Tabellregister - Historisk statistikk 1994

Tabellene er ikke oppdatert siden publikasjonen utkom.
Senere oppdaterte tabeller finnes på Historisk statistikks hjemmeside og i Statistikkbanken


Introduksjon

2 Naturressurser og naturmiljø

2.0 Introduksjon
2.1 Bruk av energivarer utenom energisektorene og utenriks sjøfart.1976-1993.
2.2 Energibruk utenom energisektorene.1976-1992.
2.3 Netto sluttforbruk av energibærere.1976-1993
2.4 Prosentvis fordeling av energiforbruket, etter hovedgrupper av energibærere.1976-1993.
2.5 Viktige fiskebestander. 1962-1993.
2.6 Utslipp til luft etter kilde.1973-1992.
2.7 Gjennomsnittlig lufttemperatur på 10 observasjonsstasjoner.1871-1993.
2.8 Årsnedbør for 12 observasjonsstasjoner.1896-1993.
2.9 Gjennomsnittlig lufttemperatur og nedbør i ulike årstider. 1896-1993.

3 Befolkning

3.0 Introduksjon
3.1 Hjemmehørende folkemengde. 1664-1990.
3.2 Hjemmehørende folkemengde etter fylke.1801-1990.
3.3 Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, ekteskapelig status og alder.1801-1990.
3.4 Beregnet middelfolkemengde for 5-årsperioder, etter kjønn og alder.1846-1990.
3.5 Folkemengde i viktige aldersgrupper. 1845-1990.
3.6 Folkemengde i viktige aldersgrupper, etter kjønn.1845-1990.
3.7 Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og ekteskapelig status.1769-1990.
3.8 Andel samboende og gifte personer i ulike aldersgrupper. 1977-1993.
3.9 Folkemengde etter fødeland. Landområder. 1865-1993. Utvalgte år.
3.10 Folkemengde etter fødeland.1865-1993. Utvalgte år.
3.11 Folkemengde etter statsborgerskap.1910-1993. Utvalgte år.
3.12 Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap. 1977-1992. Utvalgte år.
3.13 Folkemengde, fødte, døde, ekteskap, flyttinger og folketilvekst. 1735-1993.
3.14 Levendefødte etter morens alder.Prosent. 1871-1990. Utvalgte år.
3.15 Levendefødte etter barnets nummer. Prosent. 1929-1990.
3.16 Samlet fruktbarhetstall og aldersavhengige fruktbarhetsrater for 5-årsperioder. 1946-1990.
3.17 Aldersavhengige fruktbarhetsrater for gifte kvinner. 1871-1990.
3.18 Nettoreproduksjonstall og fødealder for 5-årsperioder. 1846-1993.
3.19 Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (1-årskohorter). 1820-1970.
3.20 Nettoreproduksjonstall og fødealder for årskull av kvinner (5-årskohorter).1821-1975.
3.21 Døde omkring fødselen og i første leveår. 1876-1992.
3.22 Døde menn og kvinner i forskjellige aldersgrupper. 1866-1990.
3.23 Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn. 1821-1990.
3.24 Inngåtte og oppløste ekteskap. 1871-1990.
3.25 Inngåtte ekteskap etter ektefellenes tidligere ekteskapelige status. 1841-1990.
3.26 Gjennomsnittsalder ved giftermålet. 1851-1990.
3.27 Vigde etter alder, ved første gangs vigsel og ved omgifte. 1861-1990.
3.28 Giftermålshyppigheter for første gangs vigde menn og kvinner. 1864-1990.
3.29 Innenlandske flyttinger. 1951-1992.
3.30 Flyttinger fra og til utlandet. 1951-1992.
3.31 Flyttinger fra og til utlandet, etter land. 1961-1990
3.32 Familier etter type. 1960-1993. Utvalgte år.
3.33 Privathusholdninger etter tallet på personer i husholdningen 1920-1990. Utvalgte år.
3.34 Personer i privathusholdninger. 1920-1990. Utvalgte år. (tabell 05883 i Statistikkbanken)

4 Helseforhold og helsetjenester

4.0 Introduksjon
4.1 Andel med ulike sykdommer blant personer i ulike aldersgrupper. 1968-1985. Utvalgte år.
4.2 Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. 1975-1991.
4.3 Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose. 1964-1991.
4.4 Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose, etter alder. 1927-1990.
4.5 Nye tilfelle av kreft, etter primærsete og kjønn. 1953-1991.
4.6 Nye tilfelle av kreft, etter alder og kjønn. 1953-1991.
4.7 Dødsfall etter årsak. 1931-1990.
4.8 Dødsfall i første leveår, etter årsak. 1931-1990.
4.9 Dødeligheten av ondartede svulster blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper.
4.10 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper.
4.11 Voldsomme dødsfall. 1876-1990.
4.12 Dødsfall ved ulykker. 1876-1990.
4.13 Dødsfall ved ulykker etter alder og kjønn. 1931-1990.
4.14 Dødsfall ved selvmord etter alder og kjønn. 1931-1990.
4.15 Leger, tannleger og sykepleiere. 1860-1985.
4.16 Leger, fysioterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere. 1979-1991.
4.17 Hjemmesykepleie. Behandlede pasienter. 1965-1992.
4.18 Plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. 1930-1970.
4.19 Plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. 1970-1992.
4.20 Senger ved sykehus, sykestuer og fødehjem. 1930-1991. Utvalgte år.
4.21 Behandlede pasienter i sykehus, sykestuer og fødehjem. 1977-1991.
4.22 Vernepliktige etter høyde. 1900-1992.

5 Utdanning og forskning

5.0 Introduksjon
5.1 Elever og studenter, etter skoleslag. 1957-1992.
5.2 Skoler og lærere, etter skoleslag. 1962-1992.
5.3 Andel av årskullene under utdanning. 1962-1992.
5.4 Grunnskoler. Skoler, klasser, lærere og elever. 1840-1993.
5.5 Fortsettelses- og framhaldsskoler, aftenskoler og arbeidsskoler i herredskommunene. 1892-1976. Utvalgte år.
5.6 Spesialskoler.1875-1992. Utvalgte år.
5.7 Skoler, lærere og elever i videregående skoler. 1976-1992.
5.8 Folkehøgskoler. 1876-1993. Utvalgte år.
5.9 Realskoler og gymnas. 1875-1976.Utvalgte år.
5.10 Realskole- og middelskoleeksamen. 1871-1976. Utvalgte år.
5.11 Examen artium/fullført treårig allmennfaglig studieretning. 1813-1992.
5.12 Elever i videregående skole. Yrkesfag. 1971-1992.
5.13 Fag- og svenneprøver og inngåtte lærlingkontrakter. 1938-1992.
5.14 Universiteter og høgskoler. Studenter. 1971-1992.
5.15 Høgskoler. Studenter. 1971-1992.
5.16 Universiteter. Studenter. 1813-1992.
5.17 Universiteter. Uteksaminerte kandidater. 1815-1992.
5.18 Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning og kjønn. 1950-1992.
5.19 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter utførende sektor. 1963-1991. Utvalgte år.
5.20 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter finansieringskilde. 1963-1991. Utvalgte år.
5.21 FoU-årsverk etter utførende sektor. 1963-1991. Utvalgte år.

6 Kultur og tidsbruk

6.0 Introduksjon
6.1 Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 1971-1992. Utvalgte år.
6.2 Kinoer. 1926-1992.
6.3 Teater og opera. 1927-1991. Utvalgte år.
6.4 Radiolytting og fjernsynsseing. Lytter- og seerandeler i prosent. 1973-1992. Utvalgte år.
6.5 Personer med tilgang til radio- og fjernsynstilbud.1953-1992. Utvalgte år.
6.6 Utgitte bøker og småtrykk. Tallet på titler. 1957- 1992.
6.7 Utgitte bøker etter emne. 1957-1992.
6.8 Utgitte skjønnlitterære bøker og småtrykk. 1928-1992.
6.9 Aviser. 1956-1992.
6.10 Statsstøttede folke- og skoleboksamlinger. 1918-1991.
6.11 Fag- og forskningsbibliotek. 1980-1991.
6.12 Garantinntekter og stipend for kunstnere. 1927-1992.
6.13 Bokmål og nynorsk. 1936-1991.
6.14 Tid brukt til ulike aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager. 1971-1991. Utvalgte år.
6.15 Andelen av personer 16-74 år som har vært på ferietur i ulike sesonger og andel ferieturer til utlandet. 1969-1992. Utvalgte år.
6.16 Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer. 1954-1991.

7 Sosiale forhold

7.0 Introduksjon
7.1 Syketrygden, arbeidsløshetstrygden og folketrygden. Stønad under sykdom og arbeidsløshet. 1912-1992. Utvalgte år.
7.2 Folketrygden. Attføringsstønad. 1967-1992.
7.3 Oversikt over pensjonstrygdene 1896-1969. Mottakere av pensjon
7.4 Mottakere av pensjon eller overgangsstønad. 1967-1992.
7.5 Utgifter til pensjon og stønader. 1967-1992.
7.6 Folketrygdens inntekter etter inntektskilde. 1967-1992.
7.7 Barnetrygden. Stønadsmottakere og tallet på barn pr 31. desember. Utbetalte stønader i året. 1947-1992.
7.8 Forsorgsstønad/sosialhjelp. 1866-1990. Utvalgte år.
7.9 Barnevern. Barn under vernetiltak. 1954-1990.
7.10 Barnehager. Institusjoner, ansatte og barn. 1963-1991.
7.11 Adopterte. 1960-1991.
7.12 Husmorvikartjeneste og hjemmehjelp for eldre mv. 1962-1989.
7.13 Forbruk av brennevin, vin og øl. 1851-1991. Utvalgte år.
7.14 Forbrukernes utgifter og statens inntekter på alkoholomsetningen. 1928-1991.
7.15 Salg- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl.1928-1991. Utvalgte år.
7.16 Offentlige utgifter til sosiale forhold. 1948-1990. Utvalgte år.

8 Rettsforhold

8.0 Introduksjon
8.1 Tvistemål avgjort ved rettene. 1986-1991.
8.2 Konkurser, akkordforhandlinger, utleggsforretninger og tvangsauksjoner. 1920-1993.
8.3 Overformynderiene. Midler forvaltet. 1930-1992.
8.4 Forbrytelser etterforsket av politiet, etter type forbrytelse. 1956-1992.
8.5 Forbrytelser etterforsket, etter politiets avgjørelse. 1956-1992.
8.6 Personer siktet for forbrytelser, etter alder. 1956-1992.
8.7 Dommer og forelegg for forbrytelser og forseelser, etter personens kjønn. 1835-1992.
8.8 Reaksjoner i forbrytelsessaker, etter reaksjonens art. 1923-1992.
8.9 Reaksjoner i forbrytelsessaker, etter type hovedforbrytelse. 1923-1992.
8.10 Reaksjoner for forbrytelser, etter lovbryters kjønn og alder. 1923-1992.
8.11 Reaksjoner i forseelsessaker, etter type hovedforseelse. 1945-1992.
8.12 Belegget i fengselsanstaltene. 1901-1992.
8.13 Tilbakefall i en treårsperiode blant siktede for forbrytelser. 1957-1989.

9 Arbeidskraft

9.0 Introduksjon
9.1 Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. 1875-1990. Utvalgte år.
9.2 Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. Prosent. 1875-1990. Utvalgte år.
9.3 Menn 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring.1875-1990. Utvalgte år.
9.4 Kvinner 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. 1875-1990. Utvalgte år.
9.5 Sysselsatte personer etter næring. Lønnstakere og selvstendige. 1962-1991. Utvalgte år.
9.6 Sysselsatte personer etter næring. Lønnstakere. 1962-1991.
9.7 Personer 16-74 år etter arbeidsstyrke, status og kjønn
9.8 Personer i arbeidsstyrken etter alder og kjønn.1972-1991.
9.9 Personer i arbeidsstyrken etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppe. 1972-1991.
9.10 Gifte og samboende kvinner i arbeidsstyrken med barn under 16 år. 1972-1991.
9.11 Personer i arbeidsstyrken etter kjønn og utdanningsnivå. 1976-1991.
9.12 Sysselsatte etter kjønn og arbeidstid. 1972-1991.
9.13 Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter kjønn og yrkesstatus. Timer pr uke. 1972-1991.
9.14 Sysselsatte etter kjønn og yrke. 1972-1991.
9.15 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter alder og kjønn. 1972-1991.
9.16 Arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene. 1948-1972
9.17 Arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak. 1972-1991
9.18 Arbeidskonflikter. 1922-1991.
9.19 Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer. 1977-1991.

10 Lønnsforhold

10.0 Introduksjon
10.1 Arbeidslønn i jordbruk og skogbruk
10.2 Måneds- og timefortjeneste for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk. September
10.3 Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. 1940-1992.
10.4 Timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. 1959-1992.
10.5 Timefortjeneste for voksne kvinnelige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. 1959-1992.
10.6 Månedsfortjeneste for funksjonærer i bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. September. 1964-1992.
10.7 Timefortjeneste for voksne mannlige arbeidere i bygge- og anleggsbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. 1949-1992.
10.8 Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel.1957-1992.
10.9 Månedsfortjeneste for månedslønte arbeidere i hotell- og restaurantdrift. Oktober. 1974-1992.
10.10 Timefortjeneste for arbeidere i transportbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. 1955-1992.
10.11 Månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i utenriksfart. 1948-1986.
10.12 Månedsfortjeneste for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November. 1951-1992.
10.13 Månedsfortjeneste for ansatte i forretnings- og sparebanker. 1957-1992.
10.14 Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet. 1957-1992.
10.15 Månedsfortjeneste for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. September. 1980-1992.
10.16 Månedsfortjeneste for kommunale arbeidstakere. 1958-1989.
10.17 Månedsfortjeneste for statens embets- og tjenestemenn. 1959-1992.
10.18 Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket.1959-1992.
10.19 Månedsfortjeneste for ansatte i det kommunale og fylkeskommunale helsevesen og sosialomsorg. 1969-1989. Utvalgte år.
10.20 Månedsfortjeneste for ansatte i interesseorganisasjoner. September. 1980-1992.

11 Personlig inntekt og formue


11.0 Introduksjon
11.1 Nettoinntekt, nettoformue og utliknet skatt pr innbygger. 1948-1991
11.2 Hovedtall fra likningen for personlige skattytere. 1948-1991.
11.3 Antall personer med arbeidsinntekt, etter kjønn. Gjennomsnittlig arbeidsinntekt. 1967-1991.
11.4 Antall personer 17 år og over, etter arbeidsinntekt og kjønn. 1967-1991.
11.5 Personer 17 år og over, etter arbeidsinntekt og kjønn. Prosent. 1967-1991.
11.6 Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes gjennomsnittsverdi. 1973-1991.

12 Personlig forbruk

12.0 Introduksjon
12.1 Forbruksutgift pr husholdning pr år, etter vare- og tjenestegruppe. 1958-1991.
12.2 Forbruksutgift pr husholdning pr år for forskjellige husholdningstyper. 1967-1991.
12.3 Konsumprisindeks 1865-1920
12.4 Konsumprisindeks, månedlig. 1920-1992
12.5 Konsumprisindeks. Varer og tjenester, etter konsumgruppe. 1959-1992.
12.6 Konsumprisindeks for varer og tjenester, gruppert etter leveringssektor. 1969-1992.
12.7 Priser i småsalg på matvarer, brensel og bensin. 1911-1992.

13 Boliger og boforhold

13.0 Introduksjon
13.1 Boliger etter hustype. 1920-1990.
13.2 Personer i privathusholdninger, etter hustype. 1960-1990. Utvalgte år.
13.3 Bosatte etter botetthet. 1920-1990.
13.4 Andel husholdninger som har forskjellige typer utstyr. 1967-1988. Utvalgte år.
13.5 Årlige boutgifter i ulike husholdningstyper. 1966- 1987. Utvalgte år.

14 Jordbruk, skogbruk og jakt

14.0 Introduksjon
14.1 Driftsenheter etter jordbruksareal i drift. 1907-1989. Utvalgte år.
14.2 Personlige brukere etter driftsenheten som levevei. Driftsenheter etter eie- og leieforhold. 1939-1989. Utvalgte år.
14.3 Personlige brukere etter kjønn og alder. 1939-1989. Utvalgte år.
14.4 Arbeidsinnsats på driftsenhetene etter type arbeidskraft. 1928-1990. Utvalgte år.
14.5 Driftsenheter med vekster av forskjellig slag. 1939-1989. Utvalgte år.
14.6 Driftsenheter med husdyr av forskjellig slag og dyretall pr driftsenhet med vedkommende husdyr. 1939-1989. Utvalgte år.
14.7 Jordbruksareal i drift etter bruken. 1835- 1991. Utvalgte år.
14.8 Avling i jordbruket. 1835-1991. Utvalgte år.
14.9 Areal av grønnsaker, jordbær og bringebær. Frukttrær og bærbusker. 1929-1989. Utvalgte år.
14.10 Avling av grønnsaker, bær og frukt. 1933-1991. Utvalgte år.
14.11 Husdyr pr 31. juli. 1900-1991.
14.12 Husdyrproduksjon. 1900-1991.
14.13 Produksjon pr dyr.1865-1991.
14.14 Produksjon av pelsskinn. 1939-1992.
14.15 Offentlig kjøttkontroll. Slakt godkjent til folkemat. Tallet på slakt og vekt i alt. 1952-1991.
14.16 Forbruk av kraftfòr etter norsk/importert råstoff. 1952-1991.
14.17 Forbruk av handelsgjødsel. 1900-1992.
14.18 Maskiner i jordbruket. 1939-1989. Utvalgte år.
14.19 Prisindeks for jordbruket. 1930-1991.
14.20 Produsentpriser på jordbruksvarer. 1917-1991.
14.21 Jordbrukets totalregnskap. 1939-1991. Utvalgte år.
14.22 Regnskapsresultater i jordbruket. 1954-1991.
14.23 Skogeiendommer og produktivt skogareal, etter eiergruppe. 1957-1989. Utvalgte år.
14.24 Skogtaksering. Bestandskubikkmasse og tilvekst.1919-1991. Utvalgte år.
14.25 Skogavvirkning. 1918-1991. Utvalgte år.
14.26 Skog- og utmarksbranner. 1913-1989.
14.27 Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer. 1950-1991.
14.28 Basispriser for tømmer. 1938-1992.
14.29 Felt storvilt. 1989-1991.
14.30 Beregnet utbytte av småviltjakta, etter viltart. 1971-1992.

15 Fiske og fangst

15.0 Introduksjon
15.1 Fiskere og registrerte farkoster. 1928-1990.
15.2 Fiskefarkoster etter størrelse. 1977-1990.
15.3 Utbytte av de viktigste fiskeslag. 1908-1990.
15.4 Fangstmengde etter fangstområde. 1972-1990.
15.5 Produksjon av fiskevarer i store bedrifter, etter varegruppe. 1977-1990.
15.6 Selfangsten. 1952-1992.
15.7 Småhvalfangsten. 1939-1992.

15.8 Totalregnskap for fiske og fangst. 1963-1990.
15.9 Prisindeksfor fisk mv.ved salg fra fisker. 1963-1990.
15.10 Lakse- og sjøaurefiske. 1876-1991.
15.11 Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av matfisk og slaktet mengde. 1971-1990.

16 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning

16.0 Introduksjon
16.1 Hovedtall for oljeutvinning, bergverksdrift og industri. 1927-1992.
16.2 Antall bedrifter og sysselsatte i oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. 1972-1992.
16.3 Bruttoproduksjonsverdi og lønnskostnader i oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. 1972-1992.
16.4 Bearbeidingsverdi til markeds- og faktorpriser i oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. 1972-1992.
16.5 Bruttoinvestering i oljeutvinning, bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. 1972-1992.
16.6 Produksjon av utvalgte varer.1927-1992.
16.7 Meieridrift. Innveid mjølkemengde etter bruken av mjølkefett. 1875-1992.
16.8 Meieridrift. Produksjon av smør og ost. 1975-1992.
16.9 Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass.1973-1992.
16.10 Leteaktivitet. Påbegynte borehull, borefartøydøgn og boremeter. 1966-1993.
16.11 Utvinnbare petroleumsreserver i felt besluttet utbygd. 1971-1992.
16.12 Påløpte investeringskostnader i utvinning og rørtransport av råolje og naturgass. 1983-1994.
16.13 Produksjon, eksport og import av råolje og naturgass. 1971-1993.
16.14 Priser på råolje og eksport av norskprodusert gass. Årsgjennomsnitt. 1975-1992.
16.15 Elektrisitetsverk, kraftstasjoner, generatorer og linjenett. 1937-1992.
16.16 Anskaffelse og reparasjoner av varige driftsmidler i elektrisitetsverkene. 1946-1992.
16.17 Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft. 1973-1992.
16.18 Gjennomsnittspriser på elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. 1965-1992.
16.19 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. 1937-1992.
16.20 Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe. 1937-1992.
16.21 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Delindekser for næringer, næringsområder og næringshovedgrupper. 1961-1992.
16.22 Ordretilgang for industriprodukter. Verdiindeks. 1973-1992.
16.23 Ordrereserve for industriprodukter. Verdiindeks.1973-1992.

17 Bygge- og anleggsvirksomhet

17.0 Introduksjon
17.1 Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall. 1966-1992.
17.2 Verdi av bygge- og anleggsarbeid, etter prosjekt/bedrift. 1967-1991.
17.3 Verdi av bygge- og anleggsarbeid utført av store bedrifter, etter prosjekt. 1967-1991.
17.4 Fullførte bygg etter brukerens næring. 1946-1992.
17.5 Fullførte boliger og leiligheter. Leiligheter etter antall rom. 1951-1992.

17.6 Fullførte leiligheter etter bygningstype. 1951-1992.
17.7 Byggekostnadsindeks for boliger. 1935-1992.

18 Utenrikshandel

18.0 Introduksjon
18.1 Innførsel og utførsel av varer. 1851-1993.
18.2 Innførsel av varer etter varegruppe. 1960-1993.
18.3 Utførsel av varer etter varegruppe. 1960-1993.
18.4 Volumindeks for innførselen av varer utenom skip og oljeplattformer. 1880-1993.
18.5 Indekser for utenrikshandelen. 1919-1939.
18.6 Volumindekser for innførselen av ulike varegrupper. 1953-1993.
18.7 Prisindekser for innførselen av ulike varegrupper. 1953-1993.
18.8 Volumindekser for utførselen av ulike varegrupper. 1953-1993.
18.9 Prisindekser for utførselen av ulike varegrupper.1953-1993.
18.10 Innførsel og utførsel, etter landområder. 1960-1993.
18.11 Innførsel og utførsel, etter viktige land. 1930-1993.
18.12 Utførsel av råolje og naturgass. 1971-1993.

19 Varehandel

19.0 Introduksjon
19.1 Varehandel. Hovedtall for næringsområder. 1936-1992.
19.2 Engroshandel. 1956-1992.
19.3 Detaljhandel. 1956-1992.
19.4 Salg av petroleumsprodukter. 1952-1992.
19.5 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (tidligere engrosprisindeksen) 1891-1992.
19.6 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (tidligere engrosprisindeksen), etter varegrupper. 1961-1992.
19.7 Verdiindeks for detaljomsetningen. 1938-1993.
19.8 Verdiindeks for detaljomsetningen etter næringsgruppe. 1970-1993.
19.9 Prisindeks for detaljhandel.1975-1992.

20 Samferdsel og reiseliv


20.0 Introduksjon
20.1 Innenlandsk persontransport etter transportmåte. Passasjerer. 1946-1992.
20.2 Innenlandsk persontransport etter transportmåte. Passasjerkilometer. 1946-1992.
20.3 Innenlandsk godstransport etter transportmåte. 1946-1992.
20.4 Innførsel og utførsel, etter transportmåte. 1960-1992.
20.5 Transportarbeid utført på norsk område ved innførsel og utførsel av varer, etter transportmåte. 1960-1992.
20.6 Samlet transportarbeid utført på norsk område ved innenlandsk transport og ved innførsel og utførsel, etter transportmåte.1960-1992. Utvalgte år.
20.7 Skip og tonnasje. 1910-1992.
20.8 Handelsflåten etter skipenes art. 1948-1992.
20.9 Tilgang og avgang i handelsflåten. 1957-1991.
20.10 Handelsflåten etter skipenes størrelse. 1956-1992.
20.11 Handelsflåten etter skipenes alder. 1956-1992.
20.12 Tankflåten etter skipenes størrelse. 1931-1992.
20.13 Tankflåten etter skipenes alder. 1931-1992.
20.14 Norske boreplattformer og rigger, etter alder.1983-1992.
20.15 Arbeidstakere på norskregistrerte skip, etter skipets fart. 1965-1991.
20.16 Forliste skip. 1851-1970
20.17 Sjøulykker. 1970-1992
20.18 Opptjente brutofrakter av norske skip i utenriksfart. 1938-1991.
20.19 Skip i norsk utenriksfart. Driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat. 1979-1991.
20.20 Handelsskip i opplag. 1920-1990.
20.21 Skip og bruttotonn i innenlandsk rutefart. 1953-1991.
20.22 Passasjer- og godstrafikk i innenlandsk rutefart.1953-1991.
20.23 Hurtigruta Bergen - Kirkenes. Passasjertransport og godstransport. 1946-1992.
20.24 Innenlandsk rutefart. Inntekter og kostnader.1973-1991.
20.25 Godstransport på kysten. Leie- og egentransport.1981-1990.
20.26 Jernbaner. Banelengde, rullende materiell og personale.1855-1991.
20.27 Jernbaner. Trafikk. 1855-1991.
20.28 Statsbanene. Driftsresultater. 1830-1991
20.29 Sporveier og forstadsbaner. 1938-1992.
20.30 Offentlige veier. 1840-1992.
20.31 Førstegangsregistrerte biler. 1955-1992.
20.32 Motorkjøretøyer. 1899-1949
20.33 Motorkjøretøyer. 1950-1992.
20.34 Rutebiltrafikk.1908-1991.
20.35 Lastebiltransport. 1968-1988. Utvalgte år.
20.36 Veitrafikkulykker med personskade. 1939-1992.
20.37 Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter alder. 1954-1992.
20.38 Registrerte sivilfly. 1936-1991.
20.39 Sivil luftfart. 1948-1992.
20.40 Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland. 1968-1992.
20.41 Luftfartsselskaper. Regnskaper. 1979-1990.
20.42 Postverket. Trafikk. 1848-1991.
20.43 Postverket. Faste poststeder, driftsutgifter og -inntekter. 1848-1991.
20.44 Televerket. Telefon- og radiotjenester i Norge. 1945-1991.
20.45 Televerket. Tekst- og dataoverføringstjenester i Norge. 1945-1991.
20.46 Televerket. Driftsinntekter, driftskostnader og investeringsutgifter. 1945-1992.
20.47 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser, personer sysselsatt og sendetid. 1934-1993.
20.48 Norsk rikskringkasting. Resultatregnskap. 1962-1992.
20.49 Hoteller og andre overnattingsteder. Gjestedøgn etter nasjonalitet/hotellgruppe/sesong. 1950-1992.
20.50 Hoteller og andre overnattingssteder. Utlendingers gjestedøgn etter gjestenes hjemland. 1950-1992.
20.51 Hoteller og andre overnattingssteder. Kapasitet og kapasitetsutnytting. 1950-1992.
20.52 Campingplasser. Overnattinger etter gjestenes hjemland. 1976-1992.
20.53 Reisevalutautgifter etter valutaslag. 1958-1990.
20.54 Reisevalutainntekter etter valutaslag. 1958-1990.

21 Forretningsmessig tjenesteyting

21.0 Introduksjon
21.1 Forretningsmessig tjenesteyting i alt. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1980-1992.
21.2 Juridisk tjenesteyting. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1980-1992.
21.3 Revisjon og bokføring. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1979-1992.
21.4 Databehandling. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1979-1992.
21.5 Teknisk tjenesteyting. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1979-1992.
21.6 Annonse- og reklamevirksomhet. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1979-1992.
21.7 Administrasjons- og organisasjonsteknisk tjenesteyting, avskriving, kopiering og annen forretningsmessig tjenesteyting. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi, vareinnsats mv. 1979-1992.
21.8 Bilverksteder og reparasjon av motorkjøretøy ellers. Tallet på bedrifter og sysselsatte, produksjonsverdi og vareinnsats mv. 1949-1992.

22 Nasjonalregnskap

22.0 Introduksjon
22.1 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse.1865-1991.
22.2 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Volumindekser. 1865-1991.
22.3 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Prisindekser. 1865-1991.
22.4 Privat konsum. 1949-1991.

22.5 Bruttoinvestering i fast kapital, etter art. 1949-1991.
22.6 Produksjon og inntekt. Hovedkomponenter. 1949-1991.
22.7 Hovedstørrelser. Kroner pr innbygger. 1949-1991.
22.8 Utenriksregnskap. Driftsregnskap overfor utlandet. 1949-1991.
22.9 Utenriksregnskap. Kapitalregnskap overfor utlandet. 1949-1991.
22.10 Bruttonasjonalprodukt etter næring. 1930-1990. Mill. kr
22.11 Bruttonasjonalprodukt etter næring. Volumindekser. 1930-1990
22.12 Bruttonasjonalprodukt etter næring. 1962-1991. Mill. kr
22.13 Bruttonasjonalprodukt etter næring. Volumindekser. 1962-1991
22.14 Faktorinntekt etter næring. 1962-1991.
22.15 Lønnskostnader etter næring. 1962-1991.
22.16 Utførte timeverk etter næring. Lønnstakere og selvstendige. 1962-1991
22.17 Sysselsatte personer etter næring. Lønnstakere og selvstendige. 1962-1991.
22.18 Bruttoinvestering i fast kapital, etter næring. 1962-1991.
22.19 Realkapital (netto) ved utgangen av året, etter næring. 1962-1991.
22.20 Realkapital (netto) ved utgangen av året, etter art. 1962-1991.
22.21 Sparing etter institusjonell sektor. 1975-1991.
22.22 Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. 1975-1991.
22.23 Finansinstitusjoner. Inntekter, utgifter og sparing. 1975-1991.
22.24 Ikke-personlige foretak. Inntekter, utgifter og sparing. 1975-1991.
22.25 Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. 1975-1991.

23 Offentlig forvaltning

23.0 Introduksjon
23.1 Offentlig forvaltning. Utførte timeverk og sysselsatte normalårsverk. 1962-1992.
23.2 Offentlig forvaltning. Bruttoprodukt, konsum og bruttorealinvesteringer. 1949-1992.
23.3 Offentlig forvaltning. Bruttoprodukt, konsum og bruttorealinvesteringer i prosent av bruttonasjonalprodukt. 1949-1992.
23.4 Offentlig forvaltning. Løpende utgifter etter formål. 1949-1992.
23.5 Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art. 1972-1992.
23.6 Offentlig forvaltning. Påløpte bruttoskatter, overføringer til private og nettoskatter. Mill. kr. 1949-1992.
23.7 Offentlig forvaltning. Påløpte bruttoskatter, overføringer til private og nettoskatter. Prosent av bruttonasjonalprodukt. 1949-1992.
23.8 Offentlig forvaltning. Påløpte skatter og avgifter, etter art. 1972-1992.
23.9 Offentlige utgifter til utviklingshjelp og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid. 1964-1978.
23.10 Offentlig forvaltning. Fordringer og gjeld, etter finansobjekt. 1972-1992.
23.11 Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. 1972-1992.
23.12 Statsforvaltningen. Fordringer og gjeld, etter finansobjekt. 1972-1992.
23.13 Statsforvaltningen. Løpende utgifter etter formål. 1980-1992.
23.14 Kommuneforvaltningen. Løpende utgifter etter formål. 1980-1992.
23.15 Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. 1972-1992.
23.16 Kommuneforvaltningen. Fordringer og gjeld, etter finansobjekt. 1972-1992.

24 Finansinstitusjoner, penger og kreditt

24.0 Introduksjon
24.1 Norges Bank. Balanse. 1960-1993
24.2 Norges Bank. Balanse. Utvalgte år 1914-1959
24.3 Postgiro. Balanse
24.4 Norges Postsparebank. Balanse
24.5 Statsbanker. Balanseutdrag. 1852-1960
24.6 Statsbanker. Balanse. 1961-1993
24.7 Forretningsbanker. Balanse. 1848-1959
24.8 Forretningsbanker. Balanse. 1960-1993
24.9 Sparebanker. Balanse. 1840-1959
24.10 Sparebanker. Balanse. 1960-1993
24.11 Kredittforetak. Balanse
24.12 Finansieringsselskaper. Balanse
24.13 Livsforsikringsselskaper. Regnskapsutdrag. 1912-1952
24.14 Skadeforsikringsselskaper. Regnskapsutdrag. 1912-1952
24.15 Livsforsikringsselskaper. Balanse. 1953-1993
24.16 Skadeforsikringsselskaper. Balanse. 1953-1993
24.17 Private og kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser og pensjonsfond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (ATP). Balanse
24.18 Utlån til kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger og innskudd i norske banker, etter hovedsektor
24.19 Publikums likviditet (pengemengde)
24.20 Fordringer og gjeld overfor utlandet. 1919-1951
24.21 Fordringer og gjeld overfor utlandet. 1952-1992
24.22 Norges Banks diskonto for veksler 1818-1981, Norges Banks utlånsrente til banker 1982-1993
24.23 Gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente for forretning- og sparebanker og gjennomsnittlig rente for innenlandske ihendehaverobligasjoner
24.24 Aksjekursindeks
24.25 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. 1914-1952
24.26 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. 1953-1992
24.27 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter utstedersektor
24.28 Valutakurser fra Oslo Børs. 1915-1993.

25 Administrative inndelinger og valg

25.0 Introduksjon
25.1 Administrative inndelinger. 1875-1991.
25.2 Stortingsvalg. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgte representanter. 1815-1993.
25.3 Stortingsvalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. 1906-1993.
25.4 Stortingsvalg. Valgte representanter etter parti/valgliste. 1906-1993.
25.5 Kommunestyrevalg. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgte representanter. 1898-1991.
25.6 Kommunestyrevalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. 1898-1991.
25.7 Fylkestingsvalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. 1975-1991.
25.8 Folkeavstemninger. Personer med stemmerett, deltaking i prosent og avstemningsresultat. 1905-1972.