115116
115116
forskning
2013-05-24T15:21:00.000Z
no

Forskningsfelt

Konjunkturanalyser og prognoser

Gjennom bruk av makroøkonometriske modeller og ved hjelp av andre metoder, fremskaffes innsikt i utviklingen og drivkreftene i norsk økonomi i et kort- og mellomlangsiktig perspektiv. En konjunkturrapport med økonomiske prognoser 3-4 år fram i tid utarbeides fire ganger årlig og publiseres i Økonomiske analyser. Analyser av den historiske utviklingen i konjunkturene utføres med ujevne mellomrom.

Prosjekter

  • Konjunkturtendensene

    Det publiseres fire konjunkturrapporter hvert år. Konjunkturene beskrives gjerne ved nivået og endringene i størrelser som BNP Fastlands-Norge, husholdningenes konsum, investeringene i næringslivet, arbeidsledighet, konsumprisindeksen og gjennomsnittslønningene.

  • KVARTS: en makroøkonomisk modell for norsk økonomi

    KVARTS er en makroøkonometrisk modell for norsk økonomi som benyttes til framskrivninger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyrå og er et resultat av mange års forskningsinnsats. Utviklingen av modellen er et løpende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.