115121
115121
forskning
2013-05-24T15:29:00.000Z
no

Forskningsfelt

Tidsserieøkonometri

Økonometri kombinerer økonomisk teori med statistikk for å analysere og teste økonomiske sammenhenger. Innenfor tidsserieøkonometri tas det direkte hensyn til tidsdimensjonen, slik at det kan skilles mellom kortsiktige og langsiktige sammenhenger mellom økonomiske variable. Tidsserieøkonometri kan for eksempel benyttes til å analysere hvordan privat konsum påvirkes av inntekt, formue og renter på kort og lang sikt.

Prosjekter

 • Etterspørselen etter ny teknologi

  I dette prosjektet studeres årsakene til den teknologiske utviklingen, og teknologiens virkning på økonomisk vekst og sysselsetting.

 • Framskrivning av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning

  Målsetningen i dette prosjektet er å framskrive tilbudet og etterspørselen etter ulike typer utdanningsretninger og -nivåer. Dette gjøres ved å kombinere den makroøkonometriske modellen KVARTS med arbeidstilbudsmodellen MOSART.

 • KVARTS: en makroøkonomisk modell for norsk økonomi

  KVARTS er en makroøkonometrisk modell for norsk økonomi som benyttes til framskrivninger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyrå og er et resultat av mange års forskningsinnsats. Utviklingen av modellen er et løpende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 • Sammenhengen mellom realøkonomien og finansmarkedene

  Endringer i finansielle størrelser som eiendomspriser, aksje- og valutakurser kan ha konsekvenser for realøkonomien og arbeidsmarkedet.

Publisert forskning

Kontakt