115040
115040
forskning
2013-05-24T12:21:00.000Z
no

Forskningsfelt

Levekår og sosial deltaking

Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levekår - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsmønstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte på spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

Prosjekter

 • Det nye arbeidslivet - Nye arbeidstidordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar

  Prosjektet analyserer endringer i arbeidsmønstre for fedre og mødre fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2005 i lys av familiepolitiske reformer og framveksten av det nye arbeidslivet.

 • Faktorer bak innvandreres integrering

  Prosjektet tar sikte på å søke etter sammenhenger i dataene fra intervjuundersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006 som kan bidra til å forklare forskjeller i innvandrernes suksess når det gjelder integrering.

 • Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals

  Empirisk undersøke hvordan sysselsetting og familieoverganger bidrar til å fremme sosial integrasjon og redusere krimininalitet blant personer i en marginalisert posisjon i samfunnet.

 • Lovbruddskarrierer og livssituasjon

  Prosjektet er et individuelt doktorgradsprosjekt i sosiologi som omhandler gjentatt kriminalitet i et livsløpsperspektiv. Datakildene er kriminalstatistikken og FD-Trygd.

 • Løslatelse fra fengsel

  Formålet er å studere tilbakeføring til samfunnet, representert ved overgang til arbeid, arbeidsmarkedstiltak, skolegang, og uføretrygd etter løslatelse fra fengsel. Datakildene er registerdata tilgjengelig i SSB.

 • Mobilizing unutilised labour reserves: the role of part-time work and extended employment interruptions

  Målet med prosjektet er å finne ut i hvilken grad det er mulig å mobilisere mer arbeidskraft blant kvinner i Norge og hvordan dette eventuelt kan gjøres. Landet har høy kvinnelig yrkesaktivitet, men deltidsandelen er fremdeles høy, og mange har yrkesopphold i forbindelse med små barn. I dette prosjektet forsøker vi å identifisere hva som skal til for at disse gruppene av kvinner skal øke sitt arbeidstilbud.

 • Oppvekstvilkår og voksenutfall

  Prosjektet går ut på å undersøke hvordan ulike forhold i barndommen påvirker barnas utfall som voksne.

 • Samvær og bidrag

  Formålet med prosjektet har vært å evaluere de nye reglene for beregning av barnebidrag som ble innført høsten 2003. Vekten har ligget på foreldrenes fordeling av ansvar og omsorg for barna, deres økonomiske velferd og størrelsen på barnebidraget.

 • Spatial And Temporal Dynamics

  Analyse av geografisk fordeling av sosiale fenomener ved bruk av GIS. Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttemønster, og avstander mellom slektningers bosted.

Publisert forskning