Variabeldefinisjoner

Beregnet realkapital

  English
Navn Beregnet realkapital
Definisjon Omfatter beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger og næringseiendommer. For øvrige faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsøre er det skattemessige verdier som ligger til grunn.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til 2016-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Det er beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger og næringseiendommer som utgjør forskjellen mellom den beregnede realkapitalen og den skattepliktige realkapitalen. For primærboligen utgjør ligningsverdien 25 prosent av markedsverdien i hele perioden. Det innebærer at vi har multiplisert ligningsverdien med 4 for å få markedsverdien. Ligningsverdien av sekundærboliger har endret seg noe over tid, i 2010-2012 var den 40 prosent av markedsverdien, i 2013 var den 50 prosent og i 2014 var den 60 prosent. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/40, 100/50 og 100/60 disse årene. Fra og med 2013 har vi også beregnet markedsverdi av næringseiendommer. Skatteetaten skriver at ligningsverdien av næringseiendommer var 50 prosent av markedsverdien i 2013 og 60 prosent i 2014. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/50 og 100/60 disse årene. Som primærbolig regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Som sekundærbolig ved formuesligningen regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Fritidseiendom er ikke sekundærbolig. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 

 
Navn Beregnet realkapital
Definisjon Omfatter beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger, næringseiendommer og skog- og gårdsbruk. For annen fast eiendom, driftsløsøre og andre eiendeler utenfor næring, samt innbo og løsøre er det skattemessige verdier som ligger til grunn.
Gyldig fra 2017-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Fra og med inntektsåret 2017 er det beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger, næringseiendommer og skog- og gårdsbruk som utgjør forskjellen mellom den beregnede realkapitalen og den skattepliktige realkapitalen. Fra og med inntektsåret 2013 til og med inntektsåret 2016, ble det beregnet markedsverdi for primær- og sekundærbolig og næringseiendom, men ikke for skog- og gårdsbruk. For inntektsårene 2010-2012, ble det kun beregnet markedsverdi av primær- og sekundærboliger, og ikke for skog- og gårdsbruk og næringseiendom. SSB har videre justert for eiendeler som får verdsettingsrabatter fra og med inntektsåret 2017. Eiendeler med verdsettingsrabatter i skattestatistikken er dermed justert opp til verdi før denne rabatten. Som primærbolig regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Skatteyter kan bare eie én primærbolig. Som sekundærbolig regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Fritidseiendom er ikke sekundærbolig. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Markedsverdi er beregnet ut i fra eiendommens ligningsverdi, som kan endre seg fra år til år. Vi henviser til Skatteetatens sider for mer informasjon om formuesverdsettelse på boligeiendom i ulike år.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.01.20 - Formue
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå