Forskningsområde

Mikroøkonomi

Nyhetssaker om mikroøkonomi

 • Flere lærere ga ikke bedre karakterer

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Lærere og skoleledere mener ekstra lærerstillinger gjør en forskjell. Likevel har ikke de ekstra stillingene bidratt til bedre karakterer, viser evaluering av satsingen på 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen for perioden 2013-2016.

 • Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Hvor produktive er egentlig virksomheter? Når dette måles, finner man stor spredning: Standardavviket i arbeidsproduktiviteten, målt ved bruttoproduksjonsverdien per timeverk, er typisk i størrelsesordenen 30 til 100 prosent.

 • Større sannsynlighet for å bytte jobb hvis du bor i by

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Høyt utdannede og unge arbeidstakere i byer har større sannsynlighet for å bytte yrke og bransje.

 • Ligner boligkjøper på boligselger?

  Konsumentatferd

  Publisert:

  Ny studie ser på hvor lik boligkjøperen er forrige person som kjøpte samme hus.

 • Arven etter Tony Atkinson: Forandret forskningen på økonomisk ulikhet

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Den verdenskjente økonomen Anthony Atkinson la på mange måter grunnlaget for den moderne forskningen på økonomiske forskjeller. I en helt ny artikkelsamling forsøker SSB-forsker Rolf Aaberge sammen med 16 andre internasjonale toppøkonomer å bringe fram både bredden, dybden og betydningen av arven etter Atkinson som døde i januar.

 • Klassestørrelse har ingen betydning

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  En ny SSB-studie viser at klassestørrelse har ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen

 • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet

  Skatt

  Publisert:

  Jobbskattefradrag fører til at innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet øker, mens skatteinngangen til det offentlige reduseres, viser denne rapporten som analyserer virkningene av å innføre skattelettelser for arbeidsinntekt - som i Sverige og USA.

 • Ny kunnskap om arv av økonomiske kjennetegn

  Økonomisk historie

  Publisert:

  Mesteparten av kunnskapen vi har om hvordan økonomiske kjennetegn som yrke og utdanning går i arv er basert på studier som bare ser på to generasjoner - foreldre og barn. Denne artikkelen gir ny kunnskap om arv av slike kjennetegn over flere generasjoner. Selv om vi kontrollerer for fars kjennetegn, har bestefars yrke og inntekt betydning for økonomiske utfall.

 • Arbeidssøkere blir motløse i nedgangsperioder

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  For mange arbeidssøkere virker sjansene for å finne jobb så lave at de økonomiske og psykologiske kostnadene ved arbeidssøking overstiger verdien av å lete etter jobb. Innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter på arbeidssøking.

 • Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.