Variabeldefinisjoner

Driftsresultat

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Driftsresultatet i en næring er definert som summen av bruttoprodukt og næringssubsidier minus summen av lønnskostnader, næringsskatter og kapitalslit. I institusjonelt sektorregnskap defineres driftsresultatet i en sektor på samme måte. For husholdningssektoren omtales store deler av dette som blandet inntekt.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer I institusjonelt sektorregnskap beregnes overskudd i produksjonen før netto rente- og leieinntekter for postene: lånt/utlånt finanskapital leid/utleid materiell ikke-produsert realkapital leid/utleid naturkapital som grunn
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Resultatet av ordinære aktiviteter, med unntak av finansielle inntekter og kostnader.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Resultat fra ordinær drift, før finansielle og ekstraordinære poster. Driftsresultatet kan være positivt (overskudd) og negativt (underskudd).
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Definisjonen benyttes både for foretak og konsern som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
08678: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08675: Industri. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08172: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08169: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08166: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08163: Transport og lagring. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08159: Informasjonssektor. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08143: Fastlands-Norge. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08120: Alle næringer. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07193: Transport, lagring og kommunikasjon. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07189: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07187: Informasjonssektor. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07172: Hotell- og restaurantvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
05614: Fastlands-Norge. Resultatposter (avslutta serie)
04456: Regnskapsstatistikk for informasjonssektoren, resultatposter (mill. kr) (avslutta serie)
03897: Utvalgte hovedtall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel medregnet SDØE (avslutta serie)
03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)


2010 © Statistisk sentralbyrå