115058
115058
forskning
2013-05-24T14:11:00.000Z
no

Forskningsfelt

Bærekraftig utvikling

Forskningen bidrar til å videreutvikle Statistisk sentralbyrås indikatorer for bærekraftig utvikling. Formålet med indikatorene er å tidlig varsle om skade og peke på behov for handling. Et nytt prosjekt studerer hvordan føre-var-perspektiver kan bringes inn i analyser av bærekraftig utvikling, i situasjoner der det er usikre og potensielt alvorlige miljøkonsekvenser.

Prosjekter

 • BIOPOLICY: Naturindeks og økonomiske virkemidler for biologisk mangfold i kulturlandskap og skog

  Målet med BIOPOLICY-prosjektet er å analysere hvordan endringer i økonomisk-politiske virkemidler kan bidra til å opprettholde biologisk mangfold i kulturlandskap og skog, der måltall for biologisk mangfold er knyttet til Naturindeks for Norge.

 • Bymiljø og økosystemtjenester (URBAN-EEA)

  Formålet med prosjektet URBAN-EEA er å studere økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, for grøntområder og bynær natur. Det vil styrke SSBs forskning om bærekraftindikatorer og økosystemregnskap og gi politikk-relevant kunnskap.

 • CLIMATE-LAND

  Prosjektet CLIMATE-LAND vil gi ny kunnskap om økosystemtjenester knyttet til karbonbinding i skog og kulturmark, som grunnlag for en helhetlig vurdering av målkonflikter mellom klimapolitikk og hensyn til naturmangfold og andre miljøpolitiske mål.

 • ECONOR – The Economy of the North

  Formålet med ECONOR-prosjektet er å utarbeide en oppdatert oversikt over økonomi, levekår og miljø i det sirkumpolare Arktis, med data og kunnskap fra det sirkumpolare ECONOR nettverket av statistikere og forskere.

 • Indikatorer for bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet

  Prosjektet skal styrke bærekraftsindikatorene ved å etablere faresignaler i form av ekspertvurderinger om usikkerhet, kritiske utviklingstrekk og behovet for nødvendige tiltak. Målet er å bringe føre-var-perspektiver inn i analyser av utviklingen på miljøområdet og andre samfunnsområder.

 • LandValUse

  Helhetlig analyse av konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd: Fra lovende muligheter til politiske løsninger.

 • LANDWELL

  Klimapåførte velferdseffekter av endringer i økosystemgoder og -tjenester fra landbruks- og seminaturlige landskap i Norge.

 • Ressursformue og økosystemtjenester

  Formålet med prosjektet er å videreutvikle og anvende SSBs forskningskompetanse om verdsetting av naturressursformue og økosystemtjenester, i tverrfaglig samarbeid med andre forskningsmiljøer og forvaltning.

 • SMART PATHS - Smarte veivalg og kostbare omveier til et bærekraftig lavutslippssamfunn

  Hovedformålet med prosjektet SMART PATHS er å skille smarte veivalg fra kostbare omveier til et lavutslippssamfunn i Norge. Smarte klimastrategier vil unngå å låse samfunnet inn i teknologiske og atferdsmessige løsninger basert på fossile brensler. De vil også være robuste for endringer som skjer utenfor myndighetenes kontroll og ha gode overvåkingsrutiner som setter samfunnet i stand til å endre kurs om nødvendig. Prosjektet vil utarbeide teknologiske, holdningsmessige, atferdsmessige og politiske omstillingsindikatorer for et slikt formål.

 • VALUECHANGE – Verdsetting av kultur -og miljøgoder for bedret kunnskaps- og beslutningsgrunnlag: Fra teori til praksis

  Valuechange er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen og verdien av kultur- og miljøgoder. Prosjektet fokuserer særlig på kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold og kulturarv i en bred forstand og betydningen av disse for samfunnets velferd fra by til land.

Publisert forskning

Kontakt