Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09664: Landbrukseiendommer, etter produktivt skogareal (dekar) (F) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
07.07.2014 10:00
Landbrukseiendommer med produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 25 daa produktivt skogareal:
eiendommer
Produktivt skogareal i alt:
dekar
Produktivt skogareal per landbrukseiendom:
dekar
Produktivt skogareal. Barskog:
dekar
Produktivt skogareal. Lauvskog:
dekar
Produktivt skogareal. Blandingsskog:
dekar
Landbrukseiendommer med produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 25 daa produktivt skogareal:
31.07.
Produktivt skogareal i alt:
31.07.
Produktivt skogareal per landbrukseiendom:
31.07.
Produktivt skogareal. Barskog:
31.07.
Produktivt skogareal. Lauvskog:
31.07.
Produktivt skogareal. Blandingsskog:
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktiv skog og eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal som også har produktiv skog mellom 0,1 og 24,9 dekar. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.