Noen tall vises feil

På grunn av endring i kommune- og fylkesstruktur fra 1. januar 2024 vil tall publisert for 2024 midlertidig vises feil. Alle kommuner som tilhører et annet fylke i 2024 enn i 2023 er berørt. Det samme gjelder kommuner som har vært delt opp.

Barn og unge

Banner

Kommune

Lebesby (Finnmark - Finnmárku - Finmarkku)

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
2023
0
barn
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
1. kvartal 2024
1 232
innbyggere
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
2022
8
personer
Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Artikkel / 7. mars 2023
Rekordlav fruktbarhet i 2022

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022. Det er kraftig nedgang fra 1,55 året før, og det laveste som noen gang er målt i Norge.

Artikkel / 9. mars 2022
Økt fruktbarhet for første gang på 12 år

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,55 barn per kvinne i 2021, det er opp fra 1,48 i 2020. Det er første gang siden 2009 at tallet øker.

Artikkel / 11. mars 2020
Slik måles fruktbarhet i statistikken

Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

Tabeller for barn og unge i befolkningen:

Statistikk

Befolkning
Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar.
Fødte
Statistikken viser antall fødte i løpet av et år.
Flyttinger
Statistikken viser tall for flytting til og fra Norge og mellom norske kommuner.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Statistikken viser tall for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familier

Barnefamilier totalt,Kjernefamilie,Mor eller far med barn,Familie med særkullsbarn
ikon av folkemengde
Barnefamilier totalt
2023
112
ikon av to voksne ett barn
Kjernefamilie
2023
62
Ikon av voksen og barn
Mor eller far med barn
2023
29
Ikon av barn med ballong
Familie med særkullsbarn
2023
21
Artikkel / 28. juni 2022
1 av 5 bor alene

Ved inngangen til 2022 bodde 1 027 900 personer alene, som tilsvarer 19,1 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før, da antallet aleneboende for første gang bikket 1 million.

Artikkel / 22. juni 2021
Nå bor over 1 million nordmenn alene

1 005 600 personer bor alene i Norge i 2021. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.

Artikkel / 25. juni 2020
Flere bor alene

Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene er nå 18,3 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

Tabeller for barn og unge i familier:

Statistikk

Familier og husholdninger
Statistikken viser familier og husholdningers størrelse og sammensetning.

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Artikkel / 4. september 2023
Stadig færre hol i tennene blant barn og unge

Tannhelsa til barn og unge i Noreg blir stadig betre. Gjennomsnittleg tal på tenner med hol går ned, og delen med null hol aukar. I 2022 var 32 prosent av dei undersøkte 18-åringane utan hol, som er ein auke på over 7 prosentpoeng samanlikna med i 2015.

Artikkel / 27. mars 2023
Flere 17-åringer trener mindre enn før

I 2021 var det flere vernepliktige enn tidligere som rapporterte at de trener sjeldnere enn én gang i uka. Samtidig var det en økning i andelen som trener aller mest. Gruppen som trener minst er jenter i Oslo, der 44 prosent svarte at de trener sjeldnere enn ukentlig.

Artikkel fra FHI / 8. mars 2023
Rapport om svangerskapsavbrot 2022

I 2022 vart det sendt inn 13 193 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 967 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 1 092 (10,0 %) fleire utførte svangerskapsavbrot enn i 2021, men på line med talet på abortar utført før covid-19 pandemien i 2019 på 11 734.

Folkehelseinstituttet
Dødsårsaksregisterets statistikkbank

Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, fylkes- og kommunenivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951.

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk

Døde
Statistikken viser hvor mange som dør per uke, måned og kalenderår.
Pasienter på sykehus
Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, diagnoser og behandlingsform.

Statistikk fra andre enn SSB

Abortregisteret hos Folkehelseinstituttet.
Gå til Folkehelseinstituttet
Dødsårsaksregisteret hos Folkehelseinstituttet.
Gå til Folkehelseinstituttet

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Artikkel / 28. september 2023
Flere lovbrudd avgjort i 2022, men fortsatt færre oppklarte

Det siste året har 3 prosent flere lovbrudd blitt ferdig etterforsket av politi og påtalemyndigheten, men nedgangen i oppklarte lovbrudd og siktede personer fortsetter.

Artikkel / 8. desember 2022
Anmeldte seksuallovbrudd i endring?

I dag blir det anmeldt mer enn dobbelt så mange seksuallovbrudd som på begynnelsen av 2000-tallet, og mye av denne økningen skjedde etter 2014. Hvilke seksuallovbrudd kommer inn i rettssystemet, og hvorfor varierer antallet så mye i årene etter 2014? Ved bruk av utvalgte SSB kriminalstatistikker og datagrunnlag, skal vi her gi noen nærmere beskrivelser av de seksuallovbruddene som har kommet inn i rettssystemet.

Artikkel / 23. september 2022
Færre siktede, men ikke blant de aller yngste

Etterforskningen ble avsluttet for 271 500 lovbrudd og medførte 135 800 siktelser overfor 64 900 gjerningspersoner i 2021. Dette er færre enn noe tidligere år i den sammenliknbare statistikken tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Artikkel / 16. juni 2021
Færre tyverier i pandemiåret 2020

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.

Statistikk
Straffereaksjoner

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Statistikk

Anmeldte lovbrudd og ofre
Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes kjønn, alder, bosted
Etterforskede lovbrudd
Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype
Straffereaksjoner
Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2023
10
prosent
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2023
17,7
prosent
Artikkel / 26. april 2023
Fire av ti 16-19-åringer finner nyheter på TikTok

8 av 10 brukte sosiale medier daglig i 2022 og litt over halvparten av befolkningen bruker sosiale medier til å følge med på nyheter.

Artikkel / 23. mars 2023
Flere 17-åringer trener mindre enn før

I 2021 var det flere vernepliktige enn tidligere som rapporterte at de trener sjeldnere enn én gang i uka. Samtidig var det en økning i andelen som trener aller mest. Gruppen som trener minst er jenter i Oslo, der 44 prosent svarte at de trener sjeldnere enn ukentlig.

Statistikk
Norsk mediebarometer

Statistikken kartlegger bruk av ulike medier som TV, radio, aviser, ukeblader, tegneserier, bøker, internett, ulike strømmetjenester, og tilgangen til disse

Statistikk
Norsk kulturbarometer

Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud som kino, teater, konserter, operaer, museum, bibliotek, idrettsarrangement og tilgangen til disse.

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Statistikk

Norsk kulturbarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud.
Norsk mediebarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike massemedier og tilgangen til disse.
Kulturtilbod
Statistikken visar tal for kva kulturtilbod kommunane bruker pengar på.
Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage
2023
91,1
%
ikon av bygning
Andelen elever fra 1. til 4. klasse som har plass i SFO/AKS.
2022
43,9
%
ikon av skoleelever
Andelen elever fra 1. til 10. klasse som får særskilt norskopplæring.
2023
13,3
%
Ikon av buss
Andelen elever fra 1. til 10. klasse som får tilbud om skoleskyss.
2022
27,4
%
Artikkel / 18. september 2023
Flere elever deltar i skolefritidsordningen (SFO)

Nesten 56 000 elever på 1. trinn deltok i SFO pr. 1. oktober skoleåret 2022-2023. Det tilsvarer over 90 prosent av alle førsteklassinger og er en økning på over 8 prosentpoeng fra 2021-2022. Totalt gikk 165 000 elever på SFO, og det er flere enn noensinne. Deltakelsen er høy i de største kommunene, mens det er stor variasjon i de mindre kommunene.

Rapport / 15. august 2023
Hva er det mest populære fremmedspråket i grunnskolen?

Spansk er mest populært blant elever i ungdomsskolen og over tid har forskjellen sammenlignet med tysk og fransk økt. Det er imidlertid variasjon mellom fylkene og kjønnene når det gjelder språkvalg.

Artikkel / 5. januar 2023
Fakta om utdanning 2023

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Statistikk

Barnehager
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager.
Elevar i grunnskolen
Statistikken inneheld informasjon om grunnskoleopplæring.

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
November 2020
7,4
%
Artikkel / 29. august 2023
Omtrent uendret andel unge utenfor fra 2021 til 2022

9,7 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 4. kvartal 2022, viser foreløpige tall. Året før var andelen 9,5 prosent.

Artikkel / 20. juni 2023
Flere unge hadde sommerjobb i fjor

7 av 10 unge mellom 15 og 24 år jobbet i løpet av sommermånedene i 2022. Mye tyder på at også sommeren 2023 vil være gunstig for de som ønsker en sommerjobb.

Artikkel / 24. januar 2023
Utdanning og yrke. Sammenhenger mellom utdanning og yrke blant sysselsatte og i utlyste stillinger

Formålet med denne rapporten er å dokumentere sammenhengen mellom utdanning og yrke blant lønnstakere, og hvor konsentrerte utdanningsgrupper er innad i yrker og visa versa.

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige
Sysselsetting, registerbasert
Statistikken beskriver sysselsettingen og næringsfordelingen på detaljert regionalt nivå

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
Beregnet etter EU-skala 60 prosent.
2022
14,1
%
Inntekt etter skatt for husholdningene

Artikkel / 24. mai 2022
17-åringer med sommerjobb fikk betydelig høyere inntekt som voksne

Ungdommer som hadde en sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åringer, tjener nesten 100 000 kroner mer i året som voksne, sammenliknet med jevnaldrende som ikke hadde en slik jobb.

Artikkel / 24. januar 2023
Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021

I alt 11,3 prosent eller 110 700 barn tilhørte i 2021 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er første gang på ti år at vi ser en nedgang i tallet på barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Statistikk
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Statistikken viser generell utvikling i inntekts- og formuesnivå og fordelingen av inntekt og formue blant ulike husholdningstyper og andre grupper.

Tabeller for barn og unges økonomi:

Statistikk

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
Statistikken viser tall for husholdningenes inntektsnivå, -sammensetning, -utvikling og -fordeling

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
2023
4,3
prosent
Artikkel / 6. juli 2023
Færre barn og unge med tiltak frå barnevernet

I 2022 fekk 47 000 barn og unge tiltak frå barnevernet. Det er 3 500, eller om lag 7 prosent, færre enn året før. Dei siste fem åra har det blitt stadig færre barn og unge som har motteke barnevernstiltak.

Artikkel / 28. november 2022
Færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene

I løpet av 2021 var det mindre bruk av institusjonene i barnevernet med 4 prosent færre oppholdsdager enn året før. Størst nedgang var det i institusjoner drevet av private ideelle organisasjoner med 8 prosent. Men også i offentlige og andre private institusjoner var det færre oppholdsdager.

Artikkel / 6. juli 2022
Stadig færre barn i barnevernet

Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

Statistikk fra Bufdir
Barnevern kommunemonitor

Denne monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barnevernstjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.

Tabeller for barn og unge i barnevernet:

Statistikk

Barnevern
Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta.