Variabeldefinisjoner

Renteinntekter

  English
Navn Renteinntekter
Definisjon Renteinntekter av innenlandske bankinnskudd samt utestående fordringer i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Renteinntekter omfatter renter av bankinnskudd i norske banker. Beløpet omfatter også renteinntekter på norske ihendehaverobligasjoner, panteobligasjoner og andre gjeldsbrev.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Renteinntekter
Definisjon Summen av renteinntekter - inkludert renteinntekter fra foretak i samme konsern.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå