115126
115126
forskning
2013-05-24T15:36:00.000Z
no

Forskningsfelt

Inntektsfordeling

Formålet med fordelingsanalyser er å få en forståelse av hvordan økonomisk utvikling og politikk virker på fordelingen av inntekt og formue over tid. Forskningen forsøker å forklare utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen med spesielt fokus på økonomisk fattigdom.

Prosjekter

  • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

    Det er store regionale forskjeller i helse og bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om årsaker og konsekvenser er imidlertid mangelfull. Å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene er avgjørende for å etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gjøre en registerstudie av hele befolkningen for å framskaffe ny kunnskap om helse. Spesifikt vil vi frambringe kunnskap om effekter av reiseavstander på regionale variasjoner i helseindikatorer, utnyttelse av helsevesenet (primær/spesialist) og fordeling av helsepersonell. Siden reiseavstanden og følgene av denne kan påvirkes av politikken, ved f.eks. den geografiske plasseringen av helsetjenester, vil analysene være direkte relevant for politikkutformingen. Prosjektet omfatter tre dels overlappende helsetemaer: 1) Geografi og etterspørsel etter helsetjenester; 2) Geografi og levering av helsetjenester; 3) Geografi og helsekostnader.

Kontakt