115096
115096
forskning
2013-05-24T15:04:00.000Z
no

Forskningsfelt

Energi- og miljøpolitikk

Forskningen omfatter miljø og bærekraftig utvikling, effektiv utforming av klima- og energipolitikken og markeder for elektrisitet, olje og gass. Målet er å bidra til ny kunnskap om styring av energi- og miljøressursene. Studiene av bærekraftig utvikling omhandler forbedring av indikatorer. Den klimapolitiske forskningen dekker blant annet samspillet mellom politikk og teknologiutvikling og utforming av klima avtaler og kvotemarkeder. Energimarkedsforskningen studerer etterspørselutviklingen etter elektrisitet, olje og gass. Store deler av denne virksomheten er knyttet til forskningssenteret CREE. 

Se:  http://www.cree.uio.no/

Prosjekter

 • Alternativer til Kyoto - The nature, design and feasibility of robust climate treaties

  Prosjektet går ut på å studere design av fremtidige alternative klimaavtaler, og analysere hvordan disse bør utformes for å få til en vedvarende bred deltagelse og betydelige utslippsreduksjoner.

 • ELECTRANS - Elektrifisering av transporten: Utfordringer, mekanismer og løsninger

  Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og undersøker ved hjelp av numeriske modeller hvordan en elektrifisering av den norske bilparken kan påvirke transportsystemet og elektrisitetsmarkedet.

 • Energisparepotensialet i norske husholdninger

 • Gjenvinning og naturressurser

  Gjenvinning påvirker både uttak av nye ressurser og behovet for energi og bearbeiding ved fremstilling nye produkter. For å kunne vurdere om gjenvinning er et kostnadseffektivt tiltak må man først klargjøre hvilken type markedssvikt som ligger til grunn for økt gjenvinning som politisk styrt virkemiddel. Disse målene er generelt vagt uttrykt i offentlige dokumenter.

 • Husholdningenes respons på multiple miljø- og energipolitiske tiltak

  Prosjektet analyserer husholdningenes tilpasning til konkrete energi- og miljøpolitiske tiltak. Vi ønsker spesielt å fokusere på hvordan bruk av multippel virkemidler påvirker husholdningenes atferd, og om det finnes direkte konflikter mellom ulike miljø- og energipolitiske målsetninger.

 • Multiple virkemidler

  Standard økonomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for å korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og miljøproblemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel næringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til å svekke instrumentene.

 • Olje- og gassmarkedene mot 2050

  Målet med prosjektet er å studere utviklingen i olje- og gassmarkedene, inkludert hvordan endrede rammebetingelser påvirker disse markedene.

 • Utsiktene for aktiviteten på sokkelen og virkningene på norsk økonomi

  PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Første fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser på petroleum, riggrater og lønnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk økonomi som helhet ved hjelp av makroøkonomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler først og fremst i hvor stor grad norsk økonomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den økonomiske utviklingen på lang og mellomlang sikt påvirkes av en nedfasing av virksomheten på sokkelen.

 • WINDLAND. Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts

  Windland’s primary objective is to evaluate the loss of ecosystem services associated with wind energy installations, and to construct methods to use these data as input in designing policy instruments and regulations in order to reduce the conflicts of interest across stakeholders.

Publisert forskning

Kontakt