115367
115367
forskning
2013-05-27T09:16:00.000Z
no

Forskningsfelt

Skatt

Forskning analyserer ulike former for beskatning, som direkte skatt på personer og bedrifter og indirekte skatt på varer og tjenester. Informasjon fra mikrodata benyttes til å identifisere sammenhenger, mikrosimulerings- og generelle likevektsmodeller brukes til å vise effekter av endringer. Analysene avdekker velferdsmessige følger av beskatning: skattenes fordelingsmessige betydning og effektivitetstap.

Prosjekter

 • After the evaluation of the 2006 tax reform – missing pieces, unresolved issues and reassessments

  Etter arbeidet med evalueringen av skattereformen i 2006, gjensto noen ubesvarte spørsmål. Dette prosjektet forsøker å følge opp evalueringen ved å se nærmere på spørsmålet om skattesystemet som automatisk stabilisator ble svekket etter 2006-reformen, og på effekten av skattleggingen av formue.

 • En modell for uregistrert handel – KONSUM-G

  Modellen KONSUM-G beskriver effekter på skatteinntektene av å gjøre endringer i avgiftene på grensehandelsutsatte varer, som alkohol og tobakk. Siden modellen inkluderer alternative måter å få tilgang til disse varene på som grensehandel, tax-free handel og smugling, gir modellen en mer realistisk beskrivelse av effekter ved endringer i beskatningen av disse varene enn om en fokuserer på hjemmemarkedet alene. Den kan for eksempel benyttes til å studere provenyvirkningene av en endring i alkoholavgiftene, hvor det tas hensyn til at en også kan få tilgang til alkohol gjennom å handle i andre land (som Sverige), via tax-free handel og gjennom smugling.

 • Evaluering av skattereformen 2006

  I dette prosjektet er siktemålet å evaluere fordelingseffekter av 2006-reformen. Vi gjør dette gjennom å reise spørsmålet ”har skatteendringene ved reformen i 2006 medført at skattesystemet er omfordelende etter reformen?”.

 • Skatteberegningsmodellen LOTTE

  Skatteberegningsmodellen LOTTE består av modellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter, LOTTE-Konsum for beregning av fordelingsvirkninger av endringer i indirekte skatter og LOTTE-Arbeid som tar hensyn til at arbeidstilbudet også endres ved endringer i skattereglene.

Publisert forskning

Kontakt