Banner med bilde og tittel

Helse

Fakta om helse

Ingress

Hvor god helse har vi, og hvilke sykdommer plages vi av? Hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, sykdom, levevaner og bruk av helsetjenester.

Forventet levealder

Forventet levealder for nyfødte gutter,Forventet levealder for nyfødte jenter
Forventet levealder for nyfødte gutter
2022
80,9
år
Forventet levealder for nyfødte jenter
2022
84,4
år
Forventet levealder for nyfødte

Hva er forventet levealder når man er så gammel som jeg er? Se tabell for forventet gjenstående levetid i alle aldre.

Artikkel / 3. juni 2020
Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn.

Levevaner

Artikkel / 25. juni 2020
De over 80 lever sunnere

Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

Andel med overvekt eller fedme (BMI 27 og høyere)

Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere

Fysisk aktivitet

Ikon av vektstang
Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere
2019
74
%
Andel som har trent på ulike måter minst en gang i måneden

Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag

Kosthold

Ikon av kniv og gaffel
Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag
2019
6
%
Artikkel / 26. juni 2017
Hvem spiser fisk?

Norsk fisk er på middagsbordet hos millioner av mennesker utenfor Norges grenser. Men hvor ofte spiser vi selv fisk?

Drikker alkohol en gang per uke eller mer,Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig
Drikker alkohol en gang per uke eller mer
2019
37
%
Drikker saft eller brus en eller flere ganger daglig
2019
7
%

Sykdom og skader

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse,Lokale smerter og betennelser,Psykisk sykdom eller lidelse,Ulykker og skader

Årsaker til besøk hos fastlege og legevakt

Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse
2023
290
konsultasjoner per 1 000 innbygger
11,5 % fra året før
Lokale smerter og betennelser
2023
255
konsultasjoner per 1 000 innbygger
Ingen endring fra året før
Psykisk sykdom eller lidelse
2023
378
konsultasjoner per 1 000 innbygger
10,5 % fra året før
Ulykker og skader
2023
120
konsultasjoner per 1 000 innbygger
9,1 % fra året før
Artikkel / 4. september 2019
Flest fastleger per innbygger i små kommuner

I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført.

Plaget av sykdommer ol. i løpet av siste tolv måneder

Behandling i psykisk helsevern for voksne

Psykisk helse

Ikon av kors i sirkel
Behandling i psykisk helsevern for voksne
2023
1 049 622
oppholdsdøgn
Behandling i psykisk helsevern

Artikkel / 26. januar 2021
1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykisk helse

Seksuell orientering ser ut til å ha betydning for personers livskvalitet. Skeive oppgir i større grad at de er mindre tilfreds med livet sammenliknet med befolkningen generelt.

Ulykker

Arbeidsulykker

Artikkel / 2. oktober 2017
Hvor i arbeidslivet skjer de alvorlige ulykkene?

I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager.

Drepte og hardt skadde i trafikken

Omsorg

Brukere av ulike omsorgstjenester

Artikkel / 28. august 2017
Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små. Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon.

Utgifter i helsevesenet

Helseutgifter etter type tjeneste

Andel (prosent)

Artikkel / 10. november 2017
Norge bruker fjerde mest på helse i OECD

Norske helseutgifter utgjorde 10,5 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med resten av OECD-landene. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

Kvinner,Menn

Ansatte i helse- og sosialtjenester (15-74 år)

Kvinner
2023
466 920
personer
1,3 % fra året før
Menn
2023
120 435
personer
2,6 % fra året før
Artikkel / 25. august 2017
1 av 5 nyutdanna sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

Ti år etter fullført utdanning jobber 1 av 5 sykepleiere ikke i helsetjenesten. Samtidig vil behovet for sykepleiere øke i årene som kommer.