Variabeldefinisjoner

Bruksareal

  English
Navn Bruksareal
Definisjon Bruksareal er det areal av bygningen som ligger innenfor ytterveggene. Her trekkes det fra for skillevegger mellom bruksenheter/boliger og kanaler/skorsteiner med tverrsnitt større enn 0,5 kvadratmeter. Fri takhøyde skal være minimum 1,9 m. Rom med skråtak regnes som måleverdig 0,6 m. utenfor høyden 1,9 m. Bruksareal måles etter regler gitt i Norsk Standard nr. 3940 Areal- og volumberegning av bygninger.
Gyldig fra 1991-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde Norsk Standard nr. 3940
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/enebolig
Statistikk Nye eneboliger, prisindeks
Sensitivitet Sensitiv
 

  English
Navn Bruksareal
Definisjon Bruksareal er et mål for areal innenfor boligens omsluttende vegger. Alle typer rom (også oppbevaringsrom) innenfor boligens vegger regnes med. Arealet av hybel eller hybelleilighet som leies bort, rom som en må gå ut av boligen for å komme til og loft som en må bruke stige for å komme til, er ikke regnet med.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysninger om bruksareal er i FoB2001 hentet fra boligskjemaet (spørsmål 18) ellers fra GAB-registeret. Bruksareal er ikke direkte sammenliknbart med boligareal (areal brukt til boligformål) som er brukt i levekårsundersøkelsene og ved tidligere folke- og boligtellinger.
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 


2010 © Statistisk sentralbyrå