Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

08764: Personer under 18 år i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala). Antall og prosent (K) (B) 2005 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 14


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Tallene er korrigert. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken