114963
114963
forskning
2013-05-24T14:13:00.000Z
no

Forskningsfelt

Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og mønstre i befolkningsutviklingen, både i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Det lages egne analyser og prognoser for de demografiske komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra landet.

Prosjekter

Publisert forskning

Kontakt