Pasienter på sykehus

Oppdatert: 14. april 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Pasienter på sykehus
Pasienter på sykehus
2022
2 066 705
Antall personer som hadde minst en behandling ved sykehus, etter kjønn
Antall personer som hadde minst en behandling ved sykehus, etter kjønn1
2022
Begge kjønnKvinnerMenn
Pasienter på sykehus totalt2 066 7051 115 162951 543
Pasienter med døgnopphold515 659283 787231 872
Pasienter med dagbehandling275 398153 160122 238
Pasienter på poliklinikk1 915 6171 035 257880 360
1Samme person kan ha vært til behandling ved mer enn ett behandlingsnivå. Utenlandsbosatte og de med ugyldige kommunenummer er ekskludert. Kilde: NPR
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn
  Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn
  2022
  Totalt, begge kjønnProsentandel kvinnerProsentandel menn
  DIAGNOSER
  VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER43 2914753
  SVULSTER210 1065545
  SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET27 3365347
  ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER147 5005446
  SYKDOMMER I NERVESYSTEMET174 7725050
  SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER132 2955446
  SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE102 3814852
  SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET221 5104357
  SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET147 0054852
  SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE234 5875248
  SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD104 8975545
  SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV368 6435842
  SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE207 2056634
  SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID76 2401000
  VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN10 3884555
  MEDFØDTE MISDANNELSER47 4874753
  SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER347 1725347
  SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER348 3224852
  ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD599 0135842
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, fordelt på pasientenes kjønn og alder, samt geografi. Tallene omfatter diagnoser og hvilken behandlingsform pasientene får, som døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Psykisk helsevern og rusbehandling er ikke inkludert i tallene.

Somatiske sykehus er sykehus som tar imot pasienter med fysiske sykdommer; i motsetning til psykiatriske sykehus.

Døgnopphold er innleggelse med overnatting eller planer om overnatting.

Dagbehandling omfatter innleggelse uten overnatting ved sykehusavdelinger samt behandling ved poliklinikk som er mer omfattende enn en poliklinisk konsultasjon og forutsetter tilgang til behandlingsplass.

Poliklinisk konsultasjon omfatter kortvarig behandling utført i eller av sykehus.

Liggedager er antall hele døgn en innlagt pasient med døgnopphold disponerer en seng.

Diagnoseklassifikasjonen er kodet etter ICD-10 (International Classification of Diseases). Klassifisering i ICD-10 sier noe om hva som feiler pasienten, altså tilstanden til pasienten, men gir i liten grad informasjon om behandling.

Diagnoser er knyttet til den viktigste tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.

Standarder for norsk statistikk:

ICD-10: https://volven.no/produkt.asp?id=288799&catID=3&subID=8

Navn: Pasienter på sykehus
Emne: Helse

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Tabeller publiseres på lands-, helseregions- eller fylkesnivå.

Pasientstatistikken publiseres årlig.

Ikke relevant

Mikrodata, informasjon om utvalg og populasjon langtidslagres som tekstfiler.

Statistikk over behandlingsnivå og diagnose tilknyttet den enkelte behandling gir oversikt over befolkningens bruk av somatiske sykehus. Statistikken som er publisert siden 1999, blir utarbeidet på grunnlag av sykehusenes rapportering til Norsk Pasientregister (NPR).

Statistikken viser bruk av ulike behandlingsnivå og diagnosetype fordelt på kjønn, alder og geografi.

Allmennheten, helsemyndigheter og andre.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

NPR publiserer statistikk basert på same datagrunnlag, se https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister.

Statistikklovens § 3.2 (Administrative registre).

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle personer som er bosatt i Norge. Utenlandsbosatte er ikke med i tallgrunnlaget.

Pasientstatistikken bygget på data om pasientbehandling ved somatiske sykehus. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ikke med i statistikkgrunnlaget.

Datakilden er de somatiske sykehusenes rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Dette helseregistret omfatter et utvalg av opplysningene som registreres ved behandlingsstedet når pasienter blir henvist til eller får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Registeret eies av Helsedirektoratet.

Hvis en pasient har opphold ved flere avdelinger ved samme institusjon i løpet av samme innleggelse vil disse avdelingsoppholdene bli aggregert til ett sykehusopphold. Statistikken gir derfor oversikt over antall pasienter med minst ett opphold ved somatiske sykehus.

NPR inkluderer alle som har mottatt behandling i sin statistikk, mens SSB ikke tar med utenlandsbosatte i sin statistikk. Før 2015 har SSB ekskludert enkelte enheter og populasjonen er dermed ikke lik populasjonen til NPR.

Dataene har vært gjennom kontroll og intern editering hos NPR. SSB utfører ingen ytterligere kontroller.

Ikke relevant

Tall kan ikke offentliggjøres dersom det medfører at enkeltpersoner kan identifiseres. Statistikken følger SSBs generelle regler for konfidensialitet

Statistikken er sammenlignbar med statistikk publisert av NPR og statistikken for spesialisthelsetjenesten er supplerende.

Kun bosatte personer som er registrert med gyldig fødselsnummer er inkludert i statistikken. Det antas å være en viss feilrapportering av diagnoser.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt