328444
328444
faktaside
2017-12-19T11:00:00.000Z
no

Fakta om

Helse

Innhold på siden

Hvor god helse har vi, hvilke plager går vi til lege med, og hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, levevaner og bruk av helsetjenester.

Forventet levealder

Nøkkeltall

84.2 år

Forventet levealder for nyfødte jenter

Forventet levealder over tid. Kvinner

Forventet levealder over tid. Kvinner
Forventet gjenstående levetid
1986 79.74
1987 79.55
1988 79.57
1989 79.85
1990 79.81
1991 80.09
1992 80.34
1993 80.25
1994 80.64
1995 80.82
1996 81.07
1997 80.97
1998 81.28
1999 81.13
2000 81.38
2001 81.53
2002 81.58
2003 81.93
2004 82.33
2005 82.52
2006 82.66
2007 82.66
2008 82.95
2009 83.05
2010 83.15
2011 83.45
2012 83.41
2013 83.61
2014 84.10
2015 84.15
2016 84.17

Nøkkeltall

80.6 år

Forventet levealder for nyfødte gutter

Forventet levealder over tid. Menn

Forventet levealder over tid. Menn
Forventet gjenstående levetid
1986 72.87
1987 72.75
1988 73.05
1989 73.34
1990 73.44
1991 74.01
1992 74.16
1993 74.24
1994 74.88
1995 74.80
1996 75.37
1997 75.45
1998 75.54
1999 75.62
2000 75.96
2001 76.21
2002 76.47
2003 77.04
2004 77.50
2005 77.72
2006 78.12
2007 78.24
2008 78.31
2009 78.60
2010 78.85
2011 79.00
2012 79.42
2013 79.65
2014 80.03
2015 80.36
2016 80.61

Forventet levealder eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold.

Levealderen har stort sett steget kontinuerlig i alle år siden vi startet å beregne forventet levealder i Norge. Forventet levealder har alltid vært høyere for kvinner enn menn. Fra midten av 1950-tallet til 1980-tallet økte forskjellen i levealder mellom menn og kvinner betydelig. Forventet levealder har steget med nesten 25 år i løpet av de siste 100 årene, og både menn og kvinner har fått flere friske leveår.

Andel med god og svært god helse. 2015

Andel med god og svært god helse. 2015
Menn Kvinner
Fullført grunnskole 75 66
Fullført videregående skole 80 77
Fullført universitets- og høyskoleutdanning 86 87

Levevaner

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere

71  %

[ 2015 ]

Andel kvinner og menn som mosjonerer ukentlig eller oftere. 2015

Andel kvinner og menn som mosjonerer ukentlig eller oftere. 2015
Menn Kvinner
16-24 år 77 74
25-44 år 66 72
45-66 år 68 78
67 år eller eldre 67 65

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

Andel av befolkningen som spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

6  %

[ 2015 ]

Andel av befolkningen som drikker alkohol og sukkerholdige drikker

Drikker alkohol en gang per uke eller mer

32  %

[ 2015 ]

Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig

15  %

[ 2015 ]

Sykdom og skader

Årsaker til besøk hos fastlege og legevakt

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse

288 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2016 ]

1.8 %

Endring fra året før

Psykisk sykdom eller lidelse

278 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2016 ]

1.5 %

Endring fra året før

Lokale smerter og betennelser

241 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2016 ]

0 %

Endring fra året før

Ulykker og skader

128 konsultasjoner per 1 000 innbygger

[ 2016 ]

1.6 %

Endring fra året før

Fastlegen er den vi henvender oss til ved sykdom, skader og helserelaterte problemer, mens legevakten benyttes når fastlegen ikke er tilgjengelig og det haster med å få legehjelp. Generelt har endringene i befolkningens bruk av fastleger gjennom de siste årene vært små.

Diagnoser på sykehuspasienter

Diagnoser på sykehuspasienter
2016
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 13024
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 20831
Medfødte misdannelser 42154
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 44330
Svangerskap, fødsel og barseltid 84831
Sykdommer i øret og ørebensknute 94349
Sykdommer i hud og underhud 95999
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 114017
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 118455
Sykdommer i åndedrettssystemet 133959
Sykdommer i nervesystemet 142822
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 180997
Svulster 183247
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 194927
Sykdommer i fordøyelsesorganene 213876
Symptomer og ubestemte tilstander 264097
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 329256
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 336648

Det har lenge vært en dreining bort fra døgnbehandling. Størstedelen av sykehuspasienter får behandling ved poliklinisk konsultasjon eller som dagbehandling, det vil si at behandlingen utføres uten at pasienten overnatter. Ny teknologi bidrar til å gjøre det mulig, blant annet ved behandling av hjerte- og karsykdommer.

Nøkkeltall

Behandling i psykisk helsevern for voksne

Behandling i psykisk helsevern for voksne

263 oppholdsdøgn per 1 000 innbygger

[ 2016 ]

Arbeidsulykker

Arbeidsulykker
2016
Eksplosjon, sprenging, brann 151
Høy/lav temperatur 190
Kjemikalier 282
Velt 335
Elektrisk spenning 388
Trusler om vold 529
Sammenstøt/påkjørsel 856
Klemt/fanget 1248
Påført voldsskade 1342
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 2207
Støt/treff av gjenstand 3415
Fall 4614

Omsorg

Brukere av ulike omsorgstjenester. 2016

Brukere av ulike omsorgstjenester. 2016
2016
Bare hjemmesykepleie 87199
Både praktisk bistand og hjemmesykepleie 62352
Andre tjenester til hjemmeboende 49868
Bare praktisk hjelp 35954
Langtidsopphold institusjon 33094
Tidsavgrenset opphold i institusjon 9550

Personer over 67 år som bruker ulike omsorgstjenester

Hjemmesykepleie

44775 personer

[ 2016 ]

0.5 %

Endring fra fem år før

Langtidsopphold i institusjon

31151 personer

[ 2016 ]

1.3 %

Endring fra fem år før

Praktisk hjelp i hjemmet

18811 personer

[ 2016 ]

7.4 %

Endring fra fem år før

Tidsavgrenset opphold i institusjon

6685 personer

[ 2016 ]

0.3 %

Endring fra fem år før

Utgifter i helsevesenet

Helseutgifter etter type tjeneste. Andel. 2016

Helseutgifter etter type tjeneste. Andel. 2016
2016
Medisinsk behandling 48
Sykehjemstjenester og hjemmesykepleie 28
Medisinske produkter for pasienter uten innleggelse 11
Støttetjenester 8
Forebygging og helsefremmende arbeid 3
Rehabilitering 2
Helseadministrasjon 1

Helseutgiftene har økt litt raskere enn befolkningsveksten de siste årene. Det offentlige finansierer mesteparten av helseutgiftene i Norge. De nordiske landene har generelt en høy andel offentlig finansiering.

Ansatte i helse- og sosialtjenester

Antall kvinner (15-74 år) som jobber innen helse- og sosialtjenester

437293

[ 2016 ]

0.9 %

Endring fra året før

Antall menn (15-74 år) som jobber innen helse- og sosialtjenester

103172

[ 2016 ]

3.7 %

Endring fra året før

Les også