Tabeller med valgdistrikt

Emner Kortnavn statistikk
Natur og miljø  
04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) arealbruk
09280: Areal av land og ferskvatn (km²) (K) arealdekke
09281: Sentrumssoner (K) arealsentrum
12508: Handels- og servicesoner (K) arealsentrum
   
Transport  
01961: Biler vraket mot pant, etter biltype (K) bilreg
07832: Merker og kjøretøygrupper (K) bilreg
07849: Drivstofftype, type kjøring og kjøretøygrupper (K) bilreg
11823: Euroklasser, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K) bilreg
12906: Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering, euroklasser og drivstofftype (K) bilreg
10209: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter politidistrikt (K) vtu
12044: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (K) vtu
   
Bolig og bygg  
06265: Boliger, etter bygningstype (K) boligstat
06266: Boliger, etter bygningstype og byggeår (K) boligstat
06513: Boliger, etter bygningstype og bruksareal (K) boligstat
06514: Boliger, etter bygningstype og antall bad (K) boligstat
06515: Boliger, etter bygningstype og antall rom (K) boligstat
06516: Boliger, etter bygningstype og antall WC (K) boligstat
06517: Boliger, etter byggeår og bruksareal (K) boligstat
06518: Boliger, etter byggeår og antall rom (K) boligstat
06830: Boliger, etter bygningstype og tettbygd/spredtbygd strøk (K) boligstat
08455: Boliger, etter antall etasjer i bygningen (K) boligstat
08456: Boliger, etter kjøkkenmuligheter (K) boligstat
08457: Boliger, etter beliggenhet (etasje) i bygning (K) boligstat
10148: Boliger, etter bygningstype og heis (K) boligstat
10149: Boliger, etter bygningstype og eieform (K) boligstat
05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) byggeareal
05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) byggeareal
05939: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) byggeareal
05940: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) byggeareal
06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) byggeareal
10783: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K) byggeareal
10784: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K) byggeareal
10785: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K) byggeareal
10786: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K) byggeareal
11358: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K) byggeareal
11359: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K) byggeareal
10328: Fritidsbygg innenfor og utenfor tettbygd fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K) fritidsbyggomr
11200: Fritidsbygg innenfor og utenfor sammenhengende fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K) fritidsbyggomr
12511: Fritidsbygg, etter høyde over havet, innenfor og utenfor tettbygd fritidsbyggområde, og størrelse på område (K) fritidsbyggomr
12512: Fritidsbygg over-, under- og i overgangssonen til den klimatiske skoggrensa, innen og utenfor tettbygd fritidsbyggområde og størrelse på område (K) fritidsbyggomr
   
Befolkning  
05212: Folkemengde, etter kjønn og tettbygd/spredtbygd strøk (K) beftett
08425: Døde, etter kjønn (K) dode
12983: Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldergruppe. Foreløpige tall (K) (B) dode
09659: Inngåtte ekteskap (K) ekteskap
09660: Skilsmisser og separasjoner (K) ekteskap
06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) familie
06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) familie
06083: Familier, etter familietype (K) (B) familie
06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (K) (B) familie
06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (K) (B) familie
12306: Familier med barn, etter familietype kjernefamilie med flere (K) (B) familie
05426: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring (K) flytting
04231: Levendefødte, etter kjønn (K) fodte
01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) folkemengde
01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) folkemengde
03027: Sivilstand i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) folkemengde
07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) folkemengde
13148: Antall innbyggere per aldersgruppe, 0-17 år (K) folkemengde
07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn (K) innvbef
07109: Utenlandsfødte, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K) innvbef
07110: Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K) innvbef
04768: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap (K) statsborger
   
Helse  
11642: Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) pleie
11643: Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) pleie
11644: Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) pleie
   
Valg  
01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) kommvalg
01181: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) kommvalg
01182: Kommunestyrevalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) kommvalgform
01183: Fylkestingsvalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) kommvalgform
04812: Formannskapsmedlemmer, etter parti/valgliste (K) kommvalgform
04813: Kommunestyremedlemmer, etter parti/valgliste (K) kommvalgform
07360: Stortingsvalg. Stemmeberettigede 20 år og eldre og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K) stemmerettst
07362: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets (K) stemmerettst
09839: Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter valgdistrikt. Beregnet tall stemmerettst
09853: Stortingsvalg. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn,
etter landbakgrunn og utvalgte kommuner. Beregnet tall (K)
stemmerettst
01184: EF/EU-avstemningen. Stemmesteder (K) euvalg
01185: EF/EU-avstemningen. Stemmeberettigede (K) euvalg
01186: EF/EU-avstemningen. Avgitte stemmer (K) euvalg
01187: EF/EU-avstemningen. Resultatet av avstemningen (K) euvalg
01188: EF/EU-avstemningen. Avgitte stemmer, etter kjønn (K) euvalg
07565: Lokale folkeavstemninger, etter tema (K) folkavskostra
   
Virksomheter og foretak  
07091: Virksomheter, etter næring (SN2007) og antall ansatte (K) bedrifter
10308: Virksomheter, etter foretakenes sektor og antall ansatte (K) bedrifter
10309: Virksomheter, etter næringshovedområde (SN2007) og antall ansatte (K) bedrifter
07359: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) etablerere
06681: Nyetablerte foretak, etter overlevelse (K) fordem
06707: Overlevde foretak og sysselsatte i foretakene, etter vekst i sysselsetting (K) fordem
06104: Nye foretak og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter nyetablering/eierskifte og antall ansatte (K) foretak
07196: Foretak (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) foretak
08076: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) foretak
08229: Foretak, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (K) foretak
08774: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og type opphør (K) foretak
07165: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) konkurs
10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K) konkurs
   
Utdanning og barnehage  
09169: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) barnehager
09220: Barnehager, etter eierforhold (K) barnehager
09339: Årsverk i barnehager, etter barnehagens eierforhold og ansattes stillingstyper (K) barnehager
09345: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og utdanning (K) barnehager
09546: Grunnskolar, etter skolestorleik, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) utgrs
   
Jord, skog, jakt og fiske  
03432: Felte elg, etter alder og kjønn (K) elgjakt
03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K) hjortavg
03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K) hjortejakt
06194: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven (K) kofola
07903: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (K) kofola
08123: Nydyrking (K) kofola
09243: Sjøfiske. Fangst, etter fiskeslag og vektklasse (K) sjofiske
03795: Avvirkning for salg, etter treslag (m³) (K) skogav
03895: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) skogav
07513: Felte rådyr (K) srjakt
07514: Felte småvilt (K) srjakt
07538: Rypejegere med utbytte. Jaktkommune (K) srjakt
07366: Produktivt skogareal (dekar) (K) stskog
   
Arbeid og inntekt  
11615: Fagfelt og utdanningsnivå, kjønn og alder blant sysselsatte. 4. kvartal (K) regsys
11618: Befolkning og sysselsatte, etter kjønn og alder. 4. kvartal (K) regsys
11619: Yrke-, bosted- og kjønnsfordeling blant lønnstakere, etter alder. 4. kvartal (K) regsys
12540: Kjønn-, alder- og arbeidstidsfordeling (6 grupper) blant lønnstakere, etter bosted og arbeidssted. 4. kvartal (K) regsys
08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K) selvangivelse
   
Teknologi  
03642: Breibands-abonnement på Internett, etter overføringskapasitet (K) inet