Variabeldefinisjoner

Driftsresultat

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Resultatet av ordinære aktiviteter, med unntak av finansielle inntekter og kostnader.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Driftsresultatet i en næring er definert som summen av bruttoprodukt og næringssubsidier minus summen av lønnskostnader, næringsskatter og kapitalslit. I institusjonelt sektorregnskap defineres driftsresultatet i en sektor på samme måte. For husholdningssektoren omtales store deler av dette som blandet inntekt.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer I institusjonelt sektorregnskap beregnes overskudd i produksjonen før netto rente- og leieinntekter for postene: lånt/utlånt finanskapital leid/utleid materiell ikke-produsert realkapital leid/utleid naturkapital som grunn
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Resultat fra ordinær drift, før finansielle og ekstraordinære poster. Driftsresultatet kan være positivt (overskudd) og negativt (underskudd).
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Definisjonen benyttes både for foretak og konsern som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
08678: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08675: Industri. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08172: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08169: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08166: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08163: Transport og lagring. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08159: Informasjonssektor. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08143: Fastlands-Norge. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08120: Alle næringer. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07193: Transport, lagring og kommunikasjon. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07189: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07187: Informasjonssektor. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07172: Hotell- og restaurantvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
05614: Fastlands-Norge. Resultatposter (avslutta serie)
04456: Regnskapsstatistikk for informasjonssektoren, resultatposter (mill. kr) (avslutta serie)
03897: Utvalgte hovedtall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel medregnet SDØE (avslutta serie)
03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)


2010 © Statistisk sentralbyrå