Pasienter på sykehus

Oppdatert: 13. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Pasienter på sykehus
Pasienter på sykehus
2020
1 921 231

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn
Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn
2020
Totalt, begge kjønnProsentandel kvinnerProsentandel menn
DIAGNOSER
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER38 2404654
SVULSTER190 0545446
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET24 1505248
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER131 5905446
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET161 5845050
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER118 5775446
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE88 4754852
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET202 1304357
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET119 5694951
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE214 9585248
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD95 8125545
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV336 7215842
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE188 8256535
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID76 6321000
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN10 8584456
MEDFØDTE MISDANNELSER44 4644654
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER294 2845446
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER308 9794852
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD588 3945941
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, fordelt på pasientenes kjønn og alder, samt geografi. Tallene omfatter diagnoser og hvilken behandlingsform pasientene får, som døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Psykisk helsevern og rusbehandling er ikke inkludert i tallene.

Somatiske sykehus er sykehus som tar imot pasienter med fysiske sykdommer; i motsetning til psykiatriske sykehus.

Døgnopphold er innleggelse med overnatting eller planer om overnatting.

Dagbehandling omfatter innleggelse uten overnatting ved sykehusavdelinger samt behandling ved poliklinikk som er mer omfattende enn en poliklinisk konsultasjon og forutsetter tilgang til behandlingsplass.

Poliklinisk konsultasjon omfatter kortvarig behandling utført i eller av sykehus.

Liggedager er antall hele døgn en innlagt pasient med døgnopphold disponerer en seng.

Diagnoseklassifikasjonen er kodet etter ICD-10 (International Classification of Diseases). Klassifisering i ICD-10 sier noe om hva som feiler pasienten, altså tilstanden til pasienten, men gir i liten grad informasjon om behandling.

Diagnoser er knyttet til den viktigste tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.

Standarder for norsk statistikk:

ICD-10: https://volven.no/produkt.asp?id=288799&catID=3&subID=8

Navn: Pasienter på sykehus

Emne: Helse

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Tabeller publiseres på lands-, helseregions- eller fylkesnivå.

Pasientstatistikken publiseres årlig.

Ikke relevant

Mikrodata, informasjon om utvalg og populasjon langtidslagres som tekstfiler.

Statistikk over behandlingsnivå og diagnose tilknyttet den enkelte behandling gir oversikt over befolkningens bruk av somatiske sykehus. Statistikken som er publisert siden 1999, blir utarbeidet på grunnlag av sykehusenes rapportering til Norsk Pasientregister (NPR).

Statistikken viser bruk av ulike behandlingsnivå og diagnosetype fordelt på kjønn, alder og geografi.

Allmennheten, helsemyndigheter og andre.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

NPR publiserer statistikk basert på same datagrunnlag, se https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister.

Statistikklovens § 3.2 (Administrative registre).

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle personer som er bosatt i Norge. Utenlandsbosatte er ikke med i tallgrunnlaget.

Pasientstatistikken bygget på data om pasientbehandling ved somatiske sykehus. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ikke med i statistikkgrunnlaget.

Datakilden er de somatiske sykehusenes rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Dette helseregistret omfatter et utvalg av opplysningene som registreres ved behandlingsstedet når pasienter blir henvist til eller får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Registeret eies av Helsedirektoratet.

Hvis en pasient har opphold ved flere avdelinger ved samme institusjon i løpet av samme innleggelse vil disse avdelingsoppholdene bli aggregert til ett sykehusopphold. Statistikken gir derfor oversikt over antall pasienter med minst ett opphold ved somatiske sykehus.

NPR inkluderer alle som har mottatt behandling i sin statistikk, mens SSB ikke tar med utenlandsbosatte i sin statistikk. Før 2015 har SSB ekskludert enkelte enheter og populasjonen er dermed ikke lik populasjonen til NPR.

Dataene har vært gjennom kontroll og intern editering hos NPR. SSB utfører ingen ytterligere kontroller.

Ikke relevant

Tall kan ikke offentliggjøres dersom det medfører at enkeltpersoner kan identifiseres. Statistikken følger SSBs generelle regler for konfidensialitet

Statistikken er sammenlignbar med statistikk publisert av NPR og statistikken for spesialisthelsetjenesten er supplerende.

Kun bosatte personer som er registrert med gyldig fødselsnummer er inkludert i statistikken. Det antas å være en viss feilrapportering av diagnoser.

Ikke relevant

Kontakt