutformingen. Prosjektet omfatter tre dels overlappende helsetemaer: 1) Geografi og etterspørsel etter helsetjenester; 2) Geografi og levering av helsetjenester; 3) Geografi og helsekostnader.

 • People and their incomes in Norway, 1859-2013

 • Skatteberegningsmodellen LOTTE

  Skatteberegningsmodellen LOTTE består av modellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter, LOTTE-Konsum for beregning av fordelingsvirkninger av endringer i indirekte skatter og LOTTE-Arbeid som tar hensyn til at arbeidstilbudet også endres ved endringer i skattereglene.

 • The Gender Pay Gap: Firms, Children, and Unpaid Work

  This project contributes to the literature on the gender pay gap. We focus on the role of within-firm dynamics, and on the underlying economic and social causes of gender differences on the labor market.

Publisert forskning

Kontakt