Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09841: Arbeidsinnsats i jord-, hage- og skogbruk, etter driftsform og kven som utførte arbeidet (2010)
08848: Arbeidsinnsats i jord-, hage- og skogbruk, etter kven som utførte arbeidet (K) (1999 - 2010)
09229: Arbeidsinnsats i hagebruk, etter arealbruk (F) (2010)
09123: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter landbruksutdanning til brukar og ektefelle/sambuar (F) (2010)
09126: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter landbruksutdanning til brukar og ektefelle/sambuar (K) (1999 - 2010)
09125: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter brukar sin alder (K) (1999 - 2010)
09124: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter sivil status og gjennomsnittsalder (K) (1999 - 2010)
09847: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter driftsform og landbruksutdanning til brukar og ektefelle/sambuar (2010)
09848: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter driftsform og brukar sin alder (2010)
09849: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter driftsform, sivil status og gjennomsnittsalder (2010)
08832: Jordbruksbedrifter, etter talet på årsverk i jord- og hagebruk (K) (1999 - 2010)
09859: Jordbruksbedrifter, etter driftsform og talet på årsverk i jord- og hagebruk (2010)
09252: Jordbruksareal i drift, etter der arealet fysisk ligg og etter der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt (dekar) (K) (2010)
08808: Jordbruksbedrifter med andre næringar, etter tilleggsnæring (K) (1999 - 2010)
09860: Jordbruksbedrifter med andre næringar, etter driftsform og tilleggsnæring (2010)
09249: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd areal (F) (2010)
09900: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd areal, etter driftsform (2010)
09248: Jordbruksbedrifter, etter talet på leigeforhold (F) (2010)
09899: Jordbruksbedrifter, etter talet på leigeforhold og driftsform (2010)
08889: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med spreidd husdyrgjødsel (K) (2010)
09862: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med spreidd husdyrgjødsel, etter driftsform (2010)
08904: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal som er drenert siste fem år (K) (2010)
09861: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal som er drenert siste fem år, etter driftsform (2010)
08905: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med dårleg drenering (K) (2010)
09864: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med dårleg drenering, etter driftsform (2010)
08929: Jordbruksbedrifter og areal med vatningsanlegg (K) (1999 - 2010)
09865: Jordbruksbedrifter og areal med vatningsanlegg, etter driftsform (2010)
08861: Jordbruksbedrifter og areal med fulldyrka eng (K) (1999 - 2010)
09863: Jordbruksbedrifter og areal med fulldyrka eng, etter driftsfom (2010)
09225: Jordbruksbedrifter med hagebruk, etter grein (F) (2010)
09251: Jordbruksbedrifter med grønsaker, etter grønnsaksareal (F) (2010)
09271: Jordbruksbedrifter og areal med frukt, etter frukttype (F) (2010)
09270: Jordbruksbedrifter og areal på friland, etter bærtype (F) (2010)
06824: Jordbruksbedrifter med planteskole og planteskoleareal (F) (1999 - 2010)
06813: Jordbruksbedrifter med veksthus og veksthusareal, etter størrelsen på veksthusarealet (F) (1979 - 2010)
09228: Jordbruksbedrifter og areal med veksthus, etter varmeanlegg (F) (2010)
09272: Jordbruksbedrifter med investeringar, og investert beløp i bygningar i hagebruket, etter bygningstype (F) (2010)
09230: Hagebruksareal, etter bruksområde (dekar) (F) (2010)
09250: Areal med frukt, etter fruktsortar (dekar) (F) (2010)
09227: Forbruk av energi i veksthus (F) (2010)
09662: Landbrukseiendommer med jord- og skogbruksareal (F) (2010)
09664: Landbrukseiendommer, etter produktivt skogareal (dekar) (F) (2010)
09663: Landbrukseiendommer og -areal, etter arealklasse (F) (2010)
09666: Landbrukseiendommer, etter arealklasse (K) (2010)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken