Kulturtilbod

Oppdatert: 15. mars 2024

Neste oppdatering: 17. juni 2024

Kroner per innbyggjar til kultur
Kroner per innbyggjar til kultur
2023
3 254
Kulturtilbod i kommunar og fylkeskommunar
Kulturtilbod i kommunar og fylkeskommunar
202120222023
Kommunanes netto driftsutgifter til kultursektoren av kommunanes totale netto driftsutgifter (prosent)4,34,34,3
Kommunanes netto driftsutgifter til kultursektoren per innbyggjar (kr)2 8953 0843 254
Fylkeskommunanes netto driftsutgifter til kultursektoren av fylkeskommunanes totale netto driftsutgifter (prosent)1,51,51,5
Fylkeskommunanes netto driftsutgifter til kultursektoren per innbyggjar (kr)341356377
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Elever i kommunale kulturskoler
  Elever i kommunale kulturskoler
  202120222023
  Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)12,812,912,9
  Elever i kommunens kulturskole (antall)95 97997 46197 231
  Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall)82 58184 50381 388
  Standardteikn i tabellar
 • Utlån på folkebibliotek
  Utlån på folkebibliotek
  202120222023
  Barnebøker - skjønnlitteratur5 530 7135 743 3815 986 984
  Barnebøker - faglitteratur883 727948 6961 044 566
  Voksenbøker - skjønnlitteratur3 113 3413 169 5303 419 295
  Voksenbøker - faglitteratur1 661 2361 811 0751 891 926
  Lydbøker279 242198 648145 564
  Film622 329508 683380 411
  E-bøker1 008 674908 745884 382
  Standardteikn i tabellar
 • Kino og kinobesøk
  Kino og kinobesøk
  202120222023
  Kinobygg (antall)205204203
  Kinosaler (antall)646685689
  Kinobesøk (antall)5 659 2118 759 7119 347 715
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken baserer seg på KOSTRA-tal og viser kor mykje pengar fylkeskommunar og kommunar brukar til kulturføremål.

Sist oppdatert: 14. juni 2023

Kommunane er gruppert i 17 grupper, etter folkemengda og dei økonomiske rammevilkåra. Grupperinga er basert på Kringlebotten, M. og Langørgen, A. (2020): "Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020" (Rapporter 2020/48, Statistisk sentralbyrå). I berekninga av gjennomsnittet for fylket er kommunane f.o.m. 2020 delt inn i 11 fylke etter gjeldande standard for kommuneklassifisering (to første siffer).

Dei 11 fylkeskommunane er delt inn i seks regionale grupper der Oslo er ei eiga gruppe.

Sjå Standard for kommuneinndeling og Standard for fylkesinndeling.

Kulturtilbod

17. juni 2024

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Kommunar

Data vert publisert for alle kommunar, med gjennomsnittstal for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet utan Oslo.

Fylkeskommunar

Data vert publisert for alle fylkeskommunar, med gjennomsnittstal for regionar og landet med Oslo og landet utan Oslo.

Bydelar i Oslo

Data vert publisert for alle bydelar og med gjennomsnittstal for alle bydelar.

Årleg

I KOSTRA publiseres foreløpige tall 15. mars og reviderte tall publiseres den 15. juni.

Statistikkartiklar med tabellar og figurer samt eventuelle analysar og spesialtabellar annonserast spesielt.

Ikkje relevant.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

KOSTRA er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev styringsinformasjon om fylkeskommunal og kommunal verksemd. Informasjon om kommunale tenester og bruken av ressursar på ulike tenesteområde vert registrert og samanstilt for å gje relevant informasjon til avgjerdstakarar og andre, både nasjonalt og lokalt.

KOSTRA blei starta som eit prosjekt i 1995. Talet på kommunar og fylkeskommunar blei skrittvis auka fram til rapporteringsåret 2001, som var det første året der alle var med i KOSTRA. Føremålet med KOSTRA er å samordne og effektivisere all rapportering frå kommunane til staten, samt å sørgje for relevant styringsinformasjon om kommunal verksemd. KOSTRA baserast på elektronisk innrapportering frå kommunane til SSB, samt på data frå ein rekke andre kjelder i og utanfor SSB. KOSTRA-publiseringa baserast i stor grad på kopling av data frå ulike kjelder, som f.eks. rekneskapsdata, teneste- og personelldata og befolkningsdata. I løpet av prosjektperioden er mange gamle statistikkområde endra, og nye område er kommen til. Kulturtilbod i kommunane er eit av dei områda som gjekk inn i KOSTRA f.o.m. 1996.

I KOSTRA-samanheng innhentar og publiserer SSB tal for bibliotektenester, kinotilbod og kulturskular, samt barne- og ungdomstiltak og støtte til friviljuge lag og foreiningar i alle kommunar.

Data om kulturtilbod vert innførd i KOSTRA for å gje stat, fylkeskommunar og kommunar betre styringsgrunnlag, og for å gje kommunane betre moglegheit til å gjere eigne analysar og samanlikningar.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant.

Statistikken blir utvikla, utarbeidd og formidla med heimel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Barne- og ungdomstiltak og tilskot til friviljuge lag og foreiningar (KOSTRA, skjema 17): Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 07 §49, forskrift av 15. desember 2000 §1, ff §8, 2. ledd.

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovudområde Kultur og fritid og delområde Kultur.

Ikkje relevant.

Alle kommunar leverer data, eitt skjema per kommune. Oslo leverer eitt skjema per bydel, i tillegg leverast eitt skjema over kulturtilbod som ikkje fell inn under bydelane. Det vert og henta inn data frå Nasjonalbiblioteket, Film & Kino og Grunnskolens informasjonssystem (GSI), sjå Datakjelder og utval.

Det vert henta inn data for følgjande rekneskapsfunksjonar på kultur:

Fylkeskommunar
740 Bibliotek
760 Museum
771 Kunstformidling
722 Kunstproduksjon
775 Idrett
790 Andre kulturaktivitetar

Kommunar
231 Aktivitetstilbod til barn og unge
370 Bibliotek
373 Kino
375 Museum
377 Kunstformidling
380 Idrett
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383 Kommunale kulturskoler
385 Andre kulturaktiviteter og tilskot til andres kulturbygg
386 Kommunale kulturbygg

Populasjonen er alle kommunar, fylkeskommunar, særverksemder som fører eigne rekneskap, som kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF), interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27) og baserast på totalteljing.

Tenestedata for funksjon 231, 380 og 385 vert henta inn ved hjelp av skjema 17 Barne- og ungdomstiltak og tilskot til friviljuge lag og foreiningar. Som regel er kulturetaten, eller kulturkonsulenten, i kommunen ansvarleg for innleveringa av data. Eksterne data for funksjon 370 Bibliotek er frå Nasjonalbiblioteket, funksjon 373 Kino frå Film & Kino og funksjon 383 Kulturskoler frå Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Innhentinga av opplysningar finn stad ein gong i året via KOSTRA. Kommunane og fylkeskommunane registrerer opplysningane og sender dei til SSB elektronisk. Frist for rapporteringa er 15. februar.

Med editering meiner vi kontroll, gransking og endring av data. Data vert kontrollert før innsending ved hjelp av kontrollar i elektroniske skjema og kontrollprogram for filuttrekk. Data vert også kontrollert ved mottak. For rekneskapen kjørast ein rekke konsistenskontrollar, for dei andre data eit mindre sett av kontrollar. Rekneskapen blir dessutan kontrollert for komma- og forteiknfeil før publiseringa 15. mars. Kommunane har frist 15. april for å sende oppretta data etter publiseringa 15. mars. Editering skjer også i regi av SSB, i samråd med kommunane.

Ikkje relevant.

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

KOSTRA-publiseringa omfattar tal for nokon område innanfor kultur f.o.m. 1999, eller frå det tidspunktet kommunen kom med i KOSTRA. Ein del endringar i statistikkopplegget førte med seg ein del brot i tidsseriar. Manglande tal for bibliotektenester i 2000 er eitt eksempel. Opplysningar om barne- og ungdomstiltak og tilskot til friviljuge lag og foreiningar er med i statistikken f.o.m. 2001.

Ved publiseringa 15. mars er data berre kontrollert ved elektroniske kontrollar. Desse kontrollane fangar ikkje opp alle typar feil. Det finnast partielt fråfall. Dette gir seg utslag i feil i de publiserte tala dersom rapporteringa for ein kommune er ufullstendig. Det finst også andre typar feil i kommunanes innrapportering.

Ved publiseringa 15. juni er tala kontrollert både av kommunane sjølve og av SSB.

Statistikken skal byggje på fullteljingar. Partielt fråfall kan førekomme i varierande grad for dei ulike delane av statistikken. Dessutan leverer ikkje alle kommunane tal i tide til å bli med på KOSTRA-publiseringa 15. juni.

Revisjon er planlagd endring av tal som allereie er publiserte, for eksempel ved publisering av endelege tal der det tidlegare har vore publisert førebelse tal.

Skjema 17 Barne- og ungdomstiltak og tilskot til friviljuge lag og foreiningar nyttar ISEE/Dynarev som editeringssystem. Dette har vore brukt i fleire år. Kontroller mot data frå tidlegare år gjer editeringa enklare og sikrare. Sidan skjema 17 ikkje er så omfattande, er det er ikkje behov for så mange logiske kontrollar i utfyllinga av skjemaet. Beløpsfelta skal vere i heile 1 000 kroner. Framleis blir 1 000-feil fanga opp, men dette har blitt betre dei siste åra. Det er òg nokon feil i feltet for opningstider.

Sjå også SSBs prinsipp for revisjon.

Kontakt