115098
115098
forskning
2013-05-24T15:13:00.000Z
no

Forskningsfelt

Klimapolitikk og økonomi

Forskingen omfatter analyser av dagens klimapolitikk og alternative utforminger av internasjonale avtaler og nasjonal politikk. Virkemidlene som analyseres omfatter avgifter, kvotehandel, grønne og hvite sertifikater, investeringer gjennom den grønne utviklingsmekanismen CDM, tiltak rettet inn mot utvikling av ny teknologi og strategier for å øke oppslutningen om internasjonale klimaavtaler.

Prosjekter

 • Alternativer til Kyoto - The nature, design and feasibility of robust climate treaties

  Prosjektet går ut på å studere design av fremtidige alternative klimaavtaler, og analysere hvordan disse bør utformes for å få til en vedvarende bred deltagelse og betydelige utslippsreduksjoner.

 • Kvotehandel i Europa. Betydningen av kvotetildeling

  Målet med prosjektet er å studere kvotemarkedet for CO2-utslipp i Norge og EU, med hovedfokus på tildeling av kvoter.

 • Multiple virkemidler

  Standard økonomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for å korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og miljøproblemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel næringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til å svekke instrumentene.

 • SMART PATHS - Smarte veivalg og kostbare omveier til et bærekraftig lavutslippssamfunn

  Hovedformålet med prosjektet SMART PATHS er å skille smarte veivalg fra kostbare omveier til et lavutslippssamfunn i Norge. Smarte klimastrategier vil unngå å låse samfunnet inn i teknologiske og atferdsmessige løsninger basert på fossile brensler. De vil også være robuste for endringer som skjer utenfor myndighetenes kontroll og ha gode overvåkingsrutiner som setter samfunnet i stand til å endre kurs om nødvendig. Prosjektet vil utarbeide teknologiske, holdningsmessige, atferdsmessige og politiske omstillingsindikatorer for et slikt formål.

Publisert forskning

Kontakt