I 2023 var korps eller Janitsjarorkester eller janitsjarkorps er et musikkorps sammensatt av blåse- og slagverksinstrumenter, uten en standardisert besetning. den nest mest populære aktiviteten blant de som synger eller spiller musikk i en gruppe. Det å spille i korps er også en foretrukket aktivitet blant barn og unge, viser tall fra Norsk kulturbarometer 2023, som er utgitt av Statistisk sentralbyrå.  

– Nær en av ti spiller eller synger i Kor er en gruppe mennesker som synger sammen i organisert form. Et band er en gruppe musikere som spiller sammen. på fritiden, hvorav 22 prosent spiller i korps. Vi ser også variasjoner mellom aldersgruppene. Hele 44 prosent av de mellom 9-15 år som spiller musikk i en gruppe oppgir at de spiller i korps eller janitsjarorkester, sier Fam Vivian Bekkengen, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Andel av de som synger eller spiller musikk i en gruppe på fritiden etter sjanger. 2021 og 2023. Prosent

En av ti spiller tre- eller messingblåseinstrument

18 prosent av befolkningen spiller instrument i 2023, som er tilnærmet samme nivå som i 2021. Samtidig er det også variasjoner i type instrument. Musikkorps består normalt av blåsere og slagverk.

– Blant personer som spiller et instrument er det 13 prosent som spiller messingblåseinstrument og 10 prosent spiller treblåsere. Det er en minimal økning fra 2021, sier Bekkengen.

Det er barn og unge mellom 9 og 15 år som i størst grad spiller instrument på fritiden, med 24 prosent.

Menn oppgir i noe større grad enn kvinner at de spiller et instrument på fritiden, med andeler på henholdsvis 20 og 16 prosent.

– Blant de som spiller instrument ser vi at både treblåsere og messingblåseinstrument er mer vanlig blant kvinner enn menn, mens menn i større grad spiller strengeinstrument og slagverk, sier Bekkengen.

Figur 2. Andel av de som spiller instrument etter hovedkategorier av instrumenter. 2021 og 2023. Prosent

Økning i antall medlemmer i skolekorps

Samtidig viser tall fra Norges musikkorpsforbund, gjengitt i Statistisk sentralbyrås Kulturstatistikk, en økning i medlemstallene i skolekorpsene for tredje år på rad. I 2023 var det 37 886 medlemmer i norske skolekorps, mens det var 37 452 medlemmer i 2022 og 36 358 medlemmer i 2021.