115121
115121
forskning
2013-05-24T15:29:00.000Z
no

Forskningsfelt

Tidsserieøkonometri

Økonometri kombinerer økonomisk teori med statistikk for å analysere og teste økonomiske sammenhenger. Innenfor tidsserieøkonometri tas det direkte hensyn til tidsdimensjonen, slik at det kan skilles mellom kortsiktige og langsiktige sammenhenger mellom økonomiske variable. Tidsserieøkonometri kan for eksempel benyttes til å analysere hvordan privat konsum påvirkes av inntekt, formue og renter på kort og lang sikt.

Prosjekter

 • Etterspørselen etter ny teknologi

  I dette prosjektet studeres årsakene til den teknologiske utviklingen, og teknologiens virkning på økonomisk vekst og sysselsetting.

 • MODAG og KVARTS

  MODAG og KVARTS er makroøkonometriske modeller for norsk økonomi og benyttes til framskrivninger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. Både MODAG og KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyrå og er et resultat av mange års forskningsinnsats. Utviklingen av modellene er et løpende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 • Modellering av valutamarkedene

  Den norske pengepolitikken ble lagt om fra kronekursstyring til inflasjonsstyring i mars 2001. Erfaringene så langt er at renteendringer har hatt en annen betydning for kronekursen enn da vi hadde et kronekursmål.

 • Modellering og framskrivning av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning

  Målsetningen i dette prosjektet er å framskrive tilbudet og etterspørselen etter ulike typer utdanningsretninger og -nivåer. Dette gjøres ved å kombinere den makroøkonometriske modellen MODAG med arbeidstilbudsmodellen MOSART.

 • Sammenhengen mellom realøkonomien og finansmarkedene

  Endringer i finansielle størrelser som eiendomspriser, aksje- og valutakurser kan ha konsekvenser for realøkonomien og arbeidsmarkedet.

Publisert forskning

Kontakt